Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 19.6.2019

§ 94 Oikaisuvaatimus koskien vuokrasopimuksen irtisanomista osoitteesta Moottorikeskuksentie 55

TRE:1607/02.07.03/2019

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Anne Karinen, puh. 050 516 9189, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kiinteistöjohtaja on päätöksellään 25.2.2019 § 230 päättänyt irtisanoa Moottorikeskuksentie 55 vuokrasopimuksen siten, että sopimus päättyy 31.3.2019.

Osoitteessa Moottorikeskuksentie 55 sijaitsee entinen Kaanaan koulu. Vuokrasopimuksen mukaan osa rakennuksista on vuokrattu 1.1.1995 alkaen Kaanaan kyläyhdistykselle (y-tunnus 1711733-6). Käytännössä osoitteessa Moottorikeskuksentie 55 olevat rakennukset sekä pihapiiri ovat olleet kokonaisuudessaan Kyläyhdistyksen käytössä. Yhdistys on maksanut vuokraamastaan tilasta vuokraa 480 euroa vuodessa. Vuokraan on sisältynyt lämmitys, sähkö ja vesi ja rakennusten kunnossapito. Rakennuksen ylläpito on maksanut Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka palveluryhmälle 6.000 eurosta 15.000 euroon vuodessa, mikäli ei ole tehty huomattavia kunnossapitotoimia. Kaanaan koulun rakennuksia ja pihapiiriä on tarjottu ostettavaksi Kaanaan kyläyhdistykselle 2016. Yhdistys ei kuitenkaan ole ollut halukas ostamaan rakennuksia.

Keväällä 2019 kohteen isännöitsijä ilmoitti, että rakennuksen lämmitysjärjestelmä tulisi uusia välittömästi. Järjestelmä kyettiin jatkuvalla huollolla ylläpitämään lämmityskauden, mutta seuraavaa lämmityskautta se ei kestä. Vuonna 2014 rakennuksen vesikattoa on uusittu 31.000 eurolla.

Kaanaan kyläyhdistys ry on tehnyt oikaisuvaatimuksen irtisanomisesta.

Perusteina oikaisuvaatimukseen he esittävät Kaanaa Centerin kehittämissuunnitelman, jossa osana on Kaanaan koulu. Mikäli yhdistys ostaisi koulurakennuksen, he voisivat kehittää sitä kylätoimintaan parhaaksi katsomallaan tavalla. Myös läheisyydessä olevaa Kaanaan moottoriurheilukeskusta voisi kehittää kyläyhteisöä palvelevaksi. Kaanaan koulurakennusta käytetään harrastus- ja kulttuuritilana, johon voisi käyttää myös Terälahden koulun rakennuksia.

Kaanaan koulua on käytetty myös majoituskohteena mutta nykyvarustuksellaan se ei täytä paloturvallisuusvaatimuksia majoitustoiminnalle.

Kaanaan koulu ei ole osa kaupungin palveluverkkoa, joten sen peruskunnostaminen ei ole perustelua kaupungin investointina. Toisaalta, jotta vuokraustoimintaa voitaisiin jatkaa, olisi rakennus peruskunnostettava ja rakennuksesta syntyvät kustannukset olisi vuokralaisen maksettava vuokrassa täysimääräisenä. Kaanaan koulu on ollut jo pitkään kiinteistöjen realisointilistalla ja realisointi tuli ajankohtaiseksi lämmitysjärjestelmän rikkoonnuttua.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

"Lisäksi lautakunta edellyttää, että kaupunki hyödyntää Kaanaan Moottoriurheilukeskuksen aluetta palvelemaan Kaanaan kyläyhdistyksen tilatarpeita."

Kokouskäsittely

Oscar Lindvall teki seuraavan toivomusponsiesityksen:

"Lisäksi lautakunta edellyttää, että kaupunki hyödyntää Kaanaan Moottoriurheilukeskuksen aluetta palvelemaan Kaanaan kyläyhdistyksen tilatarpeita."

Ilkka Porttikivi kannatti Lindvallin esitystä. Toivomusponsiesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lausunnot

Lakimies Patricia Nikko:

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä joko laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella. Laillisuusperuste on olemassa, jos päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai on muuten lainvastainen. Kiinteistöjohtajan päätös ei ole ollut lain vastainen eikä sitä ole syytä muuttaa myöskään tarkoituksenmukaisuusperusteella. Oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Tiedoksi

oikaisuvaatimuksen tekijät, Patricia Nikko, Niko Suoniemi, Ari Kilpi, Leena Aro, Tike_kiinteistonpito_toimihenkilot@tampere.fi, tilapalvelut.taloushallinto@tampere.fi

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat