Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 19.6.2019

§ 98 Oikaisuvaatimus koskien asuntotontin 837-129-817-2 vuokra-ajan jatkamista 

TRE:1816/10.00.03/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja, Virpi.Ekholm@tampere.fi

Perustelut

Asunto Oy Sammonkatu 29-31 -nimiselle yhtiölle on ollut vuokrattuna tontti 837-129-817-2 alun perin 1.11.1959 alkaneeseen vuokrasopimukseen 23.3.1960 tehdyn siirtomerkinnän perusteella.

Tontin 837-129-817-2 pinta-ala on 6 502 m² ja asemakaavasta tulkittu laskennallinen rakennusoikeus 8 292 k-m². Tontin vuokra vuonna 2018 oli 22 144,55 euroa.

Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy 31.10.2019. Vuokralainen on ilmoittanut olevansa halukas jatkamaan vuokrasuhdetta.

Tontti 837-129-817-2 on voimassa olevan asemakaavan mukainen asuin- ja liikerakennusten korttelialuetta oleva tontti, joten vuokrasuhteen jatkamiselle ei ole estettä. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin asunto- ja maapolitiikan linjauksia noudattaen.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus sekä vastaavanlaisten tonttien aiempi hinnoittelu saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 172 474,00 euroa (pääoma-arvo 4 311 840 euroa) ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 8 853,88 euroa vuodessa. Hinnoittelussa on käytetty 520 euron kerrosneliömetriarvoa ja neljän prosentin vuokranmääräytymiskorkoa (keski-indeksi 1948 pistettä/v. 2018). Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 50 vuodella 31.10.2069 asti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi

Asunto Oy Sammonkatu 29-31 -nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 837-129-817-2 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 50 vuoden ajaksi (1.11.2019–31.10.2069).

Tontin 837-129-817-2 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.11.2019 alkaen 8 853,88 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 172 474,00 euroa).

Muutoin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Kiinteistöjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 3518256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh 040 4851059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tontin 837-129-817-2 vuokrasopimuksen voimassaoloaika päättyy 31.10.2019.  Asunto- ja kiinteistölautakunnan 17.4.2019 §:ssä 59 tekemän päätöksen perusteella tontin vuokra-aikaa on jatkettu 1.11.2019 - 31.10.2069 uusituin vuokraehdoin. Tontin uudeksi perusvuokraksi on vahvistettu 8.853,88 euroa vuodessa, jolloin tämänhetkinen vuosivuokra on 172.474 euroa.

Tontin vuokralainen on jättänyt 17.5.2019 kirjatun oikaisuvaatimuksen koskien tontin 837-129-817-2 vuokra-ajan jatkamista koskevaa Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöstä. Oikaisuvaatimuksen mukaan tontin vuokran hinnoittelussa olisi tullut yhdenvertaisen kohtelun mukaisesti ottaa huomioon Sammonkadun varrella jo aiemmin jatkettujen sopimusten mukainen vuokrataso ja vuokra-aika.

Kaupunginvaltuuston hyväksymien asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaan sopimuksia uusittaessa lähtökohtana on yhdenvertainen kohtelu. Uusittavien sopimusten ehdot määritetään vastaavin periaattein kun uusissa sopimuksissa. Vuokran määrityksessä tavoitteena on markkinahintaa vastaava kohtuullinen käypä hinta. Kuntalain mukaan kunnan tulee tehdä pitkäaikaiset maanvuokrasopimukset markkinahintaisina.

Markkinahintaisuuden ehdon täyttämisen tarkistamiseksi kaupunki teettää säännöllisesti markkinahinnoista vyöhykehintaselvityksen. Viimeisimpiä asunto- ja maapolitiikan linjauksia hyväksyttäessä kaupunginhallitus edellytti markkinahintaselvityksen päivittämistä vuoden 2018 aikana.

Työ tilattiin ulkopuoliselta arvioitsijalta Newsec Valuation Oy:ltä, joka on aiemminkin selvityksen tehnyt. Uusimman selvityksen mukaan osalla alueista markkinahinnan nousu on ollut nopeaa; etenkin keskustan läheisyydessä sekä raitiotien vaikutusalueella markkinahinnat ovat nousseet paikoin huomattavasti vuodesta 2016. Vuokranmäärittelyssä käytetään sopimuksen uusimishetken markkinahintatasoa, jossa on huomioitu markkinahintaselvitys.

Oikaisuvaatimuksessa mainittujen kolmen Sammonkadun varrella aiemmin jatkettujen sopimusten päätöksistä yksi on tehty vuonna 2016, yksi vuonna 2017 ja yksi alkuvuonna 2018, jolloin siis hintataso on tehdyn selvityksen mukaan ollut huomattavasti alhaisempi kuin tontin 837-129-817-2 jatkopäätöstä valmisteltaessa.

Toisin kun oikaisuvaatimuksessa kerrotaan, on aiemmin jatkettuja sopimuksia jatkettu 50 vuoden ajaksi aivan kuten nyt kyseessä olevan tontin sopimustakin. Rakentamattoman tontin ensimmäinen maanvuokrasopimus tehdään 60 vuodeksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Lakimies Lassi Anttila:

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä joko laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella. Laillisuusperuste on olemassa, jos päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai on muuten lainvastainen.

Vuokra-ajan jatkamista ja vuosivuokran vahvistamista koskeva päätös ei ole ollut lain vastainen eikä sitä ole syytä muuttaa myöskään tarkoituksenmukaisuusperusteella. Oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Tiedoksi

Asunto Oy Sammonkatu 29-31, Lassi Anttila, Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot, Kiinteistötoimi

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat