Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 5.6.2019

§ 32 Alueellisen jätehuoltolautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2020

TRE:3820/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Alueellinen jätehuoltolautakunta kuuluu Tampereen kaupungin organisaatioon ja se noudattaa talousarvioesityksen laadinnassa Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymää kehyspäätöstä sekä talousarvion laadintaohjeita.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2020 on liitteessä 1.

Jätehuollon viranomaistehtäviä koskevan sopimuksen kohdan 8 mukaan talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa on kunnille varattava tilaisuus esityksen tekemiseen toiminnan tavoitteista, suunnitelluista toimenpiteistä ja rahoituksesta. Tätä varten seuraavan kalenterivuoden alustava yhteistoiminnan talousarvio on toimitettava sopijakunnille 30.9. mennessä. Yhteistoiminta-alueen kunnille osoitettava lausuntopyyntö talousarvioesityksestä on liitteessä 2. Sopimuksen mukaan talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset yhteistoiminnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan kustannukset katetaan kokonaisuudessaan jätemaksuilla, joten jätehuoltolautakunnan talousarvion nettovaikutus Tampereen kaupungin talouteen on 0 euroa. Yhteistoimintasopimuksen kohdan 9 mukaan Tampereen kaupunki laskuttaa lautakunnan toiminnasta aiheutuneet kustannukset Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä viimeistään kalenterivuoden loppuun mennessä.

Jätehuoltoviranomaisen vuoden 2020 talousarvioksi esitetään 380 000 €. Jätehuoltoviranomaisen budjetin esitetään nousevan vuodesta 2019, jolloin toiminnan kustannuksiksi on arvioitu 333 000 €. Budjetin korotus johtuu henkilöstökulujen noususta. Osaltaan henkilöstökulujen muutoksessa on varauduttu palveluryhmätasolla käynnistettyyn laajempaan tehtävien vaativuuden arviointia koskevaan muutostyöhön. Lisäksi jätehuoltoviranomaisen toiminnassa on ensi vuodelle varauduttu yhden määräaikaisen työntekijän palkkakustannuksiin 8 kuukauden ajalle. Määräaikaisen työntekijän rekrytointi on tarpeen, koska vuoden 2020 aikana jätehuoltoviranomaisen hallinnollinen taakka lisääntynee jätehuollon toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten kuten uudistuneen lainsäädännön, jätehuoltomääräysten ja kiinteistökohtaisten jätteenkeräysalueiden laajenemisen vuoksi. Lisäksi jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattamisen seurantaan liittyvän työnjaon tarkentuminen lisännee jätehuoltoviranomaisen työtaakkaa. Valtakunnan tasoon verrattuna alueellisella jätehuoltolautakunnalla on tällä hetkellä vähiten resursseja käytettävissään väestöpohjaan verrattuna.

Jätehuoltoviranomaisen päätöksenteolla asetetaan raamit toimivalle ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalle jätehuollolle. Toiminnan tavoitteena on aikaisempien vuosien tapaan ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen, alueen kiinteistön omistajien ja asukkaiden tasapuolinen kohtelu sekä jätehuollon viranomaistehtävien selkeyttäminen.

Vuoden 2020 aikana jätehuoltoviranomaisen toimintaympäristöön vaikuttavat useat lainsäädännölliset muutokset. Jätelain (646/2011) toisen vaiheen muutos astuu voimaan 1.1.2020 ja siinä täsmennetään kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua koskevaa sääntelyä. Lakimuutokset lisännevät jonkin verran kunnan jätehuoltoviranomaisen hallinnollista taakkaa. Tämän lisäksi jätelain ja sitä koskevien asetusten on tarkoitus uudistua vuoden 2020 aikana vastaamaan EUn jätedirektiivin vaatimuksia. Uuden jätelain myötä mm. kaikkien jätejakeiden erilliskeräystä tulee merkittävästi laajentaa. Muutosten täytäntöönpano lisää jätehuoltoviranomaisen hallinnollista taakkaa mm. asiakasyhteydenottojen ja poikkeamishakemusten muodossa.

Vuoden 2020 toiminnan strategisiksi painopisteiksi esitetään kolmea osa-aluetta: Uudistettujen jätehuoltomääräysten sekä kiinteistökohtaisten jätteenkeräysalueiden toimeenpanoa, jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattamisen seurantaa ja siihen liittyvien toimintaprosessien sujuvoittamista sekä jätestrategian toimeenpanoa.

Jätehuoltomääräysten toimeenpano liittyy tänä vuonna käynnistettyyn jätehuoltomääräysten uudistustyöhön. Uusien määräysten on tarkoitus astua voimaan vuonna 2020. Muuttuvat erilliskeräysvelvoitteet koskevat laajaa joukkoa kiinteistöjä. Ensi vuoden aikana on aloitettava uusien jätehuoltomääräysten toimeenpano, joka edellyttää tiedottamista ja seurantaa asiassa. Lisäksi kiinteistökohtaiset jätteenkeräysalueet on tarkoitus päivittää vuoden 2019-2020 aikana. Myös aluerajausten muutokset vaativat päätösten täytäntöönpanoa ensi vuoden aikana erityisesti uusien alueiden tiedottamisen osalta.

Jätehuoltoviranomaisen ylläpitämää jätteenkuljetusrekisteriä koskeva kehitystyö on tarkoitus saattaa loppuun tämän vuoden aikana, jotta jätteenkuljetusrekisteri on otettavissa tuotantokäyttöön viimeistään vuoden 2020 aikana. Kuljetusrekisteriä koskevan kehitystyön loppuunsaattamisen ohella seurantatyöhön liittyviä toimintaprosesseja kehitetään ja sujuvoitetaan. Seurantatyössä kiinnitetään vuoden 2020 aikana erityistä huomiota sako- ja umpikaivojen tyhjennyksiin niiden vakituisten asuinkiinteistöjen osalta, joita jätehuoltoviranomainen on jo aiemmin lähestynyt seurantakirjeellä vuoden 2018 aikana. Lisäksi seurantatyössä keskitytään biojätteen erilliskeräysvelvollisuuden noudattamiseen toimialueella. Tätä seurantatyötä ei ole vielä aiemmin toimialueella tehty.

Vuoden 2019 aikana valmistuu kuntien yhteinen jätestrategia vuoteen 2025. Vuoden 2020 aikana jätehuoltoviranomainen aloittaa strategiassa määriteltyjen toimenpiteiden toteuttamisen ja edistämisen yhteistyössä strategiassa määriteltyjen vastuutahojen kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään sidosryhmäyhteistyön parantamiseen. Lisäksi biojätteiden syntypaikkalajitteluun ja biojätteiden erilliskeräykseen kannustamiseen kiinnitetään huomiota Koukkujärvelle valmistuvan biolaitoksen käyttöönoton vuoksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Vuoden 2020 talousarvioesitys hyväksytään liitteen 1 mukaisena jatkotyöskentelyä varten.

Yhteistoiminta-alueen kunnille varataan mahdollisuus jättää lausuntonsa talousarvioesityksestä 23.8.2019 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jäsenkunnat, Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)