Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 10.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Esitys kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksaksi 1.1.2019 alkaen

TRE:6470/02.04.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kunnan toissijainen vastuu jätehuollon järjestämisessä

Elinkeinoelämän jätehuolto on pääsääntöisesti jätelain 28.1 §:n mukaisesti jätteen haltijan järjestämisvastuulla. Kunta kuitenkin vastaa tietyin ehdoin toissijaisesti näiden jätteiden jätehuollosta. Jätelain 33 §:n mukainen toissijainen vastuu tarkoittaa sitä, että kunnilla on velvollisuus järjestää yrityksille ja muille yhteisöille jätehuoltopalveluja tilanteessa, jossa jätteen haltija tätä pyytää muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Toissijaisen vastuun nojalla tuotettavia jätehuoltopalveluja kutsutaan TSV-palveluiksi.

TSV-palvelun tuottaminen perustuu aina jätteen haltijan esittämään pyyntöön. Ennen TSV-palvelun järjestämistä jätteen tuottaja on tehnyt arvion siitä, onko vastaavaa jätehuoltopalvelua kohtuudella saatavilla markkinoilta eli palvelua tarjotaan vain tilanteessa, jossa jätehuollon markkinaehtoisessa toiminnassa on puutteita. Jatkuvasta kuljetus- tai vastaanottopalvelusta tehdään jätteen haltijan ja kunnallisen jäteyhtiön välillä jätelain mukainen sopimus. Satunnaisesti jätettä kunnan vastaanottopaikkaan tuova jätteen haltija voi esittää TSV-pyynnön vastaanottopaikalla, jossa palvelu tuotetaan.

TSV-palvelun tuottamisen edellytykset ja siihen liittyvät menettelyt ovat mahdollisesti muuttumassa, sillä asiasta on valmisteltu muutosesitys jätelakiin. Mikäli muutosesitykset toteutuvat, on jätteen haltijan ilmoitettava palvelutarpeestaan sähköiseen tietoalustaan ja vasta sitten, jos pyyntöä vastaavaa markkinaehtoista palvelua ei tarjota ilmoituksen julkaisemisen jälkeen määräajassa kohtuullisin ehdoin, voi TSV-palvelua pyytää kunnalta. Sääntelymuutoksia seurataan ja uudet menettelyt otetaan käyttöön muutosten tullessa voimaan.

Yleistä TSV-taksasta ja sen valmistelusta

Kunnan toissijaisen vastuun perusteella tuotettavat jätehuoltopalvelut ovat lakisääteisiä palveluja. TSV-palvelusta peritään jätteen haltijalta julkisoikeudellinen jätemaksu. Jätemaksun perusteista määrätään jätelain 79.3 §:n mukaisesti jätetaksassa, jonka kunta (kunnan jätehuoltoviranomainen) hyväksyy. Ympäristöministeriön jätelakioppaan (Ympäristöhallinnon ohjeita 5/2015) mukaan TSV-maksujen on vastattava mahdollisimman tarkasti jätehuollon järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia eikä palveluja saa kompensoida asukkaiden jätemaksuilla tai markkinaehtoisen toiminnan tuloilla.

Jätelautakunnan alaisuudessa toimiva viranhaltija määrää jätelain 81.1 §:n perusteella jätemaksut jätteen haltijoille jätetaksan mukaisesti. Jätemaksut suoritetaan jätehuoltopalvelut tuottavalle kunnalliselle jäteyhtiölle, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle, joka toimii jätehuoltolautakunnan lukuun hoitaen laskutuksen ja maksukertymien seurannan.

Kunnan toissijaiselle jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvan jätteen taksan valmistelua varten, Pirkanmaan Jätehuolto Oy on tehnyt laskelmat TSV-jätehuoltopalvelujen kustannuksista ja niiden perusteista. Pirkanmaan Jätehuolto Oy on toimittanut jätehuoltolautakunnalle 13.9.2018 päivätyllä kirjeellään 1.1.2019 voimaan tulevan TSV-jätetaksan valmisteluaineiston. Käsittelyssä on nyt esitys kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2019 alkaen (liite 1).

Jätelain 79 §:n mukaan yrityksille ja muille yhteisöille, joihin asia vaikuttaa, on varattava vaikutusmahdollisuus hallintolain 41 §:n mukaisesti ennen jätetaksan hyväksymistä. Vaikutusmahdollisuuksien varaamisen ja mahdollisten muutosten jälkeen TSV-jätetaksa 1.1.2019 alkaen tuodaan hyväksyttäväksi jätehuoltolautakunnalle.

TSV-jätetaksan rakenne ja merkittävimmät muutokset jätetaksaan

TSV-jätetaksan mukaisilla jätemaksuilla katetaan kuntavastuullisen jätehuollon järjestämisen ja toteutuksen kaikki jätelain mukaiset kustannukset, jotka muodostuvat jätteen käsittelystä ja tiedotuksesta, neuvonnasta ja hallinnosta. Jätemaksuilla katetaan myös kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito sekä jätehuoltoviranomaisen toiminta. Jäteastioiden tyhjennysmaksut sisältävät lisäksi keräyksen ja kuljetuksen.

Kunnan toissijaiselle jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvan jätteen taksa on aikaisemmin sisältynyt muiden kuntavastuullisten jätehuoltopalveluiden jätetaksaan. Vuoden 2019 osalta taksa on kuitenkin erotettu omaksi kokonaisuudekseen, joten kyseessä on ensimmäinen kerta, kun TSV-palveluille laaditaan jätetaksa erillisenä kokonaisuutenaan. Taksan myötä TSV-palvelun tarjoamisen periaatteita ja hinnoitteluperusteita on tarkennettu aikaisemmasta.

TSV-jätetaksa on laadittu kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvalle jätteenkäsittelykeskuksissa ja jäteasemilla vastaanotettaville jätteille, Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksessa vastaanotettavalle vaaralliselle jätteelle sekä jäteastioiden tyhjennyksille.

Jäteastioiden tyhjennysmaksut

Jätelain 79.1 §:n mukaan kunnan jätemaksun perusteita ovat jätteen laji, laatu, määrä ja noutokerrat. TSV-jätetaksaesityksessä on määritelty maksut jäteastioiden tyhjennyspalveluille kunnittain ja jätelajeittain. Sekajätteen osalta TSV-taksassa asetetut jäteastioiden tyhjennyshinnat vastaavat kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvassa jätetaksaesityksessä esitettyjä jäteastioiden tyhjennyshintoja. Tyhjennyshintoihin on esitetty muutoksia kuljetusurakkakustannusten muutoksiin perustuen.

Biojätteen osalta TSV-taksassa tyhjennysmaksut ovat kotitalouksia korkeampia, koska biojätteen käsittelymaksuksi esitetään kustannusvastaavaa käsittelymaksua 80 €/ tonni (alv 0 %). Ensisijaisella vastuulla olevassa jätetaksassa biojätteen käsittelymaksuna on 20 €/ tonni (alv 0 %) jätetaksan sisäisen subvention takia. Vuoteen 2018 verrattuna biojätteen tyhjennysmaksuihin esitetään muutoksia kuljetusurakkakustannusten muutoksiin perustuen. Hinnoittelumuutokset vastaavat kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvassa jätetaksaesityksessä esitettyjen jäteastioiden tyhjennyshintojen hinnoittelumuutoksia.

Metalli-, lasi- ja kartonkipakkausten tyhjennysmaksujen esitetään säilyvän saman suuruisina vuoden 2019 TSV-jätetaksassa kuin vuonna 2018. Muovin osalta muovipakkausten säiliökokoja on muutettu ja hinnoittelua on tämän vuoksi pystytty alentamaan vuoteen 2018 verrattuna. Metalli-, lasi-, muovi- ja kartonkipakkausten tyhjennysmaksut ovat TSV-taksassa samalla tasolla kuin kotitalouksien ja muiden kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvien toimijoiden jätetaksassa. Myös näille TSV-asiakkaille, jotka ovat säännöllisessä seka- ja biojätteen keräyksessä, tarjotaan maksuttomia lasin ja metallin tyhjennyspalveluita. Näiden keräystä ei kuitenkaan subventoida taksan sisäisesti, vaan metallin ja lasin keräyksestä saaduilla tuotoilla pystytään kattamaan maksuttoman lasin ja metallin tyhjennyspalvelut.

Jätehuollon lisätöiden maksut kuljetuspalveluiden osalta ovat TSV-asiakkailla samat kuin muilla lakisääteisillä asiakkailla.

Jätteenkäsittelykeskuksien ja lajitteluasemien sekä Tarastenjärven vaarallisen jätteen vastaanottomaksut

Jätteiden vastaanotolle jätteenkäsittelykeskuksilla ja jäteasemilla on määritelty kustannusperusteisesti tonnihinnat (euroa/tonni), joilla katetaan jätteen vastaanoton ja käsittelyn kustannukset sekä osin jätekeskuksien kiinteitä kustannuksia. Hinnat pysyvät pääosin vuoden 2018 tasolla, mutta yksittäisten jätelajien hintoja on tarkastettu käsittelykustannusten perusteella. Yksittäisiä jätelajeja on myös poistettu TSV-jätetaksasta ja muutama uusi jätelaji on tuotu TSV-taksan piiriin. Lisätöiden osalta TSV-taksaan on tuotu kolme uutta maksuluokkaa koskien kuorman purkuapua ja kuormaan kuulumattomien jätteiden poistamista jätteenkäsittelykeskuksilla.

Vaarallisten jätteiden vastaanotolle Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksessa on määritelty TSV-taksassa kustannusperusteisesti kilohinnat (euroa/kg), joilla katetaan jätteen vastaanoton ja käsittelyn kustannukset sekä osin jätekeskuksen kiinteitä kustannuksia. Hinnat pysyvät pääosin vuoden 2018 tasolla, mutta yksittäisten jätelajien hintoja on alennettu käsittelykustannusten perusteella. Yksittäisiä jätelajeja on myös vaarallisten jätteiden osalta poistettu TSV-jätetaksasta ja muutama uusi jätelaji on tuotu TSV-taksan piiriin.

ADR-luokiteltujen kuljetusten maksuihin on esitetty muutoksia niiltä osin kuin niiden järjestämisen kustannus on muuttunut. Esitetyt muutokset koskevat noutoa ja kuljetusta sekä asiakkaan luona tehtävää asiantuntijatyötä, kuten vaarallisen jätteen luokittelua ja pakkaamista kuljetusvaatimusten mukaisesti.

TSV-taksan jätteiden vastaanottomaksut pientuoja-alueella ja jäteasemilla alenevat tai säilyvät saman suuruisina vuoteen 2018 verrattuna. Sekajätteen osalta minimimaksun, enintään 240 l vastaavan sekajätekuorman vastaanottohinta alenee. Samoin jätekeskuksissa pientuojapaikalle alle 2 m3:n tiili- ja betonijätteen sekä maa-aineksen peräkärrykuormien vastaanottohinnat alenevat vuoteen 2018 verrattuna. Muiden jätelajien vastaanottohinnat säilyvät saman suuruisina kuin vuonna 2018. TSV-taksan pientuoja-alueelle ja jäteasemalle vastaanotettavien kuormien vastaanottomaksut ovat samalla tasolla kuin kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvassa jätetaksassa asetettujen kotitalouksien pientuojamaksut.

Vuoden 2019 jätetaksaesityksen hinnoittelumuutokset vuoden 2018 jätetaksaan verrattuna on kokonaisuudessaan esitetty liitteessä 2.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Anu Toppila, Jätehuoltoinsinööri

Esitys kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksaksi 1.1.2019 alkaen asetetaan julkisesti nähtäville 18.10–16.11.2018 väliseksi ajaksi toimialueen kuntien virallisille ilmoitustauluille.

Asianosaisille varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta hallintolain 41 §:n mukaisesti 16.11.2018 mennessä.

Lisäksi jätehuoltolautakunta pyytää toimialueensa kunnilta lausuntoa jätetaksaesityksestä 16.11.2018 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Toimialueen kunnat, Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)