Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 5.2.2020

§ 6 Alueellisen jätehuoltolautakunnan päätösvallan siirtäminen jätelain 122.3 ja 123.2 §:n mukaisissa asioissa 

TRE:706/00.02.01/2020

Valmistelija

  • Nikko Patricia, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Patricia Nikko, puh. 0400 239 710, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Jätelain (646/2011) 23 §:n mukaan kunnalle kuuluvista jätelain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan jätehuoltoviranomainen. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakuntien alueella kunnan jätehuoltoviranomaisena toimii alueellinen jätehuoltolautakunta. Kunnan jätehuoltoviranomainen voi siirtää jätelaissa tarkoitettua toimivaltaansa viranhaltijalle siten kuin kuntalaissa säädetään. Viranhaltijaan sovelletaan, mitä näitä tehtäviä muutoin hoitavasta viranomaisesta ja muutoksenhausta sen päätöksiin säädetään.

Jätelain 122.3 §:n mukaan kunnan jätehuoltoviranomaisella tai sen määräämällä viranhaltijalla on oikeus pyynnöstä saada jätteen haltijalta tai muulta jätehuollon toimijalta kunnalle 5 luvussa säädetyn jätehuollon järjestämistä koskevan tehtävän hoitamista varten tarpeelliset tiedot. Jätelain 123.2 §:n mukaan kunnan jätehuoltoviranomaisella tai sen määräämällä viranhaltijalla on oikeus tehdä kunnalle 5 luvussa säädetyn jätehuollon järjestämistä koskevan tehtävän hoitamista varten tarpeellisia tarkastuksia muualla kuin pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävissä tiloissa sekä saada tarkastusta varten tarpeelliset tiedot.

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan 10.12.2019 (§ 358) päätöksellä kaupunkiympäristön palvelualueelle on perustettu jätehuoltosuunnittelijan virka. Jätehuoltosuunnittelijan tehtävään sisältyy mm. jätehuoltomääräysten mukaisten ilmoitusten käsittely sekä toimiminen yksikön päällikön 1. varahenkilönä ja jätehuoltoinsinöörin poissa ollessa jätehuoltolautakunnan esittelijänä.

Jätehuoltolautakunta on päätöksellään 13.9.2017 § 10 päättänyt delegoida tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuden jätehuoltoinsinöörille. Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuden delegoiminen jätehuoltoinsinöörin lisäksi myös jätehuoltosuunnittelijalle on välttämätöntä asioiden valmistelun sujuvuuden sekä jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattamisen seurannan vuoksi. Jätehuoltoinsinöörillä ei ole käytännössä mahdollisuutta suorittaa kaikkia seurantatehtäviin liittyviä tarkastuksia itse, jonka johdosta tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus on tarkoituksenmukaista delegoida myös jätehuoltosuunnittelijalle.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Alueelliselle jätehuoltolautakunnalle kuuluvaa päätösvaltaa siirretään jätehuoltolautakunnan alaisille viranhaltijoille seuraavasti:

JÄTELAKI

122.3 §: tiedonsaantioikeus

jätehuoltoinsinööri, jätehuoltosuunnittelija

123.2 §: tarkastusoikeus

jätehuoltoinsinööri, jätehuoltosuunnittelija

Tämä päätös kumoaa alueellisen jätehuoltolautakunnan päätöksen 13.9.2017 § 10.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Patricia Nikko, Anu Toppila, Jani Suoniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.