Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 175 Olkahisen koulun uudisrakennus ja päiväkodin perusparannus, hankesuunnitelma

TRE:7853/10.03.06/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Hankearkkitehti Jarmo Viljakka, puh. 040 806 4105, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Rakentamishankkeiden käsittely johto- ja lautakunnissa lähtee liikkeelle yleensä palveluverkon kehittämiseen liittyvistä selvityksistä, kiinteistöjen perusparannustarpeesta tai muista tilajärjestelytarpeista. Ensimmäisessä vaiheessa hankkeesta laaditaan tarveselvitys, jonka hyväksyy asianomainen lautakunta. Nykyisin tavoitteena on, että tilatarpeita selvitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja näin tarveselvitys usein käsitellään useassa eri lautakunnassa kuten muutkin tilahankkeeseen liittyvät asiakirjat. Tarveselvityksen jälkeen Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka-palveluryhmä käynnistää hankkeen hankesuunnittelun, jonka myötä valmistuu hankesuunnitelma. Johtokunta ja asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyvät hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi tilojen osalta ja sivistys- ja kulttuurilautakunta käyttötalousvaikutusten osalta. Tämän jälkeen valmistellaan toteutussuunnitelma, jonka hyväksyy Asunto- ja kiinteistölautakunta. Muihin asianomaisiin toimielimiin toteutussuunnitelma voidaan viedä tiedoksi. Hyväksyttäväksi toteutussuunnitelma viedään muihin toimielimiin vain siinä tapauksessa, että se poikkeaa oleellisesti hankesuunnitelmasta, esimerkiksi kustannusten noustua 10–15 % hankesuunnitelmasta.

Tilan tarve

Koulun rakenteellinen mitoitus on 300 oppilasta (25 oppilasta/ryhmä) / luokat 1–6, sisältäen kaksi esiopetusryhmää. Päiväkodissa on neljä ryhmää, yhteensä noin 80 lasta. Henkilökuntaa on yhteensä noin 60. Hankesuunnitelman mukainen laajuus: bruttoala 4 671 brm², huoneistoala 4 281 htm² ja tilaohjelman mukainen hyötyala 3 013 hym².

Aikataulu

Toteutussuunnittelu alkaa hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen tammikuussa 2019. Urakkalaskenta on tarkoitus toteuttaa lokakuun 2019 – tammikuun 2020 välisenä aikana, jolloin hankkeen toteutussuunnitelma olisi hyväksyttävänä tammikuussa 2020. Rakennustyöt on tarkoitus ajoittaa tammikuun 2020–toukokuun 2021 väliselle ajalle, jolloin rakennus voidaan varustella kesä–heinäkuun aikana ja ottaa käyttöön elokuussa vuonna 2021.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot

Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi hankkeen tarveselvityksen 22.2.2018 ja hankesuunnittelu käynnistyi tarveselvityksen pohjalta. Tarveselvitysvaiheessa suunniteltiin koulun tilojen tehokas perusratkaisu kerroksittain, jossa viisi opetustilaa sijoitettiin 1. kerrokseen ja seitsemän opetustilaa 2. kerrokseen. Hankesuunnitelmavaiheessa toimiala teki päätöksen opetustilojen jakamisesta esi- ja alkuopetuksen (0–2 lk, 6xOt3) kerrokseen, vastaavasti 3–6 luokat (6xOt3) sijoitettiin 2. kerrokseen. Tontin suurien korkeuserojen vuoksi hankeryhmä näki tarkoituksenmukaiseksi sijoittaa koulua ja päiväkotia palveleva väestönsuoja koulun kellarikerrokseen, ratkaisu kasvattaa bruttoalaa suojan pinta-alan verran. Muutokset kasvattavat rakennuksen kokonaisalaa 428 brm². Opetustilojen muuttuneen perusjärjestelyn vuoksi koulun rakennusala kasvaa 302 m² ja koulun hyötyala 72 hym². Koulurakennusta joudutaan siirtämään lähemmäs päiväkodin pihaa, mistä johtuen päiväkodin pihan kunnostuksen laajuus tulee kasvamaan. Liikenteellisiä ratkaisuja tarkennettiin hankesuunnitteluvaiheessa. Tontin haasteellisuudesta johtuen joudutaan rakennuksen pohjoispuolelle rakentamaan huoltoauton kääntöpaikkaa varten rinteen lisätuentoja.

Päiväkodista tehdyn jatkotutkimuksen perusteella hankkeeseen lisätyt toimenpiteet ovat: puurunkoisten ulkoseinien alaosien korjaukset sisäpinnasta julkisivuverhoukseen asti siten, että puurunko, lämmöneristeet ja tuulensuojalevy uusitaan ja tuuletusraon alaosasta poistetaan samalla laastipurseet sekä ulkoseinien korjauksen yhteydessä joudutaan uusimaan lämpöpatterit. Myös teknisten tilojen mitoitus ja talotekniset ratkaisut tarkentuivat hankesuunnitteluvaiheessa.

Olkahisten koulu ja päiväkoti sijaitsee Olkahisten kaupunginosassa osoitteessa Jenseninkatu 3, 33610 Tampere. Kiinteistötunnus on 837-036-7501-11. Etäisyys Keskustorilta on noin 16,5 km. Koulun tontin koko on 29 576 m². Tonttia rajaa idässä Lammaskallionpuisto, etelässä asuintalokortteli, lännessä Aitolahdentien ja liikerakennus sekä pohjoisessa Jenseninkatu. Urheilukenttä sijaitsee koulun tontilla rakennuksen pohjoispuolella. Nykyinen asemakaava on vuodelta 1975. Kaavamääräys on YO (Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue). Tontilta on varattava oppilaitoksien osalta yksi autopaikka kerrosalan kahta toimihenkilöä kohti ja lasten päivähoitoloiden osalta 1 autopaikka kerrosalan 80 m² kohti. Tonttitehokkuusluku eli tontin kerrosalan suhde tontin pinta-alaan on 0,3. Tehokkuusluvun mukainen rakennusoikeus on noin 8 873 m². Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Suurin sallittu asuinhuoneistomäärä huoltohenkilökuntaa varten on kaksi.

Kevyen liikenteen yhteydet koululle ovat kohtuullisen hyvät. Koulun kohdalla on Aitolahdentien alittava alikulkutunneli. Lähin joukkoliikenteen pysäkki sijaitsee noin 300 metrin päässä rakennuksesta. Tontille on kaksi ajoneuvoliittymää Jenseninkadun puolelta. Päiväkotilapset ja koululaiset saapuvat rakennukseen kolmesta eri suunnasta: Jenseninkadulta, länsipuolen puiston läpi ja Aitolahdentien kautta. Arvioitu asemakaavan mukainen ja toteutettava autopaikkamäärä on koulun osalta (40 toimihenkilöä) 20 ap ja päiväkodin (785 kem²) 10 ap, yhteensä 30 ap. Päiväkodille ja esiopetukselle varataan saattopaikkoja kaksi per ryhmä, jotka merkitään liikennemerkein. Polkupyöräpaikkoja tontille sijoitetaan yhteensä noin 156 paikkaa, joista puolet katettuna. Pelikentän itäpuolelle suunnitellaan henkilökunnan paikat ja esiopetuksen saattopaikat. Autoliikenne erotetaan kevyen liikenteen väylästä. Päiväkodin nykyinen pysäköintialue (15 ap) pelikentän länsipuolella säilytetään. Huoltopiha sijaitsee koulun pohjoispuolella päiväkodin ja koulun liitoskohdassa. Invataksien autopaikat sijaitsevat huoltopihalla, josta on esteetön yhteys koulun ja päiväkodin tiloihin.

Koulun uudisrakennus sijoitetaan asemakaavan mukaisesti purettavan koulun paikalle, koulusta on jatkossakin lämmin sisäyhteys päiväkotiin. Päiväkodin piha-alue kunnostetaan hankkeen yhteydessä tarvittavassa laajuudessa. Leikkipihan mitoitus on vähintään 15 m²/lapsi. Tontin suuret korkeuserot ovat haastavat. Itäpuolella sijaitsevan kallion korkein kohta on noin 7 metriä korkeammalla kuin koulurakennuksen 1.kerroksen lattia. Vastaavasti etelässä ja idässä korkeusero Aitolahdentielle on noin 6 metriä. Korkeuserot asettavat tiukat reunaehdot reittien suunnittelulle ja kokonaisuudelle. Pelikenttä on noin 4–5 metriä alempana kuin koulun ja päiväkodin piha. Yhteys pelikentälle toteutetaan portailla, joita rakennetaan kolme kappaletta. Esteetön yhteys kentälle on suunniteltu kentän itäpuolelta. Piha aidataan niiltä osin kuin henkilöturvallisuus sitä edellyttää huomioiden myös tontin tasoerot. Koulun piha-alueet uudistetaan. Uudesta pihasta muodostuu yhtenäinen esi- ja perusopetuksen helposti valvottava kokonaisuus. Pihalta on suora yhteys opetustiloihin. Pihalle sijoitetaan tekonurmipintainen aidattu miniareena (jalkapallo, koripallo, ym.), keinut ja kiipeilyvälineitä, kylmä liikuntavälinevarasto ja välituntikatos. Koulun piha suunnitellaan kahteen tasoon, jonka välissä sijaitsevat uudet opetusportaat. Päiväkodin ja koulun pihat suunnitellaan siten, että niitä voi joustavasti käyttää sekä päiväkodin lapset että koulun oppilaat.

Koulun 1. kerrokseen sijoitetaan esi- ja alkuopetuksen (0–2lk) opetustilat. Keskitetty taitoaineiden kokonaisuus sijaitsee rakennuksen kaakkoiskulmassa. Oppilashuollon tilat sijaitsevat rakennuksen koilliskulmassa, tilat ovat erotettavissa ja käytettävissä myös koulun ollessa suljettu. Liikuntasalista ja siihen liittyvistä aputiloista ja musiikkiluokasta muodostetaan yhtenäinen kokonaisuus. Rakennusmassan keskellä sijaitsee koulun ja päiväkodin ruokasali, joka toimii myös rakennuksen pääaulana, johon muut tilat avautuvat. Koulu suunnitellaan ns. kengättömäksi kouluksi, kenkäeteiset sijaitsevat 1. kerroksessa, josta on suora yhteys aulatilaan ja porrashuoneisiin. Tontin tasoeroista johtuen esiopetukselle suunnitellut opetustilat on nostettu samaan tasoon päiväkodin kanssa. Tasoero on hyödynnetty aulatilassa sijoittamalla siihen opetusportaat. Rakennuksen hissi sijaitsee rakennuksen luoteiskulmassa ja se palvelee sekä koulua ja päiväkotia. Hississä on ns. tavarahissimitoitus ja se aukeaa kahteen suuntaan. 1. kerroksessa sijaitsee myös yhdyskäytävä päiväkotiin ja tekniset tilat. 2. kerrokseen sijoitetaan luokkien 3–6 opetustilat. Keskitetyt hallinnon tilat sijaitsevat rakennuksen koilliskulmassa. Aula/ruokasali on osin kaksi kerrosta korkea tila. Kirjasto/multimediatila, pienryhmätila ja esteetön sosiaalitila sijoittuvat aukon läheisyyteen. Yksi pienryhmä-/eriyttämistila on sijoitettu rakennuksen luoteiskulmaan. Iv-konehuone sijoitetaan rakennuksen länsipäätyyn. Väestönsuoja sijaitsee kellarissa ja sinne sijoitetaan koulun henkilökunnan sosiaalitilat. Päiväkoti käyttää koulun tiloja joustavasti.

Päiväkodin pohjakerroksen henkilökunnan taukotilaa kasvatetaan ja kalustetaan ja varustellaan uudelleen. Puku- ja pesutilat uudistetaan. Entinen vaatehuollon tila muutetaan työ- ja kokoustilaksi. 1. kerroksen rakenteet eivät mahdollista isojen tilamuutoksien toteuttamista. Merkittävimmät muutokset ovat märkäeteisten tuulikaappien yhdistäminen märkäeteiseen ja wc-tilojen kalusteiden uudelleenjärjestelyt. Yhdyskäytävä puretaan ja yhteys rakennetaan uudelleen koulun rungon sisälle. Alustavan suunnitelman mukaan 1. kerrokseen sijoitetaan pienehkö iv-konehuone. Ensisijaisesti kuitenkin tutkitaan vaihtoehtoa, jossa iv-konehuone sijoitetaan koulun iv-konehuoneeseen. Ullakolla sijaitseva iv-konehuoneen koko säilyy ennallaan. Kaikki tilapinnat, kalusteet ja varusteet uusitaan.

Koulun uudisrakennuksesta ja perusparannettavasta päiväkodista tehdään terveellinen ja turvallinen noudattaen lakeja, viranomaisohjeita, rakentamismääräyskokoelman asetuksia perustelumuistioineen sekä Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n yhteisiä ohjeita.

Koulun uudisrakennus

Suunnittelussa rakenneosien käyttöiäksi määritetään; perustukset ja runko 100 vuotta, muut rakennusosat 50 vuotta. Runkovaiheen jälkeen rakentaminen toteutetaan sääsuojan alla. Rakennus perustetaan maanvaraisin teräsbetonianturoin murskearinan välityksellä. Tarkempi pohjatutkimus tehdään vanhan rakennuksen purkamisen jälkeen. Alapohjat rakennetaan maanvaraisina. Maanvaraisissa alapohjissa käytetään pintamateriaaleina hengittäviä materiaaleja. Rakennuksen runkona teräsbetoniseinät ja -pilarit sekä ontelolaattaholvit kannateltuina matalaleukapalkeilla. Rakennuksen vaippa toteutetaan tiiviinä rakenteena kaikkine läpimenoineen niin, että ilmanvuotoluku 1,0 m³/hm² täyttyy. Rakennuksen runko suunnitellaan mahdollisimman muuntojoustavaksi minimoimalla kantavien ja jäykistävien seinien määrää. Julkisivumateriaalina on pääosin puhtaaksimuurattu tiili. Eteläsivun julkisivuun asennetaan ulkopuolinen auringonsuojaus (vakiorakenteinen auringonsuojasäleikkö), sijainti ja määrät tarkennetaan toteutussuunnitteluvaiheessa.

Päiväkodin korjaustoimenpiteet

Päiväkodin korjaustoimenpiteet kohdistetaan tutkimuksissa esiin tulleisiin kohtiin. Kosteusvaurioiden syyn aiheuttaja poistetaan ennen korjaustoimenpidettä. Tehtäviä toimenpiteitä ovat mm. salaojien uusiminen ja perusmuurin eristäminen, maanpinnan muotoilu poispäin rakennuksesta, maanvaraisen alapohjan sekä kantavan alapohjan liitosten ja läpimenojen tiivistäminen. Ulkoseinien alaosat puretaan sisältäpäin julkisivumuurauksen tuuletusväliin asti laastipurseiden poistamiseksi. Vaurioituneet puuosat ja eristeet uusitaan ja liitos sokkelipalkin ja alajuoksun alla tiivistetään. Yläpohjan läpimenot tiivistetään. Ikkunat ja ulko-ovet vesipelteineen uusitaan. Julkisivuelementtien sekä julkisivumuurauksen liikuntasaumojen saumaukset uusitaan. Puuosat huoltomaalataan. Sadevesijärjestelmä uusitaan. Katosten bitumikermikatteet uusitaan pellityksineen ja konesaumattu peltikate huoltomaalataan.

Rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko rakennuksen elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset. Rakennuksen energiatehokkuuden tavoitetasoksi asetetaan E-luvuksi 100 (kWhE/m² vuosi).

Investointi- ja käyttökustannukset

Olkahisen koulun uudisrakennuksen ja päiväkodin perusparannuksen laskettu tilaohjelmapohjainen kustannusarvio on 11 850 000 €. Tarveselvitysvaiheen kustannusarvio oli 10 690 000 €. Kustannusten nousu johtuu rakennusindeksin kasvusta (n. 770 000 €), edellä mainituista toiminnallisten muutostarpeiden vuoksi kasvaneesta kokonaisalasta sekä päiväkodissa tehtävien rakenteellisten toimenpiteiden määrän kasvusta. Hankkeelle on varattu määrärahaa vuosille 2019–2021 yhteensä 10 700 000 €. Hanketta esitetään jatkettavaksi toteutussuunnitteluun ja hankkeen määrärahaa tarkistettavaksi urakkalaskennan kautta saatujen todellisten kustannusten mukaiseksi.

Hankesuunnitelman liitteenä on investointisopimus, joka sisältää alustavan arvion hankkeesta aiheutuvista pääoma- ja ylläpitovuokrista. Kiinteistön valmistuttua vuonna 2021 vuosivuokra on yhteensä 1 029 261 euroa. Summa jakautuu eri käyttäjäryhmille seuraavasti: perusopetus (sis. esiopetus) 800 044 euroa, varhaiskasvatus 187 525 euroa, avopalvelut 19 209 euroa ja Pirkanmaan Voimia Oy 22 483 euroa. Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan ylläpitokustannustason, hankkeen toteutuneiden investointikustannusten ja pinta-alan mukaisesti.

 

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Olkahisen koulun uudisrakennuksen ja päiväkodin perusparannuksen hankesuunnitelma hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Hankearkkitehti Jarmo Viljakka oli asiantuntijana asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Nuorisovaltuutettu Leo Turpeinen poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Puheenjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.Varapuheenjohtaja Kalle Kiili siirtyi puheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja päätti muutaman minuutin kokoustauon pitämisestä päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Jarmo Viljakka, Niko Suoniemi, Petra Rantala, Anni Andrejeff, Kristiina Järvelä, Elina Kalliohaka, Ville Raatikainen, Pia Mikkola, Elina Lahti, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen, Satu Lahdensivu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat