Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 5.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2019 talousarvioehdotus

TRE:5288/02.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Johanna Saarinen puh. 040 187 4582, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@Tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarviokehyksen 20.8.2018. Talousarviokehys perustuu kaupungin talousjohdon ja toimintayksiköiden kanssa toukokuussa käytyihin neuvotteluihin ja kaupungin johtoryhmän linjauksiin.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan talousarvioehdotus sisältää talousohjelman mukaisia talouden tasapainottamistoimenpiteitä 1,8 milj. eurolla. Talousohjelman tasapainottamistoimenpiteitä ovat maanvuokratulojen kasvattaminen 1,7 milj. eurolla ja ulkoisten tilavuokratulojen kasvattaminen 0,1 milj. eurolla vuonna 2019. 

Asunto- ja kiinteistölautakunnan tehtävänä on maapolitiikan osalta vastata kaupungin maaomaisuuden kehittämisestä, maapoliittisten linjausten valmistelusta ja seurannasta sekä maanomistajan tavoitteiden asettamisesta, maapolitiikan toimeenpanosta ja kaupungin maa- ja vesialueiden edunvalvonnasta. Asuntopolitiikan osalta tehtävänä on asuntopolitiikan linjausten valmistelu ja seuranta, edunvalvonta ja asumisen kehittäminen; sisältäen sosiaalisen vuokra-asumisen ja erityisryhmien asumisen kehittämisen sekä asuinalueiden negatiivisen eriytymiskehityksen ennaltaehkäisyyn liittyvän valmistelun ja seurannan. Tilaomaisuuden osalta lautakunta vastaa tilaomaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä, omistajan tavoitteiden asettamisesta sekä tilapolitiikan toimeenpanosta valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Asunto- ja kiinteistölautakunta huolehtii asuntolainsäädännön ja siihen liittyvien säännösten mukaisista viranomaistehtävistä ja käyttää näissä asioissa viranomaiselle kuuluvaa ratkaisuvaltaa.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen organisaatiossa asunto- ja kiinteistölautakunnan järjestämät palvelut kuuluvat Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmään ja kaupunginhallituksen ohjauksessa toimiviin Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta kehityshankkeisiin.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan talousarvioehdotuksen toimintatulot ovat 244,1 milj. euroa ja toimintamenot 107,4 milj. euroa. Toimintakate on 136,7 milj. euroa. Asunto- ja kiinteistölautakunnan nettoinvestointien esitys on yhteensä 77,0 milj. euroa. Investointiesitys muodostuu talonrakennushankkeista (46,6 milj. euroa) sekä maa-omaisuuteen kohdistuvista investoinneista (16,0 milj. euroa).

Lautakunnan talousarvioon sisältyvät seuraavat valtuustoon nähden erikseen sitovat erät:

 • Investoinnit

  • Viiden tähden keskusta 4,0 milj. euroa

  • Hiedanranta 10,5 milj. euroa

  • Talonrakennus 46,6 milj. euroa

 • Käyttötalous

  • Hiedanranta, toimintakate -0,9 milj. euroa

Lautakunnan talousarvioon sisältyy vuosittaisia toiminnan sitovia tavoitteita. Tavoitteet perustuvat Tampereen strategiaan 2030, joka on valmisteltu Lauri Lylyn pormestariohjelman 2017–2021 pohjalta. Asunto- ja kiinteistölautakunnalle kohdistuu vuonna 2019 yhteensä neljä sitovaa toiminnan tavoitetta. Strategian sisältöjä tarkennetaan edelleen toimenpiteiksi lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Teppo Rantanen, Johtaja

Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2019 talousarvioehdotus hyväksytään ja palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään siihen teknisiä muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Anita Laine, johanna Saarinen, Nina Mustikkamäki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)