Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 182 Tampereen kaupunkikonsernin maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän aikavälin suunnitelma PALM 2017–2031

TRE:8083/10.00.02/2016

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Konsernin maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän aikavälin suunnitelma (PALM) on osa kaupungin talous- ja strategiaprosessia. PALM-suunnitelma koostuu maankäytön toteutusohjelmasta sekä tähän pohjautuvista investointisuunnitelmista vuosille 2019-2033. PALM-suunnitelman taustalla on kaupunkistrategiassa asetetut kaupungin kasvua, kaupunkirakennetta sekä taloutta koskevat tavoitteet. Maankäytön toteutusohjelma on suunnitelma siitä, miten ja millä aikataululla kaupungin asuntorakentaminen ja yritysalueet toteutuvat seuraavien 15 vuoden aikana. Maankäytön toteutusohjelman lähtökohtana on tavoitellun 1,4 prosentin väestönkasvun mahdollistaminen, tarpeita vastaava yritystonttitarjonta sekä kaupungin talouden kannalta kestävä investointitaso. Maankäytön toteutusohjelmassa on ohjelmoitu keskimäärin 230 000 asuinkerrosneliömetrin ja 3 100 asunnon rakentuminen vuosittain.

Maankäytön toteutusohjelma toimii lähtökohtana kaupungin eri alueilla tapahtuvan väestömuutoksen ennakointiin ja sen myötä väestönmuutoksista aiheutuvien palveluverkon muutostarpeiden ja niitä koskevien tilainvestointien suunnitteluun sekä eri alueiden rakentamiseen liittyvien investointien ajoittamiseen. Nämä investoinnit sisältävät maanhankinnan ja maan rakentamiskelpoiseksi saattamisen sekä teknisen infrastruktuurin rakentamisen. Kokonaisuutena PALM-prosessin myötä syntyy kokonaiskuva kaupungin kasvun ja muiden strategisten tavoitteiden edellyttämästä investointitarpeesta.

Kaupungin strategian mukaisesti asuntorakentamisen painopiste on joukkoliikennevyöhykkeillä keskustassa ja aluekeskuksissa. Lähivuosien suurimmat uuden tai täydentyvän asuntorakentamisen alueet ovat Vuores, Hiedanranta, Ranta-Tampella, Hervantajärvi, Kaleva ja Niemenranta. Uusia asuntoja rakentuu lähivuosina myös Tesomalle, Hervantaan, Santalahteen, Ojalaan ja Härmälään. Myös Ruotula ja Lakalaiva ovat tulevaisuuden merkittäviä rakentamisalueita. Toteutusohjelmassa korostetaan keskustan täydennysrakentamista. Keskeiset lähivuosien keskustan rakentamisalueet ovat Ranta-Tampellan ohella Viinikanlahti, Särkänniemi ja Asemakeskuksen alue.

Edellä mainitut kohteet kattavat kaikkiaan noin puolet Tampereen asuntorakentamisesta vuosina 2019-2033. Merkittävä osa eli keskimäärin lähes 100 000 kerrosneliömetriä vuodessa uudesta rakentamisesta kohdentuu pienempiin kohteisiin kantakaupungin alueelle.

Työpaikka-alueiden rakentamisessa työpaikkojen määrän kannalta keskeisimpiä alueita ovat keskustan ja aluekeskusten lisäksi yliopistojen ja korkeakoulujen kampusalueet. Merkittävimmät uudet tai täydentyvät tuotannollisen toiminnan työpaikka-alueet ovat Lahdesjärvi ja Kolmenkulma ja Aitovuori.

PALM-suunnitelmassa esitetyt peruskaupungin yhteenlasketut investoinnit vuosina 2019-2033 ovat 3,2 mrd euroa. Vuotuinen investointitarve seuraavina kymmenenä vuonna on keskimäärin noin 230 milj. euroa, joka on 40 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa peruskaupungin investointeihin varattu summa. Investointitason kasvun taustalla on kaupungin aiempaa suurempi kasvutavoite sekä talonrakennusinvestointien, erityisesti korjaushankkeiden investointitarpeiden merkittävä kasvu. Esitetyn investointitason vaikutusta kaupungin velkaantumiseen on tarkasteltu kahden skenaarion kautta. Jos kaupungin talous kehittyy taloussuunnitelman mukaisesti siten, että talouden tasapaino saavutetaan vuonna 2022 ja vuosikate pysyy 125 milj. euron tasolla PALM-kauden loppuun, tulee peruskaupungin arvioitu lainamäärä olemaan 1,6 mrd. euroa vuonna 2033. Tämä tarkoittaa lainamäärän kaksinkertaistumista nykyisestä ja asukaskohtaisen lainamäärän kasvua 5 581 euroon. Jos taas talouden nykyura jatkuu ja vuosikate pysyy jatkossakin keskimäärin 81,4 milj. euron tasolla, nousee peruskaupungin lainamäärä 2,2 mrd euroon ja asukaskohtainen lainamäärä 7 582 euroon.

Kaupungin kasvun edellyttämistä investoinneista aiheutuva velkaantuminen ei ole pitkällä aikavälillä talouden näkökulmasta kestävää. Vuosikatteen nostaminen on kasvun mahdollistamiseksi välttämätöntä. Mikäli kasvu ja siihen liittyvät investoinnit eivät tuo kaupungille toivottua tulojen lisäystä mm. yhteisö- ja kunnallisverotuloina, on investointien osalta tehtävä voimakkaampaa priorisointia. Tällä on vaikutusta kaupungin eri alueiden palvelutarjontaan ja uusien alueiden rakentumisen aikatauluun.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Tampereen kaupunkikonsernin maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän aikavälin suunnitelma 2019-2033 hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle 10.12. saakka.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka Männikölle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle, asemakaavapäällikkö Elina Karppiselle, kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille, henkilöstö- ja hallintopäällikkö Johanna Saariselle sekä kehittämiskoordinaattori Marja Uusivirralle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Irja Tulonen poistui ja varajäsen Reeta Ahonen saapui kokoukseen.

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti, että asia jätetään pöydälle 10.12. saakka. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan pöydällepanoehdotuksen yksimielisesti.

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Kaupunginhallituksen 10.12.2018 § 501 hyväksymä Tampereen kaupunkikonsernin maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän aikavälin suunnitelma PALM 2019–2033 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Virpi Ekholm

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat