Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 188 Oikaisuvaatimus koskien Vuoreksessa sijaitsevan tontin rakentamisvelvoiteajan jatkamista

TRE:6059/10.00.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Jaana Rimpi-Muhonen, puh. 040 801 6777, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Kiinteistöjohtaja on päätöksellään 22.10.2018 §:ssä 685 päättänyt olla jatkamatta erään Vuoreksen tontin vuokrasopimuksen 2. kohdan mukaista rakentamisvelvoiteaikaa ja vuokrasopimuksen 18. kohdan mukaisen sopimussakon periminen on aloitettu.

Tontin vuokralaiset ovat 12.11.2018 jättäneet oikaisuvaatimuksen kiinteistöjohtajan päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksen mukaan vuokrasopimusta allekirjoitettaessa ovat vuokralaiset saaneet tiedon, että rakentamiseen voidaan myöntää jatkoaikaa esim. työttömyyden tai muiden syiden vuoksi ja että sopimussakkoja on langetettu harvoin.

Vuokralaisten mukaan myös rakentamishankkeen lupaprosessi on aloitettu, koska hankkeen suunnitelmat oli hyväksytty Vuoreksen laaturyhmän käsittelyssä 15.2.2018.

Oikaisuvaatimuksessa viitataan niin ikään eräiden Vuoreksen tonttien vuokrasopimuksiin, joiden sopimusehtojen mukaista rakentamisvelvoiteaikaa on jatkettu 31.12.2018 asti, vaikka tonteilla ei ole rakennuslupaa eikä rakentamista ole aloitettu.

Rakentamisvelvoiteaikojen jatkojen myöntämistä on tarkistettu keväällä 2018 hyväksyttyjen asunto- ja maapolitiikan linjausten 2018 - 2021 mukaisiksi. Mikäli rakentamista rakentamisvelvoiteajan umpeutuessa ei ole aloitettu eli rakennusvalvonnan aloituskokousta dokumentoidusti pidetty, ei rakentamisvelvoiteaikaa jatketa ja sopimussakon periminen aloitetaan. Vuoreksen laaturyhmäkäsittely ei ole rakennuslupaprosessin aloittamista.

Vuokralaisiin, joiden rakentamisvelvoiteaika on päättymässä, ollaan yhteydessä rakentamisvelvoiteajan päättyessä, mikäli rakentamisvelvoitetta ei ole täytetty eikä anomusta sen jatkamiseksi ole toimitettu. Vuokralaisia lähestytään puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeellä, kuten oikaisuvaatimuksen jättäneiden vuokralaisten tapauksessa. Mikäli rakentamista ei ole aloitettu, suositellaan vuokralaisille tontista luopumista eikä sopimussakkoa tontista luovuttaessa peritä.  Myös kyseisen tontin vuokralaisille on tätä mahdollisuutta tarjottu.

Erään Vuoreksen vuonna 2013 vuokratun tontin rakentamisvelvoiteajan jatkamatta jättämisestä tehtiin kiinteistöjohtajan päätös 8.6.2017 § 329. Asunto- ja kiinteistölautakunta käsitteli päätöksestä jätettyä oikaisuvaatimusta 12.9.2017 § 31 ja päätti, että rakentamisvelvoiteaikaa jatketaan 31.12.2018 saakka. Tällä perusteella kiinteistöjohtaja teki päätöksen 14.10.2017 jätettyyn rakentamisvelvoitteen jatkohakemukseen 26.6.2018 § 51. Päätös koski niin ikään vuonna 2013 tehdyn maanvuokrasopimuksen rakentamisvelvoiteajan jatkamista. Kummankaan maanvuokrasopimuksen rakentamisvelvoiteaikaa ei enää jatketa 31.12.2018 jälkeen.

Yhdenvertaisuusperiaatteen voidaan katsoa toteutuvan, kun valtuuston 23.4.2018 § 77 hyväksymiä asunto- ja maapolitiikan linjauksia noudatetaan rakentamisvelvoiteajan jatkamisessa päätöksentekopäivästä eteenpäin.

Lausunnot

Lakimies Patricia Nikko:

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä joko laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella. Laillisuusperuste on olemassa, jos päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai on muuten lainvastainen. Kiinteistöjohtajan päätös ei ole ollut lain vastainen eikä sitä ole syytä muuttaa myöskään tarkoituksenmukaisuusperusteella.

Oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Oikaisuvaatimus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Kalle Kiili teki Ilkka Porttikiven kannattamana seuraavan muutosesityksen: Oikaisuvaatimus hyväksytään. Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

vuokralaiset, Patricia Nikko

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat