Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 186 Tontin 837-320-6055-12 myyminen Lidl Suomi Ky:lle

TRE:7146/02.06.02/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Kaupunki on yhteistyössä Lidl Suomi Ky:n kanssa tarkastellut mahdollisia paikkoja uusien päivittäistavaramyymälöiden toteuttamiselle Tampereelle. Sijaintipaikkojen tarkastelussa on huomioitu asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaiset perusteet yritystonttien luovutuksissa, mm. elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteuttaminen ja kilpailun edistäminen.

Lakalaivan alueelle laadittiin kiinteistötoimen aloitteesta asemakaavan muutos nro 8648 liikerakentamisen ja päivittäistavarakaupan mahdollistamiseksi. Alueelle osoitettiin 12.10.2017 voimaantulleella asemakaavalla 12 309 m² suuruinen liikerakentamisen (KL) tontti. Tontin kiinteistötunnus on 837-320-6055-12 ja rakennusoikeus 2 700 k-m². Tontti sijaitsee osoitteessa Autovarikonkatu 13.

Lidl Suomi Ky:n kanssa on neuvoteltu tontin 837-320-6055-12 myymisestä yhtiölle. Tontista on teetetty ulkopuolinen arviokirja, jonka mukaisesti tontin markkina-arvo on 1 030 000 euroa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Tontti 837-320-6055-12 myydään Lidl Suomi Ky:lle 1 030 000 euron kauppahinnalla ja liitteen kauppakirjaluonnoksen ehdot hyväksytään.

Kiinteistöjohtaja oikeutetaan tekemään kauppakirjaluonnokseen vähäisiä teknisiä tarkennuksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Sonja Harmaala ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin Hallintolain 28 §:n 1 momentin 6) kohdan perusteella. Harmaala poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Lidl Suomi Ky, Patricia Nikko, Virpi Ekholm, Pasi Kamppari, Anita Liecks, Sirkka Koivuniemi, Maija Sihvonen, Petra Rantanen, Jaana Hautaniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat