Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 5.6.2019

§ 31 Jätelain 36 §:n noudattamisen seuranta sako- ja umpikaivolietteen tyhjennyksissä

TRE:3838/11.02.04/2019

Valmistelija

  • Suoniemi Jani, Jätehuoltosuunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

jätehuoltosuunnittelija Jani Suoniemi, puh. 040 596 4737, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

 

Lietekuljetusten järjestämistä koskevat päätökset

Alueellisen jätehuoltolautakunnan toimialueella (pl. Nokia) asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetukset aloitettiin 1.1.2017 alkaen jätelain 36 §:n mukaisena kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Muutos liittyi jätehuoltoviranomaisen 24.4.2013 (§ 18) tekemään päätökseen siitä, että sopimusperusteinen sako- ja umpikaivolietteen kuljetus päättyi 31.12.2016, ja että sako- ja umpikaivolietteen kiinteistöittäinen kuljetus on toteutettu 1.1.2017 alkaen kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Kyseinen päätös on lainvoimainen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hylättyä päätöstä koskevan valituksen.

Lisäksi jätehuoltoviranomainen hylkäsi 9 kunnan poikkeamishakemukset koskien 24.4.2013 tehtyä päätöstä (§ 18). Jätehuoltoviranomainen päätti 30.9.2015 (§ 48-57), että Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Parkanon, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan (entisten Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kunnille ei myönnetä poikkeusta lietteenkuljetusten järjestämistä koskevasta päätöksestä. Myös näistä päätöksistä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta molemmat oikeusasteet hylkäsivät valitukset. Tämän vuoksi myös 30.9.2015 tehdyt päätökset (§ 48-57) ovat lainvoimaisia.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n 3.1.2018 tekemästä lietekuljetusten hankintapäätöksestä valitettiin markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Koska korkein hallinto-oikeus ei enää myöntänyt valituslupaa asiassa, markkinaoikeuden päätös (326/18) on lainvoimainen. Edellä mainitun perusteella myös lietekuljetusten hankintaa koskeva päätös on lainvoimainen.

Jätelain vaatimukset kunnan järjestämälle jätteenkuljetukselle

Jätelain (646/2011) 32 §:n mukaan sako- ja umpikaivolietteet ovat kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvaa jätettä. Jätelain 41 §:n mukaan kiinteistön haltijan on luovutettava 32 §:n mukaisesti kunnan vastuulle kuuluva jäte alueella järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Kiinteistöittäinen lietteenkuljetus järjestetään toimialueella kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena (pl. Nokia). Jätelain 36 §:n 2 momentin mukaan jätteen saa kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ottaa kuljetettavakseen vain kunta tai jätteen kuljettaja, joka toimii kunnan lukuun. Muilla kuin kunnan lukuun toimivilla toimijoilla ei ole oikeutta kuljettaa kunnan vastuulle kuuluvaa jätettä kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa.

Lietekuljetusten tilanne alueellisen jätehuoltolautakunnan toimialueella

Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetukset ovat siirtyneet Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n organisoitavaksi 1.1.2017 alkaen, jonka jälkeen ainoastaan kunnan lukuun toimivat kuljetusyrittäjät ovat saaneet tyhjentää jätelain 32 §:n mukaisia lietekaivoja. Tästä huolimatta myös muut kuin kunnan lukuun toimivat kuljetusyrittäjät tyhjentävät edelleen lietekaivoja jätelain 36 §:n vastaisesti. Esimerkiksi jätehuoltoviranomaisen vuonna 2018 toteuttaman lietekaivojen tyhjennyksiä koskevan seurantaprojektin yhteydessä jätehuoltoviranomaiselle toimitettiin useita laskujäljennöksiä muiden kuin kunnan lukuun toimivien kuljetusyrittäjien tekemistä kaivojen tyhjennyksistä.

Jätehuoltoviranomainen on seurannut vuosien 2017-2018 ajan kunnan järjestämään lietteenkuljetukseen siirtymistä ja lietekaivojen tyhjennysten toteutumista toimialueella. Seurantaa on tehty kuntakohtaisesti. Toteutuneita tyhjennysmääriä on verrattu jätehuoltoviranomaisen vuodesta 2012 lähtien ylläpitämään jätelain 143 §:n mukaisen jätteenkuljetusrekisterin tietoihin. Tyhjennysten seuranta on osoittanut, että osassa kuntia lietteen tyhjennysmäärät kunnallisessa lietteenkuljetuksessa ovat olleet huomattavasti alhaisemmat kuin aiemmin. Vuonna 2018 tilanne on kehittynyt parempaan suuntaan ja kuntakohtaiset jätelain 36 §:n mukaiset tyhjennysmäärät ovat lisääntyneet usean kunnan osalta. Kuntakohtaiset tyhjennysmäärät kuitenkin osoittavat sen, että alueella esiintyy edelleen jätelain 36 §:n vastaista toimintaa. Erityisen ongelmallinen tilanne on Pälkäneen, Parkanon ja Sastamalan Suodenniemen ja Mouhijärven alueilla sekä Pohjois-Ylöjärvellä, joissa lietetyhjennysten määrä on huomattavasti alhaisempi kuin niiden pitäisi olla. Jätehuoltoviranomaisen tietoon on edelleen toimitettu asukkaiden toimesta ilmoituksia jätelain 36 §:n vastaisesta toiminnasta.  Jätelain 36 §:n vastainen toiminta on jo aiheuttanut ja aiheuttaa jatkuessaan lisää taloudellista vahinkoa kuntien omistamalle jäteyhtiölle Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle ja sen sopimusurakoitsijoille.   

Kokouksessa on esillä asiaan liittyvää valmisteluaineistoa.

Pirkanmaan ELY-keskus jätelain valvontaviranomaisena on kahdesti tiedottanut alueella aiemmin toimineita lietekuljetusyrityksiä siitä, että heillä ei ole enää 1.1.2017 jälkeen ollut lainmukaista lupaa kuljettaa asumisessa syntyviä lietteitä toimialueella (pl. Nokia). Myös jätehuoltoviranomainen on tiedottanut asiasta. Lisäksi usean kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen edustajat ovat tiedottaneet asiasta ja kehottaneet lopettamaan lainvastaisen toiminnan. Valitettavasti ohjeistuksella ja neuvonnalla ei ole saavutettu toivottuja tuloksia.

Myös alueen asukkailla on ollut laajaa epätietoisuutta siitä, kuka jätevesikaivoja saa tyhjentää. Epätietoisuutta ovat aiheuttaneet erityisesti asiaan liittyvät oikeuskäsittelyt. Lisäksi kuntalaisten epätietoisuutta on lisännyt asiaan liittyvä osin virheellinen informaatio, jota on välitetty kuntalaisille. Jätteen haltijan on jätelain 41.1 §:n mukaan luovutettava kunnan vastuulle kuuluva jätteensä alueella järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Jätehuoltolautakunnan toimialueella kiinteistöittäinen jätteenkuljetus järjestetään kunnan järjestämänä kuljetuksena (pl. Nokia). Näin ollen jätteen haltijat eivät myöskään saa luovuttaa jätettään jätelain 36 §:n vastaiselle taholle.

Johtopäätökset ja asian jatkotoimenpiteet

Jätelain 36 §:n mukaan jätteen saa kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ottaa kuljetettavakseen vain kunta tai jätteen kuljettaja, joka toimii kunnan lukuun. Kiinteistön haltijan on luovutettava kunnan vastuulle kuuluva jäte jätelain 41.1 §:n mukaisesti alueella järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Kunnalla on sekä velvollisuus että oikeus jätelain 32 §:n mukaisen kuntavastuullisen jätteen hallintaan. Palvelutehtävää ei ole mahdollista hoitaa asianmukaisesti, ellei jätelakia noudateta.

Jätehuoltoviranomaisen saamien tietojen mukaan jätelain 36 §:n vastaista toimintaa esiintyy edelleen toimialueella ja valvontaviranomaisten lietteenkuljetusyrityksille lähettämät kehotukset toiminnan lopettamiseksi eivät ole poistaneet lainvastaista toimintaa täysin. Jätelain vastainen toiminta on Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n lietetyhjennysmäärien kasvun perusteella kuitenkin vähentynyt vuoden 2018 aikana ja tilanne parantunee vielä vuoden 2019 aikana. Tämän vuoksi jätehuoltoviranomainen seuraa lietetyhjennysten tilanteen kehittymistä 31.8.2019 saakka. Tilannetta seurataan kuntakohtaisten lietekaivojen tyhjennysmäärien perusteella. Lisäksi seurantaa varten jätehuoltoviranomainen pyytää kuntien jätevedenpuhdistamoilta jätelain 122 §:n mukaiseen tiedonsaantioikeuteen perustuen tiedot toimijoista, jotka ovat toimittaneet kunnan vastuulle kuuluvaa sako- ja umpikaivolietettä käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamoille ajalla 1.1.-31.8.2019. 

Mikäli jätelain 36 §:n vastainen toiminta jatkuu edelleen kesän 2019 aikana, asia on saatettava syksyllä 2019 ympäristönsuojeluviranomaisen valvonta-asiaksi. Jätehuoltoviranomaisella ei ole jätelain nojalla oikeutta kieltää jatkamasta tai toistamasta säännösten vastaista menettelyä jätelain 126.1 §:n mukaisella tavalla, vaan toimivalta asiassa on yleisellä valvontaviranomaisella. Jätelain 24 §:n mukaisia yleisiä valvontaviranomaisia ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Pirkanmaan ELY-keskus on tarkoituksenmukainen viranomainen käsittelemään asian, koska kuljetusyrittäjät voivat toimia usean kunnan alueella ja Ely-keskus myös vastaa lain 96 §:n nojalla kuljetusyrittäjien hyväksymisestä jätehuoltorekisteriin. Samassa yhteydessä valvontaviranomainen voi harkita tutkintapyynnön tekemistä poliisille jätelain rikkomisesta.

Asiaa koskeva jatkotoimenpidesuunnitelma toimitetaan tiedoksi niille kuljetusyrittäjille, jotka ovat jätehuoltoviranomaiselle toimitettujen tietojen mukaan tyhjentäneet lietekaivoja jätelain 36 §:n vastaisesti vuosien 2017-2018 aikana.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Asia ja sitä koskeva jatkotoimenpidesuunnitelma merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Ari Perämaa poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

Virpi Pohjola ehdotti, että toimintaa aloitetaan kehittää yhteistoiminnassa kaikkia tyydyttävään suuntaan, eikä jatkotoimenpidesuunnitelmassa edetä. Koska ehdotus ei saanut kannatusta, se raukesi.

Tiedoksi

Jäsenkunnat, Pirkanmaan ELY-keskus, kuljetusyrittäjät

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)