Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 5.2.2020

§ 7 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 2019 

TRE:545/00.05.01/2020

Valmistelija

  • Niemelä Ritva, Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Ritva Niemelä, puh. 050 330 9292, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1646, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 85 §:n mukaan lautakunnat vastaavat tehtäväalueensa sisäisen valvonnan ja riskienhalllinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Lautakunnat raportoivat kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessaan annettava arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä annettava selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä. Selonteossa annetaan tiedot siitä, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.

Selonteot sisäisen valvonnan järjestämisestä ja arviot merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä ovat liitteinä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Liitteenä olevat selonteot sisäisen valvonnan järjestämisestä merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ritva Niemelä, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)