Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 20.11.2019

§ 176 Asuntotontin 837-109-990-6 myyminen Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr:lle 

TRE:3680/10.00.03/2018

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnan 23.5.2018 § 92 tekemällä päätöksellä on asemakaavan nro 8333 mukaisesta kaavatontista 109-990-1 varattu 10.500 k-m2:n suuruinen määräosa (länsiosa) Bonava Suomi Oy:lle, OP:lle ja Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr:lle 30.11.2018 asti.

Varausta on jatkettu kiinteistöjohtajan 5.12.2018 § 755 tekemällä päätöksellä 31.5.2019 asti.

Kyseinen tontti oli haettavana vuodenvaihteessa 2017-2018 järjestetyssä tonttihaussa, jonka perusteella tontti varattiin määräosin kahdelle eri ryhmittymälle.

Hakemuksen perusteella kyseiselle määräosalle rakentuu monipuolisesti vapaarahoitteisia omistus- ja vuokra-asuntoja sekä valtion tukemana tuotantona opiskelija-asuntoja. Esitteen mukaan asunnot ovat muuntojoustavia, niitä voi joko yhdistellä tai erottaa. Osan asunnoista voi ensin vuokrata ja myöhemmin lunastaa omaksi. Osa asunnoista voi olla pientalomaisia kaksikerroksisia asuntoja. Yhteisöllisyyttä ja palveluita alueelle tuovat mm. kuntosali, kahvila, verstas, smartposti, yhteinen vierashuone, kattopuutarha/kasvihuone, yhteissauna terasseineen, yhteiskäyttöauto ja pyörähuolto.

Ryhmittymä on kertonut, että 2/3 tuotannosta on vapaarahoitteista ja 1/3 toteutetaan valtion pitkällä korkotukilainalla.

Määräosan varaajien aloitteesta on laadittu tonttijako, jonka perusteella on muodostunut tontit 837-109-990-4, 5 ja 6.

Käytyjen neuvottelujen perusteella konsortio on lähettänyt hakemuksen, jossa se esittää, että tontinluovutuskilpailun jälkeen tarkentuneen suunnittelun myötä konsortionsa uudeksi osapuoleksi tulisi X-Group Asunnot Oy.  Konsortio esittää, että X-Group Asunnot Oy osoitetaan tontin 990-5 ostajaksi ja vapaarahoitteisen vuokra-asuntokohteen toteuttajaksi. Bonavan tulevan RS-kohteen tontin 990-4 ostajaksi ja vuokranantajaksi konsortio esittää OP:ta. Tontin 990-6 opiskelija-asuntokohteen toteuttaa TOAS.

Kiinteistötoimi esittää, että kaupat toteutetaan konsortion toivomalla tavalla. Konsortiossa on edelleen mukana alkuperäiset jäsenet ja tuotanto toteutuu alkuperäisen konseptin mukaisesti siten, että tonteille rakentuu vapaarahoitteisia omistus-ja vuokra-asuntoja sekä valtion tukemana tuotantona opiskelija-asuntoja. Tontinkäyttösuunnitelmien esittelyn yhteydessä varmennetaan, että tonttihaun yhteydessä esitetyt suunnitelmat toteutetaan. Tontinkäyttösuunnitelmat tulee esittää laaturyhmälle rakennusluvan hakemisen yhteydessä.

Tontin 837-109-990-6 pinta-ala on 1.100 m2 ja asuinrakennusoikeus 3.500 k-m2. Hakemuksen mukaan tontin ostaja on Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr.

Ottaen huomioon alueen sijainnin oli hakuohjeissa kerrottu, että vapaarahoitteisen tuotannon osalta hinnoittelussa käytetään 950 euron kerrosneliömetrihintaa. Valtion tukeman asuntotuotannon (pitkä korkotuki) osalta hinnaksi oli ilmoitettu 400 euroa/k-m2, jonka hinnan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on 23.4.2018 päivätyllä kirjeellään vahvistanut.

Tontille 837-109-990-6 toteutetaan opiskelija-asuntoja valtion pitkällä korkotuella, joten käyttämällä 400 euron kerrosneliömetrihintaa saadaan myyntihinnaksi 1.400.000 euroa.

Kauppahinta perustuu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) vahvistamaan 400 euron kerrosneliömetrihintaan. Markkinahinnan ja ARA-hinnan välinen erotus on korvausta yleistä taloudellista etua koskevan palvelun toteuttamisesta (ns. SGEI-tukea, Komission päätös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen, 2012/21/EU, EUVL L7/2012).

Kaupan kohteena olevalle tontille ei saa rakentaa muuta kuin ARA-asuntotuotantoa. Mikäli tontille rakennetaan muuta kuin ARA-tuotantoa, on ostaja velvollinen maksamaan kaupungille käyvän markkinahinnan ja ARA-hinnan välisen erotuksen (1.925.000 euroa).

Tonttien 837-109-990-6 myyntiin liittyen kiinteistötoimi on yhdessä lakiyksikön kanssa laatinut tämän päätöksen liitteen mukaisen kaupungin ja Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr:n välisen, 25.10.2019 allekirjoitetun ehdollisen kauppakirjan.

Tontin 837-109-990-4 myynnistä OP Tonttirahasto Ky:lle ja tontin 5 myynnistä X-Group Asunnot Oy:lle perustettavan yhtiön puolesta ja lukuun on valmisteltu erilliset kaupunginvaltuuston päätökset.

Ranta-Tampellan asuntotonttien myyntitulot on huomioitu vuoden 2019 talousarviossa osana Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintatulotavoitetta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Tontti 837-109-990-6 myydään 1.400.000 euron kauppahinnalla Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr:lle.

Liitteenä oleva osapuolten välinen 25.10.2019 allekirjoitettu ehdollinen kauppakirja hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr, Bonava Suomi Oy, Op Kiinteistösijoitus Oy, X-Group Asunnot Oy, Ranta-Tampellan putkikeräys Oy, Raija Tevaniemi, Patricia Nikko, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot, kiinteistötoimi, Kirsi Grönberg, kitiatalous

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat