Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 19.6.2019

§ 97 Vaihtokirjan hyväksyminen Asunto Oy Tampereen Jankankulman kanssa liittyen asemakaavaan 8646

TRE:3087/02.06.02/2019

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kehityspäällikkö Juha-Matti Ala-Laurila, puh. 040 779 5611, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asunto Oy Tampereen Jankankulma -nimisen yhtiön omistamalla määräalalla 837-589-11-191-M605 on maanomistajan aloitteesta vireillä asemakaavamuutos nro 8646. Asemakaavamuutoksella alueen käyttötarkoitus muuttuu ja rakennusoikeuden määrä alueella kasvaa. Käyttötarkoitus muuttuu asuinrakennusten korttelialueesta asuinkerrostalojen ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi, sekä asuin-, liike- ja kulttuuritoimintojen korttelialueeksi.

Neuvottelujen pohjalta on kiinteistötoimi yhdessä lakimiesosaston kanssa laatinut liitteen mukaisen kaupungin ja Asunto Oy Tampereen Jankankulma -nimisen yhtiön välisen 10.6.2019 allekirjoitetun ehdollisen vaihtokirjan. Asemakaavamuutokseen nro 8646 liittyy omana päätösasianaan myös Asunto Oy Tampereen Jankankulman ja Tampereen kaupungin välinen, niin ikään 10.6.2019 allekirjoitettu ehdollinen maankäyttösopimus.

Vaihdossa Tampereen kaupunki luovuttaa Asunto Oy Tampereen Jankankulmalle noin 1313 m²:n suuruisen määräalan kiinteistöstä 837-589-11-191. Kaupungin luovuttama alue on muodostusosa asemakaavamuutoksen nro 8646 mukaisesta asuinkerrostalojen ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten tontista 5593-5 ja asuin-, liike- ja kulttuuritoimintojen tontista 5593-6-1. Kaupungin luovuttaman alueen arvo on 400.400 euroa.

Vaihdossa Asunto Oy Tampereen Jankankulma luovuttaa Tampereen kaupungille noin 233 m²:n suuruisen määräalan määräalasta 837-589-11-191-M605. Asunto Oy Tampereen Jankankulman luovuttama alue on asemakaavamuutoksessa nro 8646 osoitettu katualuekäyttöön. Asunto Oy Tampereen Jankankulman luovuttaman alueen arvo on 1.165 euroa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Liitteenä oleva Tampereen kaupungin ja Asunto Oy Tampereen Jankankulma -nimisen yhtiön välinen 10.6.2019 allekirjoitettu ehdollinen vaihtokirja hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asunto Oy Tampereen Jankankulma, Kitiatalous, Juha-Matti Ala-Laurila, Kirsi Grönberg, Heli Toukoniemi, Virpi Ekholm, Patricia Nikko, Markku Kaila

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat