Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 183 Kaupungin ja Metsä Board Oyj -nimisen yhtiön välisen maankäyttösopimuksen hyväksyminen liittyen kaavaan 8496

TRE:6783/10.00.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Kehityspäällikkö Juha-Matti Ala-Laurila, puh. 040 779 5611, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Metsä Board Oyj -nimisen yhtiön omistamalla tontilla 837-263-2500-31 on maanomistajan aloitteesta vireillä asemakaavamuutos nro 8496. Asemakaavamuutoksella alueen käyttötarkoitus muuttuu ja rakennusoikeuden määrä tontilla kasvaa. Käyttötarkoitus muuttuu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta asuinrakennusten, asuinkerrostalojen, lähipalvelurakennusten, autopaikkojen ja asumista palvelevaksi yhteiskäyttöiseksi korttelialueeksi.

23.4.2018 hyväksytyn asunto- ja maapolitiikan linjausten kohdan 4.21 mukaan laajojen asuntoalueiden asemakaavojen ja niiden yhteydessä tehtävien maankäyttösopimusten lähtökohtana on, että korvauksesta merkittävä osa peritään tonttimaana, jota voidaan hyödyntää monipuoliseen asuntotuotantoon. Neuvotteluissa on päädytty ratkaisuun, jossa osa korvauksesta suoritetaan rakennusoikeuden luovutuksena kaupungille ja osa rahallisena korvauksena. Rakennusoikeutena kaupungille korvataan asuinkerrostalojen ja asuinrakennusten korttelialueiden lisäksi tontti päiväkodille.

Maankäyttösopimuksen yhteydessä sovitaan lisäksi maa-alueiden vaihdosta erillisellä vaihtokirjalla. Vaihdossa kaupungin omistukseen siirtyvät asemakaavamuutoksessa muodostuvia yleisiä katu-, suojaviher-, lähivirkistys- ja puistoalueita sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia korttelialueita ja venesatama. Metsä Board Oyj:lle siirtyy vaihdossa kaupungin omistuksessa olevat asuinkerrostalon ja lähipalvelurakennuksen tonttien muodostusosat.

Neuvottelujen pohjalta on kiinteistötoimi yhdessä lakimiesosaston kanssa laatinut päätöksen liitteen mukaisen kaupungin ja Metsä Board Oyj -nimisen yhtiön välisen, asemakaavan nro 8496 muutokseen liittyvän, 5.12.2018 allekirjoitetun ehdollisen maankäyttösopimuksen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Liitteenä oleva, kaupungin ja Metsä Board Oyj -nimisen yhtiön välinen asemakaavan nro 8496 muutokseen liittyvä, 5.12.2018 allekirjoitettu ehdollinen maankäyttösopimus hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Metsä Board Oyj, Juha-Matti Ala-Laurila, Heli Toukoniemi, Patricia Nikko, Virpi Ekholm, Riikka Rahkonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat