Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 187 Yritystontin 837-270-2675-1 myyminen

TRE:7837/02.06.02/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Marko Kuusisto perustettavan yhtiön lukuun on pyytänyt saada ostaa tontin 837-270-2675-1 Ryydynpohjan alueelta osoitteesta Suokorvenkatu 2. Tontista on myyty elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan päätöksellä 28.11.2018 § 106 liitekartassa osoitettu noin 9 354 m² suuruinen määräala. Tontista 837-270-2675-1 jäljelle jäävän osan pinta-ala on noin 23293 m² ja rakennusoikeus noin 11646 k-m².

Kohteeseen on tarkoitus toteuttaa noin 8000 m² suuruinen monitoimirakennus, johon sijoittuu useiden yritysten toimitiloja.

Asemakaavassa määräala on osoitettu TY-10 merkinnällä (Ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue).

Käytyihin neuvotteluihin perustuen tontille 837-270-2675-1 poislukien erikseen kolmannelle myytävä noin 9 354 m² suuruinen määräala tulisi vahvistaa luovutusehdot ja myydä tontti Marko Kuusistolle perustettavan yhtiön lukuun.

Tontin hinnoittelu perustuu alueen yritystonttien yleiseen hintatasoon huomioiden käyttötarkoitus. Tontin kauppahinta on 927 500 euroa. Rakentaminen edellyttää tonttijaon muutosta ja lohkomisen suorittamista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Marko Kuusistolle perustettavan yhtiön lukuun myydään tontti 837-270-2675-1 poislukien erikseen kolmannelle myytävä noin 9 354 m² suuruinen liitekartassa osoitettu määräala. Tontti myydään 927 500 euron kauppahinnalla ja muuten tavanomaisin kauppaehdoin. Tontinmuodostuskustannuksista vastaa ostaja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ostaja, Patricia Nikko, Virpi Ekholm, Pasi Kamppari, Anita Liecks, Sirkka Koivuniemi, Maija Sihvonen, Petra Rantanen, Jaana Hautaniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat