Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 25.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 23 Esitys kuntavastuullisen sako- ja umpikaivolietteiden jätehuoltopalvelujen taksaksi 01.01.2018 alkaen

TRE:344/02.04.03/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Vs. jätehuoltoinsinööri Hannele Tiitto, puh. 040 806 3362, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Päätösvalmistelusihteeri, Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

 

Yleistä kuntavastuulliseen sako- ja umpikaivolietteen jätehuoltopalvelujen taksasta

Sako- ja umpikaivolietteet ovat jätelain (646/2011) mukaista jätettä. Jätelain 32 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan kunnan on järjestettävä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvän jätteen, mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteen, jätehuolto.

Alueellinen jätehuoltojaoston päätöksen (24.4.2013, § 18) mukaisesti asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kunnan järjestämä kuljetus aloitettiin 1.1.2017. Poikkeuksena Nokian kaupunki, jossa sako- ja umpikaivolietteiden kuljetus jatkuu kiinteistön haltijan järjestämänä. Juupajoen kunnan lietteiden kuljetus on järjestetty kunnallisesti jo vuodesta 2012.
Jätehuoltolautakunta päättää kuntavastuullisen sako- ja umpikaivolietteen jätehuoltopalvelujen taksassa lietteen kuljetus- ja käsittelymaksuista siltä osin kuin ne kuuluvat kunnan jätehuoltojärjestelmään. Tämä taksaesitys koskee jätehuoltolautakunnan toimialueen kaikkia kuntia, pois lukien Nokian kaupungin alueen lietteen kuljetus- ja lisätyöhinnat, joista päättää edelleen kukin kuljettaja itse.

Tämä taksaesitys koskee ainoastaan kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvia sako- ja umpikaivolietteitä, muille yhdyskuntajätteille on esitetty oma taksansa.
 
Jätelain vaatimukset jätetaksalle

Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Maksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu lakisääteisen kuntavastuullisen jätehuollon toteuttamisesta (esim. tyhjennys, kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja valistus, jätehuollon kehittäminen ja investointeihin varautuminen). Maksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen.

Jätelain luvussa 9 säädetään jätemaksun ja sen perustana olevan jätetaksan laadinnasta. Jätetaksa on asiakirja, joka sisältää luettelon käytössä olevista jätemaksuista ja niiden laskentaperusteista yksikköhintoineen. Kunnassa on oltava voimassa oleva jätetaksa, jotta julkisoikeudellista jätemaksua voidaan periä. Jätetaksan mukaisten maksujen on vastattava kunnan tarjoamaa jätehuollon palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.

Sako- ja umpikaivolietteiden taksa päätetään ilman arvonlisäveroa. Esityksessä jätetaksaksi yksikköhinnoille esitetään myös arvonlisäverollinen yksikköhinta pyöristettynä likiarvona.
 
Sako- ja umpikaivolietteiden taksan valmistelu ja päätöksenteko

Lietteiden kuljetusmaksut ja lisätyömaksut esitetään hyväksyttäväksi Pirkanmaan Jätehuolto Oy 27.7.2017 tekemän esityksen mukaisesti (liite 1). Käsittelymaksut esitetään hyväksyttäväksi kuntien jätevedenpuhdistamoiden lietteen vastaanottohintojen mukaisina (liite 2). Sako- ja umpikaivolietteiden taksaesitys kokonaisuudessaan on liitteenä 3.

Jätelain 79 §:n mukaan kuntalaisille ja muille asianosaisille on varattava vaikutusmahdollisuus asiaan hallintolain 41 §:n mukaisesti ennen jätetaksan hyväksymistä. Lisäksi jätehuoltolautakunta pyytää toimialueensa kunnilta lausuntoa sako- ja umpikaivolietteiden jätetaksaesityksestä. Vaikutusmahdollisuuksien varaamisen ja mahdollisten muutosten jälkeen sako- ja umpikaivolietteiden taksa 1.1.2018 alkaen tuodaan hyväksyttäväksi jätehuoltolautakunnalle.

Jätehuoltolautakunnan alaisuudessa toimiva viranhaltija määrää jätemaksut maksuunpantavaksi jätetaksan mukaisesti. Jätemaksut suoritetaan jäteyhtiölle, joka toimii jätehuoltolautakunnan lukuun hoitaen laskutuksen ja maksukertymien seurannan.
 
Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusmaksut

Esityksen mukaan lietteiden kuljetusmaksut eivät muutu vuodesta 2017, ja ne ovat samat kaikissa kunnissa (pl. Nokia). Tyhjennysmaksu riippuu poiskuljetetun lietteen määrästä.

Kuljetusmaksu sisältää sako- tai umpikaivon tai pienpuhdistamon lietetilan tyhjennyksen ja lietteen kuljetuksen käsittelyyn. Kuljetusmaksuihin sisältyy yleiskuluja, joilla katetaan kuljetusten tilaaminen ym. hallinnointi lietehuoltoon liittyen.  Perushintainen yksi tyhjennys voi sisältää kiinteistöllä enintään kolme kaivoa, joiden tulee sijaita välittömästi toistensa läheisyydessä.

Sako- ja umpikaivolietteiden käsittelymaksut

Vuoden 2017 taksassa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n perustajakuntien lietteiden käsittelyhinnat oli tasattu samasuuruisiksi. Vuoden 2018 taksaehdotuksessa tätä tasausta ei ole ja siksi käsittelytaksoihin esitetään muutosta. Taksaehdotuksen (liite 3) käsittelykustannukset ovat kuntien vesilaitosten vastaanottohintojen mukaisia (liite 2). Käsittelymaksun suuruus riippuu tyhjennettävän lietteen laadusta, ja poiskuljetetun lietteen määrästä.

Jätehuoltojaosto kiinnitti huomiota käsittelyhintojen suuriin, kuntien välisiin, eroihin. Jätehuoltojaosto pyysi vuoden 2017 alussa kunnilta lausuntoja käsittelyhintojen muodostumisesta ja käsittelyhintojen yhtenäistämisestä. Lausuntojen perusteella, voidaan todeta, että käsittelyhintoja voidaan jonkin verran yhtenäistää, mutta kaikkia kuntia koskeva yksi hinta ei ole mahdollinen. Jätehuoltolautakunta hyväksyi 13.9.2017 kokouksessa kuusi taksaluokkaa sisältävän lietteiden käsittelyhintaehdotuksen hintojen yhtenäistämisen pohjaksi. Liittenä 3 olevassa taksaehdotuksen käsittelyhinnat ovat samat kuin kuntien käsittelyhinnat. Kunnat ovat ilmoittaneet käsittelyhinnat jätehuoltoviranomaiselle 18.10.2017 mennessä. 

Lisätöistä perittävät maksut

Lisätöitä ei ole sisällytetty tyhjennyshintaan, koska ne eivät koske kaikkia kiinteistöjä. Lisätöistä perittävät maksut pysyvät ennallaan. Ainoana muutoksena on hukkakäyntimaksu maksun lisääminen taksaehdotukseen.
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n esitti vuodelle 2017 hukkakäyntimaksua. Lausuntojen perusteella hukkakäyntimaksu kuitenkin poistettiin vuoden 2017 taksasta. Taksaehdotuksen mukaan hukkakäyntimaksu on 49 € (alv 0%), verollinen hinta on 60,76 €.

Muutokset taksatekstissä

Alla on listattuna kaikki taksaan ehdotetut tekstimuutokset:

Pykälään 1 ehdotetaan lisättäväksi maininta siitä, että taksa koskee myös Nokian kaupunkia, mutta vain lietteen käsittelyhinnan osalta.

Taksan kohta 4 käsittelee virheitä ja laiminlyöntejä. Tekstiin ehdotetaan tarkennettavaksi se, että hinnanalennukseen oikeuttava vahinko täyttyy todeta. Kappaleseen on myös lisätty seuraava teksti: ”Kuljetusurakoitsijan laiminlyönneiksi ei katsota tyhjennyksen estävää keräysvälineen kuntoa tai lukitusta, kiinteistön kunnossapitoon kuuluvan, keräyspisteelle tai keräysvälineelle johtavan tien kulkukelvottomuutta tai tien niin huonoa kuntoa, että se saattaa aiheuttaa vauriota ajoneuvolle.”

Taksan kohta 5 käsittelee keräyspisteen tieyhteyttä. Tähän ehdotetaan lisättäväksi teksti ”Jätteen haltijan tulee tarvittaessa toimittaa Pirkanmaan Jätehuollolle tiehoitokunnan kirjallinen ajolupa painorajoitetuille yksityisteille.”

Kohta 6 käsittelee jätemaksua. Siihen ehdotetaan lisättäväksi, että Juupajoen osalta noudatetaan Oriveden vastaanottohintaa. Kohtaan 6 ehdotetaan muutosta lauseeseen: ”Keräysvälineen jätemaksu muodostuu kokonaisuudessaan, lietteen kuljetuksesta, lietteen käsittelystä ja keräysvälineen sijainnista kiinteistön alueella tai pääsystä sinne sekä vaaditusta keräysvälineen tyhjennyksen kiireellisyydestä” loppuosa lauseesta muutetaan selkeämmäksi muotoon, jolloin lause on selkeämpi: ” Keräysvälineen jätemaksu muodostuu kokonaisuudessaan, lietteen kuljetuksesta, lietteen käsittelystä ja mahdollisista kiinteistökohtaisista lisämaksuista.”

Kohta 28 käsittelee lisätöitä. Siihen ehdotetaan lisättävän teksti: Hukkakäyntimaksu veloitetaan, mikäli kaivojen tyhjennystä ei voida asiakkaasta johtuvasta syystä tai kiinteistöllä vallitsevista olosuhteista johtuen suorittaa. Hukkakäyntimaksu peritään myös, mikäli asiakas kieltää urakoitsijan saapumisen tontilleen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Hannele Tiitto, Jätehuoltoinsinööri

Jätehuoltolautakunta päättää asettaa jätetaksaesityksen (liite 3) julkisesti nähtäville 31.10. -30.11.2017 väliseksi ajaksi Tampereen kaupungin internet-sivuilla osoitteeseen www.tampere.fi/jatehuoltolautakunta

Asianosaisille varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta hallintolain 41 § mukaisesti 30.11.2017 mennessä.

Lisäksi jätehuoltolautakunta varaa toimialueen kunnille tilaisuuden lausunnon antamiseen taksaesityksestä. Toimialueen kunnilta pyydetään lausuntoa taksaesityksestä 30.11.2017 mennessä.

Päätös

Jätehuoltolautakunta päättää asettaa jätetaksaesityksen (liite 3) julkisesti nähtäville 31.10. -30.11.2017 väliseksi ajaksi Tampereen kaupungin internet-sivuilla osoitteeseen www.tampere.fi/jatehuoltolautakunta

Asianosaisille varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta hallintolain 41 § mukaisesti 30.11.2017 mennessä.

Lisäksi jätehuoltolautakunta varaa toimialueen kunnille tilaisuuden lausunnon antamiseen taksaesityksestä. Toimialueen kunnilta pyydetään lausuntoa taksaesityksestä 30.11.2017 mennessä.

Lisäksi jätehuoltolautakunta pyytää lausunnot kuntien vesilaitoksilta viemäriverkoston ja sako- ja umpikaivolietteiden käsittelyhintojen kustannusrakenteen muodostumisesta.

Kokouskäsittely

Ari Perämaa teki seuraavan muutosehdotuksen: Vesilahden umpikaivolietteen taksaksi määrätään 4 e/ m3. Koska ehdotus ei saanut kannatusta, se raukesi.

Asian käsittelyä jatkettiin.

Tämän jälkeen esittelijä teki seuraavan lisäyksen päätösehdotukseen: Lisäksi jätehuoltolautakunta pyytää lausunnot kuntien vesilaitoksilta viemäriverkoston ja sako- ja umpikaivolietteiden käsittelyhintojen kustannusrakenteen muodostumisesta.

Puheenjohtaja totesi muutetun päätösehdotuksen olevan käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

Toimialueen kunnat, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, kuulutus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)