Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 18.12.2019

§ 191 Asuntotontin 837-129-1810-18 (Kaleva) vuokraaminen Kiinteistö Oy Kalevan Stara ja Kiinteistö Oy Puisto-Kalevan Parkki -nimisille yhtiöille 

TRE:6972/10.00.03/2019

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pohjola Rakennus Oy Suomi on pyytänyt saada vuokrata pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella tontin 837-129-1810-18 siten, että vuokralaisina ovat Kiinteistö Oy Kalevan Stara ja Kiinteistö Oy Puisto-Kalevan Parkki.

Kyseinen tontti sijaitsee asemakaavan nro 8489 mukaisella alueella noin kolme kilometriä itään kaupungin keskustasta. Alue kuuluu pääosin Kalevan, eteläosassa osittain Kalevanrinteen ja koillisosassa osittain myös Kissanmaan kaupunginosaan. Alue sijoittuu Sammonkadun ja Hervannan valtaväylän rajaamaan kolmioon, jonka sisään jäävät Iskun ja Tampere Areenan tontit, tontti 839-4 sekä katu-, virkistys- ja suojaviheraluetta.

Aloitteen asemakaavan muutokselle ovat tehneet Tampereen kaupunki sekä Iskun liikerakennuksen tontin vuokraoikeuden haltija Intrio Oy, joka on tehnyt tonttinsa kehittämistä koskevan esisopimuksen SRV Rakennus Oy:n kanssa. Lisäksi asemakaavamuutosta on hakenut Tampere Areenan liikuntahallin tontin vuokraoikeuden haltija Kiinteistöosakeyhtiö Tampereen Kotikenttä Oy, joka tehnyt tonttinsa kehittämistä koskevan esisopimuksen Pohjola Rakennus Oy Suomen kanssa.

Pohjola Rakennus Oy Suomen aloitteesta on laadittu erillinen tonttijako, jonka perusteella on muodostunut tontit 837-129-1810-17, 18 ja 19.

Asemakaavan laatimisen yhteydessä on allekirjoitettu toteutussopimus, jossa on sovittu mm. alueelle muodostuvien tonttien vuokraamisesta. Toteutussopimuksen mukaan noin 3.000 k-m2 rakennusoikeudesta on osoitettava MAL3 sopimuksen kohdan 5.3.1. mukaiseen kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon. Pohjola Rakennus Oy Suomi ja Pirkanmaan Opiskelija-asunnot sr ovat allekirjoittaneet esisopimuksen, jonka perusteella tontille 18 rakennetaan opiskelija-asuntoja ja Kiinteistö Oy Kalevan Stara siirtyy POASin omistukseen.

Toteutussopimuksen mukaan ennen tonttien vuokraamista tulee hyväksyttää tontinkäyttösuunnitelma, jonka yhteydessä tulee esittää asuntojakauma. Tonteille tulee toteuttaa monipuolista asuntotuotantoa ja asuntorakennusoikeuden kerrosalasta 1/3 tulisi olla perheasuntoja. MAL3-sopimuksen mukainen tuotanto ei kuulu asuntokoon sääntelyn piiriin, mutta esitetyn tontinkäyttösuunnitelman mukaan monipuolinen asuntotuotanto toteutuu myös tällä tontilla.

Tontille tulisi vahvistaa luovutusehdot asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti ja vuokrata tontti pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella 1.1.2020 alkaen siten, että vuokralaisina ovat Kiinteistö Oy Kalevan Stara (2799/2800) ja Kiinteistö Oy Puisto-Kalevan Parkki (1/2800).

Asuinkerrostalojen korttelialuetta olevan tontin 837-129-1810-18, Ylämummo 2/Jäähallinkaari 6, pinta-ala on 1.059 m2 ja rakennusoikeus 2.800 k-m2.

Ottaen huomioon alueen sijainnin, tontin pinta-alan, rakennusoikeuden ja muut hinnoitteluun vaikuttavat tekijät saadaan tontin tämänhetkiseksi  vuosivuokraksi 73.360 euroa (pääoma-arvo 1.834.000 euroa) ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 3.733,33 euroa. Hinnoittelussa on käytetty 655 euron kerrosneliömetriarvoa ja neljän prosentin vuokranmääräytymiskorkoa (indeksiluku 1965 pistettä/heinäkuu v.2019). Vuokra-ajan tulisi olla 60 vuotta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tontille 837-129-1810-18 vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 3.733,33 euroa vuodessa ja vuokra-ajaksi 60 vuotta (1.1.2020 - 31.12.2079).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Tontti 837-129-1810-18 vuokrataan Kiinteistö Oy Kalevan Stara (2799/2800) ja Kiinteistö Oy Puisto-Kalevan Parkki (1/2800) -nimisille yhtiöille.

Kiinteistöjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Rakennus Pohjola Oy Suomi, Pirkan Opiskelija-asunnot sr, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot, kiinteistötoimi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.