Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 179 Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelma

TRE:5288/02.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Anniina Ylä-Mattila, puh. 040 570 3477 ja strategiacontroller Nina Mustikkamäki, puh. 040 138 9234, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020–2022 taloussuunnitelman kokouksessaan 19.11.2018 (§ 216). Palvelu- ja vuosisuunnitelmaesitys perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin lautakuntatasolla sitoviin määrärahoihin ja tuloarvioihin.

Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Se on väline kaupungin strategian toteuttamiseen ja lautakunnan alaisen toiminnan johtamiseen.

Palvelu- ja vuosisuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkentaa ja toimeenpanee Tampereen strategiaa, strategiaa täydentäviä ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota. Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan kootaan keskeiset sisällöt lautakunnan alaista toimintaa ohjaavista strategisista tavoitteista ja linjauksista sekä niitä toteuttavista toimenpiteistä. Lisäksi palvelu- ja vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja/tai -yksiköiden toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen organisaatiossa asunto- ja kiinteistölautakunnan järjestämät palvelut muodostuvat Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän palveluista, joihin kuuluvat tilaomaisuuden hallinnan, asumisen kehittämisen ja palvelutilaverkkojen sekä kiinteistötoimen yksikkö, mukaan lukien maaomaisuuden hallinta ja kehittäminen. Asunto- ja kiinteistölautakunnan talousarviossa esitettyjen kehitysohjelmien, joita ovat Viiden tähden Keskusta ja Hiedanranta, käyttötalous ja investoinnit ovat ohjelmittain erikseen sitovia.

Kaupungin tilaomaisuus on asunto- ja kiinteistölautakunnan vastuulla. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä vastaa palvelutilaverkkojen suunnittelusta ja kehittämisestä konsernin kokonaisedun edellyttämällä tavalla. Tilahankkeet esitetään vuosittain laadittavassa talonrakennusohjelmassa, jonka toteutuksesta palveluryhmä vastaa yhteistyössä Tampereen Tilapalvelut Oy:n kanssa palvelusopimukseen perustuen.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakate on 138,6 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto päätti 19.11.2018 kokouksessaan metsänmyyntitulojen 0,2 milj. euron ja maankäyttösopimuskorvausten 0,2 milj. euron lisäyksestä talousarvioon. Lisäksi konsernijohtajan päätöksellä 30.11.2018 § 181 on vähennetty menoja 11 000 euroa työttömyysvakuutusmaksun merkittävän alenemisen johdosta, minkä seurauksena asunto- ja kiinteistölautakunnan (pl. erikseen sitovat erät) toimintakatetavoite muuttui.

Toimintatulot 246,3 milj. euroa muodostuvat pääosin tilaomaisuuden vuokratuotoista 161,3 milj. euroa, maa-alueiden vuokratuotoista 45 milj. euroa, maa-alueiden pysyvien vastaavien myyntivoitoista 28,9 milj. euroa, tilaomaisuuden pysyvien vastaavien myyntivoitoista 2,7 milj. euroa ja maankäyttösopimuskorvauksista 7,5 milj. euroa. Tilavuokratuotoista 85 %, 137,2 milj. euroa, on kaupungin sisäistä vuokratuloa. Lautakunnan toimintamenot ovat 107,7 milj. euroa, joihin sisältyvät mm. Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä ostettavat tilojen ja kiinteistöjen ylläpitopalvelut yhteensä 53,4 milj. euroa sekä ulkopuolelta vuokrattujen tilojen vuokrakulut 40,6 milj. euroa. Tilakeskus liikelaitoksen yhtiöittämisen myötä Tilakeskuksen eläkemenoperusteiset maksut kohdistuvat jatkossakin kaupungille ja ne on huomioitu Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän vuosisuunnitelmassa henkilöstömenoissa. Tampereen Tilapalvelut Oy:lta ostettavat rakennuttamispalvelut sisältyvät vuosisuunnitelmassa investointimenoihin ja sisältävät valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset talonrakennushankkeet. Talonrakennushankkeisiin liittyvät palveluiden ostot Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä ovat yhteensä 52,8 milj. euroa, kun huomioidaan Hiedanrannan investoinnit 3 milj. euroa ja suunnitellut rahoitusosuudet 3,17 milj. euroa.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa asunto- ja kiinteistölautakunnan nettoinvestoinnit ovat 80,4 milj. euroa. Nettoinvestointimenot muodostuvat talonrakennusinvestoinneista (46,67 milj. euroa pl. Hiedanranta) ja maa-alueisiin kohdistuvista investoinneista (19,25 milj. euroa). Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa on esitetty tarkempi erittely investointikohteista.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelujen lisäksi vuosisuunnitelmaan sisältyvät seuraavat valtuustoon nähden erikseen sitovat erät:

  • Hiedanranta -kehitysohjelma, toimintakate -0,897 milj. euroa
  • Hiedanranta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit -10,5 milj. euroa
  • Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit -3,98 milj. euroa
  • Talonrakennushankkeiden talousarviovuoden nettoinvestoinnit pl. Hiedanranta -46,67 milj. euroa.

Talousarviossa sitoviksi määriteltyjen vuositavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksyvä toimielin voi päättää tarkemmasta sitovuudesta toimielimeen nähden.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa lautakuntaan nähden sitovia eriä ovat talousarvion sitovuusmääräysten mukaisesti lautakunnan toimintakate (pl. erikseen sitovat erät) ja nettoinvestoinnit (pl. erikseen sitovat erät). Talonrakennushankekohtaiset vuotuiset talousarviot ovat sitovia siten, että Asunto- ja kiinteistölautakunta voi perustellusta syystä hyväksyä uudisrakennushankkeissa 5 prosentin ylityksen ja peruskorjaus- ja perusparannushankkeissa 15 prosentin hankekohtaisen ylityksen talonrakennusinvestointien kokonaissumman rajoissa.

Koko kaupungin taloustilanne edellyttää talouden tasapainottamistoimenpiteiden jatkamista. Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2019 talousarvio sisältää talousohjelman erilaisia talouden tasapainottamistoimenpiteitä 1,8 milj. euron edestä ja kaupunginvaltuuston 19.11.2018 hyväksymän talousarvion tulojen lisäykset 0,4 milj. euron edestä, mistä on palvelu- ja vuosisuunnitelmassa esitetty tarkempi erittely.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa lautakunnalle kohdistuvat toiminnan tavoitteet konkretisoidaan toimenpidekokonaisuuksiksi ja toimenpiteiksi. Toimenpidekokonaisuudet kuvaavat, mitä lautakunnan alaisessa toiminnassa pitkällä aikavälillä tehdään, jotta strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimenpidekokonaisuudet ovat: 1) kaupungin kestävän kasvun mahdollistaminen, 2) asuntorakentamisen monimuotoisuuden edistäminen, 3) tilojen hallinta ja tilankäytön tehostaminen, 4) kaupungin hiilineutraaliustavoitteiden huomioiminen toiminnassa, 5) toiminnan kehittäminen ja digitalisaation hyödyntäminen. Kukin toimenpidekokonaisuus sisältää yhden tai useamman toimenpiteen. Toimenpiteistä esitetään palvelu- ja vuosisuunnitelmassa konkreettiset etenemissuunnitelmat.

Toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain (tilanteet: 4/19, 8/19 ja 12/19).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelma hyväksytään.

Palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään palvelu- ja vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Anniina Ylä-Mattila, Nina Mustikkamäki, Anita Laine, Virpi Ekholm, Petra Rantanen, Petri Mölsä, Riitta Vatjus-Männikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat