Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 178 Toimitilan vuokraaminen muistisairaiden henkilöiden asumispalveluun osoitteessa Satamakatu 17

TRE:5958/02.07.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Hankearkkitehti Kirsti Hankela, puh. 0400 970 629 ja tila-asiantuntija Anne Karinen, puh. 050 516 9189, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi2.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hyvinvointipalvelujen palvelumallityössä useiden vuosien kehityshankkeena nostetaan esiin ikäihmisten palvelurakenteen muuttaminen ja sen osana tehostetun palveluasumisen lisääminen tarpeeseen vastaten. Kotona asuvan vanhusväestön määrä kasvaa lähivuosina ja näin ollen myös kotona asumista tukevien palvelujen ja ikäihmisten omaehtoisten palvelujen vahvistaminen.

Kaakinmaan kaupunginosa kuuluu keskustan palvelualueeseen. Alueella on tarvetta tehostetulle palveluasumiselle erityisesti toteutettaessa ikäihmisten palvelurakenteen muutosta kohti kotona asumisen tukemista. Laitoksessa asumisesta luovutaan ja vastaavasti tehostetun palveluasumisen paikkoja on pyritty lisäämään noin sadalla paikalla vuodessa.

Entisen Suomen Trikoon sukkatehtaan tontille tehtiin kaavamuutos, joka vahvistui vuonna 2011. Siinä tontti määriteltiin tavallista ja ikäihmisten asumista palvelevaksi tontiksi, jolle määritettiin rakennusoikeutta yhteensä 17 000 kem². Tehtaan vanhimmat, vv. 1905–1934 valmistuneet rakennuksen osat on merkitty kaavassa rakennustaiteellisesti arvokkaiksi ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta suojeltaviksi rakennuksen osiksi lukuun ottamatta rakennuksen itäsivua, jonka rakennusteknisesti huono kunto ei tue säilyttämistä. Sukkatehtaasta on tehty rakennushistoriaselvitys vuonna 2009.

Tampereen Vuokratalosäätiö (VTS) on ostanut ja perusparantamassa yhdessä Lujatalo Oy:n kanssa Satamakatu 17:ssä sijaitsevan tehdasrakennuksen ja ostanut 3 578 m²:n kokoisen tontin Tampereen kaupungilta 23.6.2014 tontinluovutuksesta tehdyn päätöksen perusteella. Tehdasrakennuksen itäsivu ja kattokerrokset korvataan Lujatalo Oy:n uudisrakennuksilla, jotka on tarkoitettu eri asukasryhmien normaaliin asumiseen, kun taas VTS rakennuttaa perusparannettavalle osalle vuokra-asuntoja ja ryhmäkoteja ikäihmisille.

Tampereen kaupunki oli varautunut vuokramaan VTS:ltä ryhmäkotien tilat perusparannettavasta rakennuksesta välivuokrausmenettelyllä. Ryhmäkodit tarjoavat tehostettua palveluasumista, joka turvaa elämänkaariasumisen aina saattohoitovaihetta myöten omassa kodissa sekä hyödyntää nykyaikaista hoiva- ja turvateknologiaa osana palvelukonseptia. VTS rakennuttaa perusparannettavaan osaan viisi tehostetun palveluasumisen ryhmäkotia, joiden huoneistoala 3.–5. kerroksissa on noin 4 000 htm²/ 75 asukasta. Nämä tehostetun palveluasumisen ryhmäkodit tulevat kasvattamaan ikäihmisten palvelujen palvelutilauksen arvoa vuositasolla noin 3,4 milj. eurolla, mikäli palvelutilausta ei supisteta toisaalta. Tehostetun palveluasumisen kustannuksiin tullaan varautumaan talousarviossa vuoden 2019 maaliskuusta alkaen.

Peruskorjaushankkeen investointikustannukset ryhmäkotien osalta ovat noin 11,435 milj. euroa, johon sisältyy 1,574 milj. euron osuus ryhmäkotien hankintahinnasta. VTS on hakenut hankkeen ryhmäkotiosalle Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) investointiavustusta peruskorjaamiseen ja rakennuksen hankintaan. Avustusmäärä on harkinnanvarainen, ja siitä 1.9.2015 saatu osapäätös on 40 % hyväksytyistä kustannuksista. ARA:n avustus alentaa suoraan asukkaiden vuokrakustannuksia, mikä on huomioitu vuokralaskelmissa.

VTS:n kanssa on laadittu ryhmäkotitilojen vuokraamisesta alustava vuokrasopimus, jonka alkamispäiväksi oli suunniteltu 1.12.2017 ja kestoksi 21 vuotta sisältäen 10 vuoden option. Rakennushankkeen valmistuminen pitkittyy yli vuodella työnaikaisten hankaluuksien vuoksi, joten vuokra-aika voi alkaa aikaisintaan 1.4.2019. Vuokrasopimusluonnoksen mukaan vuokrattavien tilojen pinta-ala on 3 096,6 m² ja asuntoja määrä on 70 kappaletta. Arvioitu pääomavuokra on 18 734,43 €/kk sekä kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero ja hoitovuokra 17 495,79 €/kk sekä kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Hoitovuokraan ei sisälly sähkö ja vesi. Lopullinen vuokra määräytyy ARAn vahvistamien lopullisten kustannusten ja niistä lasketun sekä ARAn hyväksymän enimmäisvuokran mukaisesti. Hoitovuokraa tarkistetaan vuosittain 1.3. alkaen ja pääomavuokraa 1.3. alkaen korkotukilainan ehtojen mukaisesti. ”Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa” (548/2016 ja 1057/2017)” 3 § edellyttää sopimusehtoa: ”Kunnan ja kuntayhtymän tulee sisällyttää tämän lain voimaantulon jälkeen tehtäviin ja vuoden 2019 jälkeen voimassa oleviin sopimuksiin yksityisen palvelun tuottajan kanssa ja rakennusten ja toimitilojen vuokra- tai muuta käyttöoikeutta koskeviin sopimuksiin sopimusehto, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisessä järjestämisvastuussa olevalla on oikeus irtisanoa sopimus vuoden 2020 tai 2021 aikana päättymään kahdentoista kuukauden kuluttua irtisanomisesta ilman, että irtisanomisesta syntyy korvausvelvollisuutta.”

Mikäli valmisteilla olevan sosiaali- ja terveydenhuoltolain uudistuksen myötä kunnille vuokrattujen erityisryhmien asuntojen tarjoaminen asukkaille siirtyy maakunnan vastuulle, vuokralaisella on oikeus siirtää tämä vuokrasopimus maakunnan vastattavaksi.

Ikäihmisten palvelujen lautakunta on kilpailuttamassa palveluntuottajan ryhmäkoteihin. Lopullinen vuokrakustannus (pääoma- ja ylläpitovuokra) täsmentyy todellisten kustannusten mukaan, kun hankkeen loppuhinta on selvillä. Rakentaminen toteutetaan yhtenä hankkeena vuosina 2016–2019. Aikataulun mukaan palvelukodin toiminta pääsee alkamaan maaliskuussa 2019.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Tampereen Vuokratalosäätiöltä vuokrataan Tampereella osoitteessa Satamakatu 17 sijaitsevat toimitilat, yhteensä 3 616,5 m², käytettäväksi muistisairaiden ikäihmisten asumispalveluun.

Kiinteistöjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Timo Koskinen/VTS, Satu Eskelinen/VTS, Päivi Linjamäki/VTS, Ella Suojalehto, Niko Suoniemi, Anne Karinen, Anni Andrejeff, Jori Komulainen, tilapalvelut.vuokrausasiat@tampere.fi, kiinteistopalvelut@tampere.fi, tilapalvelut.ict@tampere.fi, Marko Siirtola, Mika Pohjola, Artti Elonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat