Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 184 Kaupungin ja Metsä Board Oyj -nimisen yhtiön välisen vaihtokirjan hyväksyminen liittyen kaavaan 8496

TRE:6784/02.06.02/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Kehityspäällikkö Juha-Matti Ala-Laurila, puh. 040 779 5611, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Metsä Board Oyj -nimisen yhtiön omistamalla tontilla 837-263-2500-31 on maanomistajan aloitteesta vireillä asemakaavamuutos nro 8496. Asemakaavamuutoksella alueen käyttötarkoitus muuttuu ja rakennusoikeuden määrä tontilla kasvaa. Käyttötarkoitus muuttuu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta asuinrakennusten, asuinkerrostalojen, lähipalvelurakennusten, autopaikkojen ja asumista palvelevaksi yhteiskäyttöiseksi korttelialueeksi. Asemakaavamuutoksessa nro 8496 osoitetaan edellä mainitun lisäksi alueita muun muassa puisto-, lähivirkistys-, suojaviher-, satama- ja katualuekäyttöön.

Neuvottelujen pohjalta on kiinteistötoimi yhdessä lakimiesosaston kanssa laatinut päätöksen liitteen mukaisen kaupungin ja Metsä Board Oyj -nimisen yhtiön välisen 5.12.2018 allekirjoitetun ehdollisen vaihtokirjan. Asemakaavamuutokseen nro 8496 liittyy omana päätösasianaan myös Metsä Board Oyj:n ja Tampereen kaupungin välinen, niin ikään 5.12.2018 allekirjoitettu ehdollinen maankäyttösopimus.

Vaihdossa Tampereen kaupunki luovuttaa Metsä Board Oyj:lle noin 53 m²:n suuruisen määräalan kiinteistöstä 837-263-2500-29 ja noin 558 m²:n suuruisen määräalan kiinteistöstä 837-607-1-30. Kaupungin luovuttamat alueet ovat muodostusosia asemakaavamuutoksen nro 8496 mukaisesta asuinkerrostalojen tontista 7923-1 ja lähipalvelurakennusten tontista 7927-1. Kaupungin luovuttamien alueiden arvo on 89 159 euroa.

Vaihdossa Metsä Board Oyj luovuttaa Tampereen kaupungille kiinteistön 837-263-2500-31 lukuunottamatta yhtiön itsellään pidättämiä yhteensä noin 82 051 m²:n suuruisia alueita. Metsä Board Oyj:n luovuttama alue on asemakaavamuutoksessa nro 8496 osoitettu puisto-, lähivirkistys-, suojaviher-, satama- ja katualuekäyttöön sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palveleville rakennuksille ja laitoksille. Metsä Board Oyj:n luovuttamien alueiden arvo on 706 615 euroa.

Metsä Board Oyj:n ja Tampereen kaupungin välisessä vaihdossa ei suoriteta välirahaa eikä muunlaistakaan tasinkoa. Vaihdettavien maa-alueiden arvot on huomioitu asemakaavamuutokseen nro 8496 liittyvässä maankäyttösopimuskorvauksessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Liitteenä oleva, Tampereen kaupungin ja Metsä Board Oyj -nimisen yhtiön välinen 5.12.2018 allekirjoitettu ehdollinen vaihtokirja hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Metsä Board Oyj, Juha-Matti Ala-Laurila, Heli Toukoniemi, Patricia Nikko, Virpi Ekholm, Riikka Rahkonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat