Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 180 Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n välinen palvelusopimus vuosille 2018 - 2020

TRE:8663/00.01.06/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044 ja toimitusjohtaja Petri Mölsä, puh. 040 543 4181, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki uudisti organisaatiotaan 1.1.2017 alkaen. Organisaatiomuutoksen seurauksena Tilakeskus liikelaitoksen tilaomaisuus ja joitakin omaisuuden hallintaan liittyviä tehtäviä siirtyi Tampereen kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle, kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmään 1.1.2018 alkaen. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 2.10.2017 § 270 perustaa Tampereen Tilapalvelut Oy:n ja myydä Tampereen tilakeskus liikelaitoksen liiketoiminnan perustettavalle yhtiölle. Tampereen Tilapalvelut Oy on Tampereen kaupungin omistama in house - yhtiö, jolta kaupunki voi ilman julkista kilpailutusta hankkia tarvitsemiaan palveluita. Tilakeskus liikelaitoksessa oleva tilaomaisuus jäi kaupungin omistukseen ja siirtyy kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän hoidettavaksi.

Tampereen kaupunki ja Tampereen Tilapalvelut Oy sopivat tällä sopimuksella Tampereen kaupungin omistamien tai kaupungin palvelukäyttöön yksityisiltä vuokramarkkinoilta vuokraamien tilojen ja kiinteistöjen ylläpitopalvelujen järjestämisestä. Sopimuksella sovitaan myös Tampereen kaupungin toteuttamien talonrakennusinvestointien hanke- ja rakennuttamispalvelujen hoitamisesta. Tilojen käyttäjien tarvitsemia käyttäjäpalveluja, joita Tampereen Tilapalvelut Oy ei tuota, ovat mm. siivous, virastopalvelut ja tällaiset palvelut tilojen käyttäjät ostavat suoraan palveluja tuottavalta taholta.

Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä hankitaan tulosperusteisesti tällä sopimuksella:

  1. Ylläpitopalveluja (kiinteistökohteiden johtaminen, tilahallinnan avustavat työt, kiinteistöjen ylläpito, kunnossapito, vuokralaskutus)

  2. Hanke- ja rakennuttamispalveluja (hankejohtaminen, rakennuttaminen ja suunnittelu).

Tulosperusteisuus tarkoittaa, että asiat ovat aina tarvittavassa kunnossa ja palvelujen tuottaja voi itse ratkaista miten asiat hoitaa. Tuottaja voi käyttää myös innovaatioitaan asioiden järkevämpään hoitamiseen. Tulosperusteisen hankinnan kustannukset määritetään vuosittain talousarviovalmistelun pohjaksi Tampereen Tilapalvelut Oy:n esityksestä yhteistyössä palvelujen tilaajan, Tampereen kaupunkikonsernin talousjohdon, tilapalvelujen käyttäjien (hallintokunnat) ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n välisissä neuvotteluissa. Palvelujen ostojen lopullinen määrä vahvistuu vuosittain kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa.

Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi palvelusopimuksen kokouksessaan 13.12.2017 § 71 ja Tampereen Tilapalvelut Oy hallituksessaan 8.12.2017. Sopimus on voimassa 31.12.2020 asti, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Sopimuksen irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti. Sopimuksen irtisanomisaika on kaksitoista (12) kuukautta ja sopimuksen irtisanomisen voi tehdä aikaisintaan 31.12.2019.

Vuoden 2018 palvelusopimusneuvottelu Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n välillä käytiin 2.11.2018. Vuoden 2018 tavoitteiden toteutumaa on esitelty asunto- ja kiinteistölautakunnalle 21.11.2018 § 155. Palvelusopimusneuvotteluiden perusteella voidaan todeta, että yhteistyö Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n välillä on käynnistynyt hyvin. Palvelusopimukseen on tarve tehdä vain vähäisiä muutoksia ja täsmennyksiä. Muutokset aiempaan sopimukseen on merkitty liitetiedostoon punaisella värillä.

Tulosperusteisen palveluhankinnan yhteistyön kehittämisen tavoitteeksi vuodelle 2019 palvelusopimusneuvottelussa sovittiin seuraavat asiakokonaisuudet: jatketaan ylläpitokohteiden kohdekohtaisen laskutuksen kehittämistä, jatketaan koontilaskutukseen liittyvää järjestelmäkehitystyötä (SAP) ja uudistetaan vuoden 2019 aikana tilaseurantaryhmien toimintamalli nykyistä organisointimallia ja käyttäjäasiakasta paremmin palvelevaksi.

Ostettavien palvelujen hinnoittelu ja ostojen enimmäismäärä on määritelty sopimuksessa. Ostettavien palvelujen määrä vahvistetaan vuosittain kaupungin talousarvion hyväksymisen jälkeen. Tampereen Tilapalvelut Oy tuottaa palveluja joko omana työnään tai hankkii niitä hankintalain mukaisesti markkinoilta. Palvelujen tuottotapa määräytyy tuloksellisuuden perusteella. Palvelujen laskutus tapahtuu hinnoitteluun perustuen kuukausittain.

Tulosperusteisen hankinnan mitattavat päätavoitteet ovat:

  1. Korjausvelan hallinta (Trellum)

  2. Sisäilmakohteiden laskeva määrä ja niistä johtuvien väistötilojen laskeva määrä € ja m² (verrataan edellisen vuoden tasoon)

  3. Ylläpitokustannukset ovat suurten kaupunkien keskitasoa paremmat (KTI-tutkimus).

  4. Rakennuttamispalvelujen korkea laatu (hankekohtaiset laatu- ja kustannustavoitteet)

  5. Asiakastyytyväisyyden parantaminen (asiakastyytyväisyyskysely).

Tulosperusteiden tavoitetaso määritellään ensimmäisen kerran kokonaisuudessaan vuonna 2018 ja vuoden 2019 tuloksellisuutta verrataan tähän tasoon. Lisäksi sopimuksen ja siinä sovittavan palvelutuotannon sekä yhteistyön yleisiä tavoitteita ovat: tuotantoprosessien tehostaminen (standardointi, dokumentointi ja seuranta), kunta- ja organisaatiorajat ylittävä yhteistyö, Tampereen kaupungin kokonaisetu, päällekkäisten toimintojen karsiminen, sähköisten hankinta/tilaus -prosessien käyttöönotto, tulevaisuuden taloudellisiin ja teknisiin haasteisiin vastaaminen, tietojen kertatallennusperiaatteen tukeminen, yhdessä sovituissa toimintaperiaatteissa pitäytyminen.

Sopimus on voimassa 31.12.2020 asti, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Sopimuksen irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti. Sopimuksen irtisanomisaika on kaksitoista (12) kuukautta ja sopimuksen irtisanomisen voi tehdä aikaisintaan 31.12.2019.

Vuoden 2019 talousarviossa palvelujen ostot ovat käyttötalouden osalta n. 53,4 milj. euroa ja investointien osalta n. 52,8 milj. euroa. Mikäli vuodelta 2018 hankkeiden jatkuvuuteen perustuen siirtyy vuonna 2018 käyttämättä jääneitä investointirahoja kaupunginvaltuuston hyväksymällä talousarviomuutoksella, kasvattavat ne vastaavasti investointien enimmäisostojen määrää. Siirtomäärärahoista päätetään tarvittaessa vuoden 2018 tilinpäätöksen jälkeen erikseen.

Palvelusopimuksen päivitys on valmisteltu Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n yhteistyönä. Palvelusopimuksen allekirjoittaa kaupungin puolesta apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n puolesta toimitusjohtaja Petri Mölsä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Liitteenä oleva Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n välinen palvelu- ja yhteistyösopimus 2018-2020 versio A hyväksytään.

Kiinteistöjohtaja valtuutetaan tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä teknisiä tarkennuksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Pauliina Laisi, Anita Laine, Arto Vuojolainen, Janne Kytö, Taru Kuosmanen, Anna-Kaisa Heinämäki, Monika Sola, Virpi Ekholm, Niko Suoniemi, Petra Rantanen, Petri Mölsä, Jussi Kuoppala, Jukka Kauppinen, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat