Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 5.6.2019

§ 30 Valvontamääräyksen antamista koskevan asian vireillepano jätteenkuljetustietojen saamiseksi

TRE:3871/11.02.04/2019

Valmistelija

  • Suoniemi Jani, Jätehuoltosuunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

jätehuoltosuunnittelija Jani Suoniemi, puh. 040 596 4737, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Jätelain (646/2011) 39 §:n mukaan jätteen kuljettajan on vuosittain annettava kunnan jätehuoltoviranomaiselle tiedot kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu, sekä jäteastioiden tyhjennyskerroista kiinteistöittäin ja jätelajeittain. Jätelain mukaan kuljettajan on lisäksi vuosittain annettava jätelajeittain tiivistelmä kiinteistöiltä kerätyn jätteen määrästä ja toimituspaikoista.

Alueellinen jätehuoltolautakunta on 20.2.2019 päivätyllä kirjeellään (liite 1) pyytänyt Nokian kaupungin alueella toimivilta sako- ja umpikaivolietteen kuljetusyrittäjiltä jätelain 39.2 §:n mukaisia vuoden 2018 kuljetustietoja. Tiedot pyydettiin toimittamaan 31.3.2019 mennessä. Niille kuljetusyrittäjille, jotka eivät toimittaneet tietoja asetettuun määräpäivään mennessä, lähetettiin edelleen kehotuskirje (liite 3) jätteen kuljetustietojen saamiseksi viimeistään 30.4.2019 mennessä. Lisäksi prosessin aikana kävi ilmi, että Nokian kaupungin alueella toimii kuljetusyrittäjä, jolle ensimmäistä kuljetustietopyyntöä ei oltu lähetetty. Kyseiselle kuljetusyritykselle lähetettiin 1.4.2019 päivätty kirje (liite 2) kuljetustietojen toimittamiseksi 30.4.2019 mennessä. 

Kaikki Nokian kaupungin alueella toimivat kuljetusyrittäjät eivät olleet asetettuun määräaikaan, 30.4.2019 mennessä, toimittaneet lakisääteisiä kuljetustietojaan viranomaiselle. Näille kuljetusyrityksille lähettiin vielä kehotuskirje 8.5.2019 (liite 4). Puuttuvat kuljetustiedot pyydettiin toimittamaan 26.5.2019 mennessä.  

Kaksi kuljetusyrittäjää ei ole toimittanut jätelain 39.2 §:n mukaisia vuoden 2018 kuljetustietoja annettuun määräaikaan, 26.5.2019 mennessä.

Jätehuoltoviranomaisella ei ole jätelain nojalla oikeutta antaa jätelain mukaisia määräyksiä vaadittujen tietojen luovuttamisesta. Jätelain 126 §:n nojalla jätelain 24 §:n tarkoittamalla yleisellä valvontaviranomaisella on määräysvalta asiassa. Jätelain 24 §:n mukaisia yleisiä valvontaviranomaisia ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kuljetusyrittäjät voivat toimia usean kunnan alueella, joten on tarkoituksenmukaista laittaa asia vireille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa, joka myös vastaa lain 96 §:n nojalla kuljetusyrittäjien hyväksymisestä jätehuoltorekisteriin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Asia laitetaan vireille Pirkanmaan ELY-keskuksessa valvontamääräyksen antamista koskevana asiana niiden kuljetusyrittäjien osalta, jotka ovat jättäneet lakisääteiset kuljetusrekisteritiedot toimittamatta asetettuun määräaikaan mennessä.

Jätehuoltolautakunta pyytää, että  ELY-keskus määräyksessään velvoittaa sakon uhalla asianomaisia kuljetusyrittäjiä antamaan jätelain 39.2 §:n sekä jätehuoltoviranomaisen jätelain 122.3 §:n mukaisen tiedonsaantioikeuden perusteella liitteen 5 mukaiset tiedot alueelliselle jätehuoltolautakunnalle.

Päätös

Merkitään tiedoksi, että molemmat kuljetusyrittäjät ovat toimittaneet vuoden 2018 jätteenkuljetustietonsa jätehuoltoviranomaiselle 3.6.2019 ja 4.6.2019, joten asia ei enää vaadi toimenpiteitä yritysten osalta.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä, jätehuoltoinsinööri Anu Toppila muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

"Merkitään tiedoksi, että molemmat kuljetusyrittäjät ovat toimittaneet vuoden 2018 jätteenkuljetustietonsa jätehuoltoviranomaiselle 3.6.2019 ja 4.6.2019, joten asia ei enää vaadi toimenpiteitä yritysten osalta".

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

Pirkanmaan ELY-keskus, asianomaiset kuljetusyrittäjät, Nokian kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)