Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 19.6.2019

§ 99 Puutavaran myyminen

TRE:54/02.08.01/2019

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Metsätalouspäällikkö Anne Tuominen, puh. 050 517 7053, etunimi.j.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin kiinteistötoimi on pyytänyt 28.5.2019 lähettämillään kirjeillä Metsäliitto Osuuskunnalta, StoraEnso Oyj:ltä, Koskitukki Oyj:ltä, UPM-Kymmene Oyj:ltä ja Harvestialta ostotarjoukset puutavarasta kahdella pystykaupalla ja yhdellä hankintakaupalla, joiden yhteenlaskettu puutavaran määrä on 19.075 m³ ja energiapuun määrä 1.500 m³.

Kiinteistötoimi tarjosi pystykaupalla ostettavaksi asuin- ja yritysrakennusten korttelialueilla sekä mm. katualueilla kasvavien puiden poistosta kertyvää puutavaraa 7.000 m³ ja energiapuuta 1.500 m³. Perusteena puiden poistoon tontti- ja katualueilla ovat lainvoimaiset asema- ja yleiskaavat. Kiinteistötoimi tarjosi hankintakaupalla ostettavaksi puutavaraa 6.400 m³, joka kertyy Tampereen Infran tekemistä puunkaatotöistä.

Lisäksi kiinteistötoimi tarjosi toisella pystykaupalla ostettavaksi puutavaraa 5.675 m³, joka kertyy seitsemän eri työkohteen hakkuista. Työkohteet sijaitsevat kiinteistöillä 837-704-1-196, 837-505-2-31, 837-700-1-116, 837-503-2-20, 837-709-7-0, 837-708-2-66 ja 837-501-17-0.

Metsäliitto Osuuskunta, StoraEnso Oyj, Koskitukki Oy ja UPM-Kymmene Oyj jättivät tarjouksensa määräaikaan 11.6.2019 klo 12 mennessä. Koskitukki Oy jätti tarjouksen pelkästään seitsemän työkohdetta sisältävästä kokonaisuudesta. Muut jättivät tarjoukset kaikista osa-alueista. Harvestia ei jättänyt ostotarjousta.

Valintaperusteena oli tontti- ja katualueita koskevalla pystykaupalla ja hankintakaupalla myytävästä puutavarasta tehtyjen tarjousten yhteenlaskettu hinnaltaan korkein tarjous. Tämän kokonaisuuden yhteenlaskettu puutavaramäärä on 13.400 m³ ja energiapuumäärä 1.500 m³. Seitsemän työkohteen osalta valintaperusteena oli pystykaupalla myytävästä puutavarasta tehty hinnaltaan korkein tarjous. Osatarjouksia ei otettu huomioon.

Tarjousten vertailussa tarjousten kauppahinnoista vähennettiin pystykaupoille lisätyt ylimääräiset hakkuutähde-erät, joita ei ollut tarjouspyynnössä. Lisäksi tarjousten kauppahinnoista vähennettiin tarjouksissa mainitut ylimääräiset hakkuista aiheutuvat kustannukset eli juurikäävän torjunnasta 1.5.-30.11. aiheutuvat kulut. Kauppahintoihin tehtiin lisäksi tarjouksissa ilmoitetun mukaisesti talvikohdevähennykset. Näiden vähennysten jälkeen tarjoukset olivat vertailukelpoisia. Muilta osin tarjoukset vastasivat tarjouspyyntöä.

Hinnaltaan korkeimman tarjouksen 13.400 m³ puutavaramäärästä ja 1.500 m³ energiapuumäärästä teki Metsäliitto Osuuskunta, jonka tarjousten yhteenlaskettu arvo oli 495.990 euroa. StoraEnso Oyj:n tarjousten yhteenlaskettu arvo oli 470.800 euroa ja UPM-Kymmene Oyj:n tarjousten yhteenlaskettu arvo oli 453.700 euroa.

Hinnaltaan korkeimman tarjouksen 5.675 m³:n puutavaramäärästä teki Metsäliitto Osuuskunta, jonka tarjous oli 288.252 euroa. Koskitukki Oy:n tarjous oli 294.343,50 euroa, ja vähennysten jälkeen arvo oli 287.103,50 euroa. UPM-Kymmene Oyj:n tarjous oli 290.077,40 euroa, ja vähennysten jälkeen arvo oli 282.645,40 euroa. StoraEnso Oyj:n tarjous oli 281.498 euroa, ja vähennysten jälkeen arvo oli 280.729,50 euroa.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaan asunto- ja kiinteistölautakunta päättää alle 2.000.000 euron arvoisten luonnonvarojen myymisestä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Metsäliitto Osuuskunnalle myydään tarjousten perusteella hankintasopimuksella puutavaraa 6.400 m³ 249.640 euron ennakoidulla arvolla ja muuten tavanomaisilla ehdoilla, metsänhakkuusopimuksella puutavaraa 7.000 m³ ja energiapuuta 1.500 m³ 246.350 euron ennakoidulla arvolla ja muuten tavanomaisilla ehdoilla sekä toisella metsänhakkuusopimuksella puutavaraa 5.675 m³ 288.252 euron ennakoidulla arvolla ja muuten tavanomaisilla ehdoilla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjoajat, kiinteistötoimi, kitiatalous

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat