Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 25.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 22 Kuntavastuullisten jätehuoltopalvelujen jätetaksa 01.01.2018 alkaen

TRE:7343/02.04.03/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Vs. jätehuoltoinsinööri Hannele Tiitto, puh. 040 806 3362, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Päätösvalmistelusihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yleistä jätetaksasta

Jätelain (646/2011) 78 §:n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu lakisääteisen kuntavastuullisen jätehuollon toteuttamisesta (esim. jätteiden kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja valistus, jätehuollon kehittäminen ja investointeihin varautuminen). Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen.

Jätelain luvussa 9 säädetään jätemaksun ja sen perustana olevan jätetaksan laadinnasta. Jätetaksa on asiakirja, joka sisältää luettelon käytössä olevista jätemaksuista ja niiden laskentaperusteista yksikköhintoineen. Kunnassa on oltava voimassa oleva jätetaksa, jotta julkisoikeudellista jätemaksua voidaan periä. Jätetaksan mukaisten maksujen on vastattava kunnan tarjoamaa jätehuollon palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.

Jätetaksa koskee kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvia jätteitä, kuten asumisen ja julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan jätteitä sekä kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvia jätteitä. Taksa ei koske sako- ja umpikaivolietteitä, joille on oma taksansa.

Jätetaksa päätetään ilman arvonlisäveroa. Esityksessä jätetaksaksi yksikköhinnoille esitetään myös arvonlisäverollinen yksikköhinta pyöristettynä likiarvona.
 
Jätetaksan valmistelu ja päätöksenteko

Jätetaksan valmistelua varten kunnallinen jäteyhtiö, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, on tehnyt laskelmat eri jätehuoltopalvelujen kustannuksista ja niiden perusteista. Pirkanmaan Jätehuolto Oy on toimittanut jätehuoltolautakunnalle 27.9.2017 päivätyllä kirjeellään esityksen 1.1.2018 voimaantulevaksi jätetaksaksi (liite 1). Taksaehdotus (liite 4) on tehty Pirkanmaan jätehuolto Oy:n esitykseen perustuen.

Jätelain 79 §:n mukaan kuntalaisille ja muille asianosaisille on varattava vaikutusmahdollisuus asiaan hallintolain 41 §:n mukaisesti ennen jätetaksan hyväksymistä. Lisäksi jätehuoltolautakunnan on pyydettävä toimialueensa kunnilta lausuntoa jätetaksaesityksestä. Vaikutusmahdollisuuksien varaamisen ja mahdollisten muutosten jälkeen jätetaksa tuodaan hyväksyttäväksi jätehuoltolautakunnalle.

Jätehuoltolautakunnan alaisuudessa toimiva viranhaltija määrää jätemaksut maksuunpantavaksi jätetaksan mukaisesti. Jätemaksut suoritetaan jäteyhtiölle, joka toimii jätehuoltolautakunnan lukuun hoitaen laskutuksen ja maksukertymien seurannan.

Jätehuollon perusmaksu

Jätetaksaesityksen mukaisesti jätetaksan rakenne on sama kuin vuosina 2016 ja 2017. Jätemaksu koostuu perusmaksuosuudesta sekä järjestetyn jätehuollon maksusta. Järjestetyn jätehuollon maksu on maksu jäteastioiden tyhjennyksistä tai aluejätepisteen käytöstä. Samoin kuin aikaisempina vuosina, perusmaksu sisältyy aluejätepisteiden vuosimaksuun ja sekajätteen keräysvälineen yksikköhintaan.

Jätehuollon perusmaksuun esitetään 2,9 % korotusta. Perusmaksun korotus olisi verollisena asuinkiinteistöille 0,62 € vuodessa ja vapaa-ajanasunnoilla 0,32 € vuodessa. Korotusehdotukset on eritelty liitteessä 3. Perusmaksua ei ole muutettu vuoden 2008 jälkeen. Pirkanmaan Jätehuolto Oy perustelee 11.10.2017 lähettämässään viestissä korotusta kustannusten nousulla.  Aluekeräyspisteiden, jätehuoltoviranomaisen sekä tiedotus- ja neuvonnan kustannukset ovat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n esiin tuomia asioita. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n mukaan aluekeräyksen järjestämisessä kustannuksia tuottavat kuljetuskustannukset ja ylläpito kuten auraus. Jätehuoltoviranomaisen budjetti tuo korotuspaineita perusmaksuun, koska aiemmin jätehuoltoviranomaisen tehtävät hoidettiin kussakin kunnassa, joten tätä kulua ei silloin peritty osana jätehuollon perusmaksua.

Samoin kuin vuosina 2016 ja 2017, jätemaksun perusmaksuosuudella esitetään edelleen katettavaksi tiedotusta ja neuvontaa, kotitalouden vaarallisten jätteiden jätehuoltoa, jäteasemien ja aluejätepisteiden hoitoa sekä jätehuoltoviranomaisen kustannuksia. Lisäksi biojätteen erilliskeräilyä esitetään edelleen tuettavaksi siten, että osa biojätehuollon kustannuksista sisällytetään jätehuollon perusmaksuosuuteen.

Jäteastioiden tyhjennysmaksut

Jäteastioiden tyhjennysmaksut koostuvat noudosta, kuljetuksesta ja käsittelystä. Noudon ja kuljetuksen kustannuksiin vaikuttavat kuljetusmatka ja keräysvälinetyyppi. Sekajätteen keräysvälineen jätemaksuun sisältyy edellä mainittu perusmaksuosuus. Sekajätteen tyhjennysmaksuun esitetään edelleen sisällytettävän kiinteistöiltä kerättävien lasipakkausten ja metallin keräyksen osittainen tuki. Tällä tavoin jätetaksalla kannustetaan jätelain mukaisesti etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.

Vuoden 2018 jäteastioiden tyhjennysmaksuja esitetään muutettavaksi kuljetusurakkakustannusten muutoksiin perustuen. Muutokset on laskettu astia- ja aluekohtaisesti. Liitteessä 2 on esitetty kunta- ja keräysvälinekohtaiset muutokset seka- ja biojätteiden tyhjennysmaksuissa. Hintojen korotukset ja alenemiset johtuvat kuljetusurakkakustannusten muutoksista, jotka on taksaesityksessä viety vastaavasti jäteastioiden tyhjennyshintoihin.

Kartongin, lasin, metallin ja muovin tyhjennyshintoja esitetään vuoden 2018 jätetaksassa säilytettäväksi ennallaan. Jätetaksassa esitetty tyhjennysmaksu perustuu arvioituun tyhjennyskustannukseen. Tällä hetkellä muovin erilliskeräyskohteita on vähän ja kerätty muovi kuljetetaan suoraan Riihimäelle ekojalostamoon. Näistä syistä muovin keräys on huomattavasti sekajätettä kalliimpaa.

Lähes kaikkien kuntien sekajäteastioiden tyhjennysmaksuihin esitetään 0 - 8,3 % hinnan korotuksia. Hämeenkyrön sekajäteastioiden tyhjennysmaksuihin esitetään hintojen altumisia ja korotuksia jäteastian koosta riippuen. Mänttä-Vilppulan sekajäteastioiden tyhjennysmaksuihin esitetään 1,5 - 9,1 % alentumisia.

Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Tampereen syväkeräyssäiliöiden ja vaihtolavojen tyhjennysmaksuihin esitetään 8,8 - 23,6 % hinnan alennuksia. Kaikkien muidenkin kuntien syväkeräysvälineiden ja vaihtolavojen tyhjennysmaksuihin esitetään hintojen alentumista, muutamaa taksaluokkaa lukuun ottamatta. 

Lähes kaikkien kuntien, joidenkin tai kaiken kokoisten, biojäteastioiden tyhjennyshintoihin esitetään 1,0 - 35,9 % alentumista. Poikkeuksena Hämeenkyrö ja Juupajoki joiden kaiken kokoisten biojäteastioiden tyhjennyshintoihin esitetään kuljetusurakkakustannusten muutoksista johtuvia 1,0 - 20,5 % korotuksia. Parkanon ja Pälkäneen biojäteastioiden maksut laskevat vain muutamissa biojäteastiakoossa ja suurin osa biojäteastioiden tyhjennyksistä nousee 0,1 - 24 %.

Biojätteen tyhjennyshinta on yleensä edullisempi kuin sekajätteen vastaava tyhjennyshinta. Kuljetusurakkakustannusten muutosten johdosta Hämeenkyrössä, Ikaalisissa ja Mänttä-Vilppulassa joidenkin biojäteastioiden tyhjennyshinta on korkeampi kuin sekajätteen. Hämeenkyrössä 140 litran biojäteastian tyhjennys maksaa 1,15 € (alv 0 %) enemmän kuin vastaava sekajäte. Samoin 240 litran biojäteastian tyhjennys maksaa 0,75€ (alv 0 %) enemmän kuin vastaava sekajäte. Ikaalisissa 140 litran biojäteastian tyhjennys maksaa 0,20 € (alv 0 %) enemmän kuin vastaava sekajäte. Mänttä-Vilppulassa 140 litran biojäteastian tyhjennys maksaa 0,35 € (alv 0 %) enemmän kuin vastaava sekajäte. Mänttä-Vilppula 240 litran sekajäte- ja biojätetyhjennys maksaa saman verran. Kaikissa muissa tapauksissa biojätteen tyhjennyshinta on halvempi kuin vastaavan kokoisen sekajäteastian.

Aluejätepisteen käyttäjän vuosimaksut

Aluejätepisteen käyttöön oikeuttava maksu on jokaisessa toimialueen kunnassa samansuuruinen. Maksuja on entiseen tapaan kolme luokkaa: vakinaisen asuinkiinteistön/ huoneiston, yksin asuvan sekä vapaa-ajan asunnon maksuluokat. Vuoden 2018 vakituisen asuinkiinteistön/ huoneiston vuosimaksuksi esitetään 88,83 € (alv 0 %), yksin asuvan vuosimaksuksi 59,30 € (alv 0 %) ja vapaa-ajan asunnon vuosimaksuksi 49,56 € (alv 0 %). Edellä mainittuihin vuosimaksuihin esitetään maksuluokasta riippuen 0,6-1,0 % korotusta (liite 3). Pirkanmaan Jätehuolto Oy perustelee korotusta jätehuollon perusmaksun korotuksella, joka sisältyy aluejätepistemaksuun.

Tampereen Vuoreksen putkijärjestelmän jätemaksut

Jätetaksaesitys sisältää Tampereen kaupungin Vuoreksen putkijärjestelmän jätetaksan. Putkijärjestelmän jätemaksuihin esitetään 0,7 % korotusta pienkiinteistöhuoneistoa kohden. Suurkiinteistön jätemaksulle esitetään 6 % alennusta. Muutosehdotukset on eritelty liitteessä 3.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n 11.10.2017 lähettämän viestin mukaan esitetty muutos johtuu tarkentuneista Vuoreksen alueen rakentamisennusteista. Alueelle suunniteltujen omakotitalojen määrä on laskenut ja puolestaan asunto-osakeyhtiöiden asumiseen tarkoitettu rakennusoikeuskerrosala on kasvanut. Nämä muutokset muuttavat alueen rakennetta ja siksi taksakertymääkin halutaan korjata. Putkikeräysalueen kuljetus- ja käsittelykustannukset itsessään pysyvät muuttumattomina vuodelle 2018, samoin järjestelmän operatiiviset kustannukset.

Lisätöistä perittävät maksut

Jätehuoltopalveluihin liittyvistä lisätöistä perittävät lisämaksut pysyvät samansuuruisina. Poikkeuksena ”sisäsäkki 240 litran astiaan” ja ”biojätesäkki 140-240 litran astiaan” palvelut. Nämä korotukset johtuvat siitä, että aliurakoitsijoiden kustannukset näiden lisätöiden osalta nousevat vuodelle 2018.

Kunnan toissijaiseen järjestämisvastuuseen perustuvat maksut sekä pientuojien maksut

Jätelain 33 § edellyttää kuntien omistaman jäteyhtiön tuottavan jätehuoltopalveluja myös muille jätteentuottajille kuin varsinaisille kuntavastuullisen jätehuollon asiakkaille. Palvelua tarjotaan, jos jätteen haltija tätä muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Jos kysymyksessä on jatkuvasti ja säännöllisesti tarvittava jätehuoltopalvelu, kunnan on tehtävä jätteen haltijan kanssa sopimus, jonka kesto on enintään kolme vuotta kerrallaan. Tätä palvelu kutsutaan kunnan toissijaiseksi vastuuksi. Näihin maksuihin ei esitetä muutoksia.

Jätetaksan ohjaavuus etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon

Jätetaksalla pyritään jätelain 78 §:n mukaisesti kannustamaan etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Ympäristöministeriön Jätelakioppaan mukaan eri jätelajien jätehuollosta perittäviä maksuja voidaan porrastaa niin, että kierrätettävistä jätteistä peritään suhteessa pienempää maksua kuin energiana hyödynnettävistä jätteistä. Jätemaksujen on kuitenkin kokonaisuudessaan katettava jätteen tuottajien aiheuttamat kustannukset.

Biojätehuollon kustannuksia on edellisinä vuosina tuettu. Vuonna 2017 biojätteenkäsittelyä tuettiin perusmaksulla, ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toiminnan katteista. Vuodelle 2018 esitetään, että biojätteen käsittelyhintaa tuetaan edellisvuoden tapaan perusmaksulla 40 €/tonni. Lisäksi ehdotetaan, että biojätteen käsittelytukea lisätään 5 €/tonni, joka kustannettaisiin Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n katteista. Biojätteen käsittelyhinnaksi jäisi 20 €/tonni.

Biojätteen erilliskeräyksessä oleville kiinteistöille esitetään jatkettavan maksutonta lasin ja metallin keräystä.  Tuki aloitettiin vuonna 2016. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n mukaan lasin ja metallin maksuton keräys katetaan lähinnä kartongin, mutta myös muidenkin tuottajavastuutuotteiden keräyksen tuotoilla. Lasin ja metallin keräystä tuettiin vuonna 2017 100 000 €, jotta toiminta saatiin käyntiin ja keräysastioita toimitettua kiinteistöille. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n mukaan astiakulut vuonna 2018 tulevat olemaan vain murto-osa vuoden 2016 ja 2017 kuluihin nähden.

Jätetaksan tekstiosion muutokset

Jätetaksa teksteihin ei esitetään vain kahta muutosta. Jätetaksan 7 § pykälä käsittelee virheitä ja laiminlyöntejä. Lauseeseen ”Jätteen haltijalla on oikeus hinnanalennukseen, jos jäteastiaa ei tyhjennetä tai jätehuoltoa ei järjestetä muutoin kunnan jätehuoltomääräysten tai sopimuksen mukaisella tavalla tai jos jätehuoltopalvelussa on muu vastaava virhe,” Tähän virkkeeseen esitetään lisättävän  muotoilu ”josta on aiheutunut todennettu vahinko”.

Taksan kohta 15 § käsittelee tilavuuspainoja ja käsittelymaksuja. Jätteiden käsittelymaksuja laskettaessa käytetään jätelajin keskimääräistä tilavuuspainoa, koska käytössä ei ole punnitsevia jäteautoja. Silloin kun sekajäte kerätään syväkeräyssäiliössä, arvio on ollut, että astiassa on 65 kg jätettä kuutiota kohden. Tätä esitetään muutettavaksi; 55 kg jätettä kuutioita kohden. Muutos perustuu Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n teknisen yksikön keräysvälinetutkimuksen tuloksiin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Hannele Tiitto, Jätehuoltoinsinööri

Jätehuoltolautakunta päättää asettaa jätetaksaesityksen (liite 4) julkisesti nähtäville 31.10.–30.11.2017 Tampereen kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.tampere.fi/jatehuoltolautakunta.

Asianosaisille varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta hallintolain 41 § mukaisesti 30.11.2017 mennessä.

Lisäksi jätehuoltolautakunta varaa toimialueen kunnille tilaisuuden lausunnon antamiseen taksaesityksestä. Toimialueen kunnilta pyydetään lausuntoa taksaesityksestä 30.11.2017 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Toiminta-alueen kunnat, Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)