Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 10.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Esitys sako- ja umpikaivolietteen jätetaksaksi 1.1.2019 alkaen

TRE:5877/02.04.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Jätehuoltosuunnittelija Jani Suoniemi, puh. 040 596 4737, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yleistä kuntavastuullisen sako- ja umpikaivolietteen jätehuoltopalvelujen taksasta

Sako- ja umpikaivolietteet ovat jätelain (646/2011) mukaista jätettä. Jätelain 32 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan kunnan on järjestettävä mm. vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvän jätteen, mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteen, jätehuolto.

Alueellisen jätehuoltojaoston päätöksen (24.4.2013, § 18) mukaisesti kunnan vastuulle kuuluvan sako- ja umpikaivolietteen kiinteistöittäinen kuljetus aloitettiin 1.1.2017 kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Poikkeuksena tästä on Nokian kaupunki, jossa sako- ja umpikaivolietteiden kiinteistöittäinen kuljetus hoidetaan kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Juupajoen kunnan alueella lietteiden kiinteistöittäinen kuljetus on järjestetty kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena jo vuodesta 2012 lähtien.

Jätehuoltolautakunta päättää kuntavastuullisen sako- ja umpikaivolietteen jätehuoltopalvelujen taksassa lietteen kuljetus- ja käsittelymaksuista siltä osin kuin ne kuuluvat kunnan jätehuoltojärjestelmään. Tämä taksaesitys koskee jätehuoltolautakunnan toimialueen kaikkia kuntia, pois lukien Nokian kaupungin alueen lietteen kuljetus- ja lisätyöhinnat, joista päättää edelleen kukin kuljettaja itse.

Tämä taksaesitys koskee ainoastaan kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvia sako- ja umpikaivolietteitä, muille kuntavastuullisille jätteille on esitetty omat taksansa.

Jätelain vaatimukset jätetaksalle

Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Maksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu lakisääteisen kuntavastuullisen jätehuollon toteuttamisesta (esim. tyhjennys, kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja valistus, jätehuollon kehittäminen ja investointeihin varautuminen). Maksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen.

Jätelain luvussa 9 säädetään kunnan jätemaksun ja sen perustana olevan jätetaksan laadinnasta. Jätetaksa on asiakirja, joka sisältää luettelon käytössä olevista jätemaksuista ja niiden laskentaperusteista yksikköhintoineen. Kunnassa on oltava voimassa oleva jätetaksa, jotta julkisoikeudellista jätemaksua voidaan periä. Jätetaksan mukaisten maksujen on vastattava kunnan tarjoamaa jätehuollon palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.

Sako- ja umpikaivolietteiden jätetaksa päätetään ilman arvonlisäveroa. Esityksessä jätetaksaksi yksikköhinnoille esitetään myös arvonlisäverollinen yksikköhinta pyöristettynä likiarvona.

Sako- ja umpikaivolietteiden taksan valmistelu ja päätöksenteko

Sako- ja umpikaivolietteiden jätetaksan valmistelua varten kunnallinen jäteyhtiö, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, on tehnyt laskelmat sako- ja umpikaivolietteen eri jätehuoltopalvelujen kustannuksista ja niiden perusteista. Pirkanmaan Jätehuolto Oy on toimittanut jätehuoltolautakunnalle 13.9.2018 päivätyllä kirjeellään 1.1.2019 voimaan tulevan sako- ja umpikaivolietteiden jätetaksan valmisteluaineiston. Käsittelyssä on nyt esitys sako- ja umpikaivolietteiden jätemaksutaksaksi 1.1.2019 alkaen (Liite 1). Jätetaksaa esitetään astuvaksi voimaan, vaikka sen hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta.

Jätelain 79 §:n mukaan kuntalaisille ja muille asianosaisille on varattava vaikutusmahdollisuus asiaan hallintolain 41 §:n mukaisesti ennen jätetaksan hyväksymistä. Lisäksi jätehuoltolautakunta pyytää toimialueensa kunnilta lausuntoa sako- ja umpikaivolietteiden jätetaksaesityksestä. Vaikutusmahdollisuuksien varaamisen ja mahdollisten muutosten jälkeen sako- ja umpikaivolietteiden jätetaksa 1.1.2019 alkaen tuodaan hyväksyttäväksi jätehuoltolautakunnalle.

Jätehuoltolautakunnan alaisuudessa toimiva viranhaltija määrää jätemaksut maksuunpantavaksi jätetaksan mukaisesti. Jätemaksut suoritetaan jäteyhtiölle, joka toimii jätehuoltolautakunnan lukuun hoitaen laskutuksen ja maksukertymien seurannan.

Jätetaksan rakenne

Jätemaksu koostuu lietteen kuljetuksesta, lietteen käsittelystä ja mahdollisista kiinteistökohtaisista lisämaksuista. Kuljetusmaksu sisältää keräysvälineen lietetilan tyhjennyksen ja lietteen kuljetuksen purkupaikalle. Kuljetusmaksu määräytyy tyhjennetyn lietetilavuuden perusteella.

Käsittelymaksu määräytyy tilavuusperusteisesti. Tilavuus laskutetaan poiskuljetettuna sako- ja umpikaivolietemääränä puolen kuution tarkkuudella. Käsittelymaksu määräytyy kiinteistön sijaintikunnan jätevedenpuhdistamon tai jätehuoltoviranomaisen hyväksymän muun vastaanottopaikan vastaanottohinnoittelun perusteella. Pirkkalan osalta noudatetaan Tampereen Veden vastaanottohintaa, Vesilahden osalta Lempäälän Veden vastaanottohintaa ja Juupajoen osalta Oriveden vastaanottohintaa.

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusmaksut

Jätetaksaesityksen mukaan lietteiden kuljetusmaksujen esitetään säilyvän saman suuruisina kuin vuonna 2018 säännöllisen tyhjennyksen ja pikatyhjennyksen osalta.

Vuonna 2018 käytössä oleva hälytystyhjennys ja siihen lisätty hälytystyhjennyksen kilometrikorvaus esitetään poistettavaksi taksaesityksestä ja tilalle esitetään uutta päivystystyhjennystä. Muutos johtuu siitä, että hinnoittelua on haluttu yksinkertaistaa lietekuljetusten kilpailutuksen yhteydessä. Päivystystyhjennyksen hintaesitys on kiinteistönomistajalle edullisempi kuin vuonna 2018 voimassa oleva hälytystyhjennys ja hälytystyhjennyksen kilometrikorvaus. Päivystystyhjennyksen hinta on 3 x säännöllisen tyhjennyksen hinta kuljetetusta lietemäärästä riippuen. Päivystystyhjennyksen hinnasto on esitetty liitteessä 1.

Tilaustyhjennysten hintaa esitetään muutettavaksi siten, että vuoden 2018 taksassa voimassa oleva tilausmaksu 9 euroa (alv 0 %) on vuoden 2019 taksaesityksestä poistettu. Vuoden 2019 taksaesityksessä tilaustyhjennyksen hinnaksi esitetään säännöllisen tyhjennyksen hintaa korotettuna 5 eurolla (alv 0 %) (liite 1). Tilaustyhjennyksen hinnaksi muodostuu siten 4 euroa (alv 0 %) edullisempi hinta kuin vuoden 2018 taksassa. Kuljetusmaksut ovat samat kaikissa kunnissa (pl. Nokia). Tyhjennysmaksu riippuu poiskuljetetun lietteen määrästä.

Kuljetusmaksu sisältää sako- tai umpikaivon tai pienpuhdistamon lietetilan tyhjennyksen ja lietteen kuljetuksen käsittelyyn. Kuljetusmaksuihin sisältyy myös yleiskuluja, joilla katetaan kuljetusten tilaaminen ym. hallinnointi lietehuoltoon liittyen.

Kuljetusmaksu sisältää kohteen keräysvälineen lietetilan tyhjennyksen ja lietteen kuljetuksen purkupaikalle. Vuoden 2018 taksassa perushintainen yksi tyhjennys sisälsi kiinteistöllä enintään kolmen kaivon tyhjennyksen, joiden tuli sijaita välittömästi toistensa läheisyydessä. Kuljetusajoneuvolla tuli päästä tyhjennettävän keräysvälineen läheisyyteen turvallisesti ja enintään 15 metrin päähän keräysvälineestä. Vuoden 2019 taksaesityksessä perushintaisen tyhjennyksen kaivojen enimmäismäärää ei ole enää rajoitettu ja kuormauspaikan etäisyys keräysvälineestä on määritelty enintään 30 metriksi. Taksaesitykseen tehdyt muutokset ovat asukkaiden kannalta positiivisia ja kohtelevat kiinteistöjä aiempaa tasapuolisemmin.

Keräyspisteen tieyhteys

Painorajoitetuilla ja muilla vastaavilla rajoitusmerkeillä merkityillä teillä sijaitsevien kiinteistöjen on tullut toimittaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle vuoden 2018 taksan mukaisesti tiehoitokunnan kirjallinen ajolupa. Vuoden 2019 taksaan esitetään lisättäväksi seuraava tarkennus: ”Jätteen haltija vastaa lupien hankinnasta sekä mahdollisista lupamaksuista”. Tarkennus on lisätty taksaesitykseen yksityistielain muutoksen seurauksena.

Sako- ja umpikaivolietteiden käsittelymaksut

Vuoden 2019 taksaehdotuksessa esitetyt lietteen käsittelykustannukset ovat kuntien vesilaitosten vastaanottohintojen mukaisia. Puhdistamoiden vastaanottohintojen muuttuessa taksassa asetetut käsittelyhinnat muuttuvat vastaavasti. Niiden vaikutus otetaan huomioon vastaanottohintojen voimaantulopäivästä lukien.

Lisätöistä perittävät maksut

Lisätöitä ei ole sisällytetty tyhjennyshintaan, koska ne eivät koske kaikkia kiinteistöjä. Lisätöistä perittävät maksut pysyvät ennallaan. Muutoksena vuoden 2018 taksaan on tilausmaksun 9 euroa (alv 0 %) poistuminen jätetaksasta. Muutoksena on myös lisämaksun (kiinteistöllä yli 3 keräysvälinettä/käynti 12 euroa alv 0 %) poistuminen. Kiinteistökohtaisista lisätöistä esitetään poistettavaksi myös hälytystyhjennys ja hälytystyhjennyksen kilometrikorvaus (kuitenkin vähintään 60 euroa alv 0 %, yksikköhinta 0,82 eur/km). Hälytystyhjennyksen hinnaksi oli vuoden 2018 taksassa määritelty 2,5 x kuljetushinta lisättynä hälytystyhjennyksen kilometrikorvauksella.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Anu Toppila, Jätehuoltoinsinööri

Esitys sako- ja umpikaivolietteen jätetaksaksi 1.1.2019 alkaen asetetaan julkisesti nähtäville 18.10-16.11.2018 väliseksi ajaksi toimialueen kuntien virallisille ilmoitustauluille.

Asianosaisille varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta hallintolain 41 §:n mukaisesti 16.11.2018 mennessä.

Lisäksi jätehuoltolautakunta pyytää toimialueensa kunnilta lausuntoa sako- ja umpikaivolietteen jätetaksaesityksestä 16.11.2018 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Toimialueen kunnat, Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)