Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 5.2.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 5 Tilannekatsaus alueellisen putkikeräysjärjestelmän jätetaksan valmistelusta 

TRE:5826/02.04.03/2019

Valmistelija

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Alueellinen jätehuoltolautakunta käsitteli alueellisen putkikeräysjärjestelmän jätetaksaesitystä 11.12.2019 § 62. Jätehuoltolautakunta päätti asettaa jätetaksaesityksen julkisesti nähtäville. Lisäksi asianosaisille varattiin mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta hallintolain 41 §:n mukaisesti.

Jätetaksaesityksestä jätettiin kuulutusajan päättymiseen mennessä 25 mielipidettä. Vuoreksen alueen alle 15 asuinhuoneiston taloyhtiöt jättivät esityksestä yhteensä 8 mielipidettä ja loput 17 mielipidettä jätettiin alueen pienkiinteistöasiakkaiden toimesta. Mielipiteet on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 1.

Esitettyä muutosta alle 15 asuinhuoneiston suurkiinteistöasiakkaille lisätystä uudesta jätetaksaluokasta pidetään osassa mielipiteistä oikean suuntaisena, koska jätemaksu on aiemmin ollut etenkin pienille asunto-osakeyhtiöille suhteettoman suuri. Uuden taksaesityksen katsotaan korjaavan tätä epäkohtaa sekä parantavan pienkiinteistöasiakkaiden ja pienten taloyhtiöiden välillä ollutta jätemaksujen epäsuhtaa.

Monen taloyhtiön mielipiteissä kuitenkin edelleen katsotaan, ettei uuden jätemaksuluokan lisääminen taksaan ratkaise riittävällä tavalla taloyhtiöille määräytyvän jätemaksun epäkohtia. Suurimpana epäkohtana nähdään edelleen jätemaksun määräytyminen asemakaavassa kaavoitetun kerrosneliömetrimäärän perusteella. Pääosassa mielipiteistä katsotaan, että jätemaksujen tulisi määräytyä joko rakennettujen kerrosneliömetrien tai kiinteistön asukasmäärän perusteella.

Pienkiinteistöasiakkaalle esitettyä kiinteän vuosimaksun korotusta vastustettiin kaikissa pienkiinteistöasiakkaiden toimesta jätetyissä mielipiteissä. Esitetty hinnankorotus nähtiin kohtuuttomana ja sen katsottiin rikkovan yhdenvertaisuuden periaatetta sekä asettavan Vuoreksen asukkaat eriarvoiseen asemaan putkikeräysjärjestelmän korkeampien jätemaksujen vuoksi. Mielipiteissä tuotiin myös esille, että Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n tulisi kantaa rahoitusvastuu putkijärjestelmän investoinnista, eikä tästä aiheutuneita kustannuksia tulisi asettaa alueen asukkaiden maksettaviksi. Lisäksi mielipiteissä tuotiin edelleen esille, ettei jätetaksa kannusta jätteen määrän tai haitallisuuden vähentämiseen eikä maksujen korotukset ole palvelutason tai ympäristö- ja turvallisuushyötyjen näkökulmasta perusteltuja.

Mielipiteissä on lisäksi tuotu esille useita asioita, mm. putkijärjestelmän toimivuuteen, järjestelmän syöttöluukkujen sijoitteluun sekä alueen ekopisteiden siisteyteen ja sijaintiin liittyen, jotka eivät ole tarkastelun kohteena jätetaksasta päätettäessä. Edellä mainitut asiat on kuitenkin toimitettu toimivaltaisille toimijoille tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten.

Asiasta jätettyihin mielipiteisiin perustuen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitukselle toimitettiin toimenpidepyyntö putkikeräysjärjestelmän jätemaksujen kohtuullisuuden ja tasapuolisuuden varmistamiseksi. Toimenpidepyyntö on esitetty liitteessä 2. Kirje on salassa pidettävä viranomaisen toiminnan julkisuutta säätelevän lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin kohdan 20 perusteella, koska asiakirja sisältää liikesalaisuuksiksi luokiteltavaa tietoa.

Vuoreksen putkikeräysjärjestelmän jätetaksaa ei tueta tällä hetkellä muiden Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n asiakkaiden jätemaksuilla tai muun toiminnan tuloilla, vaan kaikki järjestelmän aiheuttamat kustannukset peritään alueen asukkailta. Vaikka jätehuoltolautakunta päättää jätetaksasta, lautakunta ei kuitenkaan voi oman toimivaltansa puitteissa päättää alueen jätemaksujen tukemisesta esimerkiksi muun toiminnan tuloilla tai tehdä investoinnin lainajärjestelyjä koskevia ratkaisuja. Näistä päättäminen kuuluu Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitukselle. Tämän vuoksi jätehuoltolautakunta on pyytänyt Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitusta esittämään 2.3.2020 mennessä ratkaisuja kohtuullisen ja tasapuolisen jätetaksan varmistamiseksi putkikeräysjärjestelmän alueelle.

Lisäksi aihetta koskien on tehty valtuustokysely (Valtuustokysely koskien jätteiden putkikeräysjärjestelmän ongelmia ja hinnankorotuksia - Jaakko Mustakallio), johon jätehuoltolautakunnan puheenjohtaja on 27.1.2020 vastannut Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen apulaispormestarina. Valtuustokyselyssä on kysytty mm. Vuoreksen jätemaksujen tasosta, järjestelmän toimivuudesta ja elinkaarikustannuksista sekä kaupungin kannasta järjestelmän mahdolliseen uudelleenarviointiin liittyen. Valtuustokyselyn vastauksessa todetaan, että järjestelmän uudelleenarviointi ei tässä vaiheessa ole perusteltua alueen rakentumisen ollessa kesken, mutta asiaa olisi kuitenkin syytä tarkastella esimerkiksi omistajaohjauksen näkökulmasta.

Ottaen huomioon Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitukselle toimitetun toimenpidepyynnön sekä valtuustokyselyssä esitetyt seikat, jätehuoltolautakunnalle tuodaan tässä vaiheessa tiedoksi ainoastaan jätetaksan valmistelun tilannekatsaus. Putkijärjestelmän jätetaksasta on perusteltua päättää vasta sen jälkeen, kun jäteyhtiön hallitus on vastannut toimenpidepyyntöön ja asiaa on tarpeen mukaan tarkasteltu myös omistajaohjauksen näkökulmasta. Jätehuoltolautakunta käsittelee asiaa seuraavan kerran kokouksessaan 8.4.2020.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Asian valmistelun tilanne merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Ari Perämaa ja Markku Airaniemi poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)