Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 20.11.2019

§ 175 Asuntotontin 837-109-990-8 myyminen Setlementtiasunnot Oy:lle 

TRE:3679/10.00.03/2018

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnan 23.5.2018 § 93 tekemällä päätöksellä on asemakaavan nro 8333 mukaisesta kaavatontista 109-990-1 varattu 10.500 k-m2:n suuruinen määräosa (itäosa) Skanska Talonrakennus Oy:lle perustettavan yhtiön/perustettavien yhtiöiden lukuun ja Setlementtiasunnot Oy:lle 30.11.2018 asti.

Varausta on jatkettu kiinteistöjohtajan 5.12.2018 § 756 tekemällä päätöksellä 31.5.2019 asti.

Kyseinen tontti oli haettavana vuodenvaihteessa 2017-2018 järjestetyssä tonttihaussa, jonka perusteella tontti varattiin määräosin kahdelle eri ryhmittymälle.

Skanska Talonrakennus Oy:n ja Setlementtiasunnot Oy:n hakemuksen mukaan määräosalle rakentuu kolmesta talosta muodostuva ns. superkortteli: yksi taloista on pitkäaikaiseen omistusasumiseen keskittyvä talo. Toinen talo on lyhytaikaisempaan asumiseen keskittyvä co-living talo Kotelli, jossa on joustavaa tilaa asumisen palveluille ja joustaville työntekemismuodoille. Kolmas talo on Setlementtiasuntojen kohtuuhintaista asumista tarjoava talo. Kolme taloa muodostavat yhteisön, joka tarjoaa asukkailleen ylisukupolvista omaehtoista aktiivista kaupunkielämää.

Ryhmittymä on kertonut, että 2/3 tuotannosta on vapaarahoitteista ja 1/3 toteutetaan valtion pitkällä korkotukilainalla.

Määräosan varaajien aloitteesta on laadittu tonttijako, jonka perusteella on muodostunut tontit 837-109-990-7,8 ja 9.

Kaupunginhallituksen 5.8.2019 § 315 ja kaupunginvaltuuston 19.8.2019 § 110 tekemien päätösten perusteella on korttelista myyty tontit 7 ja 9 siten, että tontin 837-109-990-7 ostaja on As. Oy Ranta-Tampellan Masuuni, Tampere, ja tontin 837-109-990-9 ostaja on As. Oy Ranta-Tampellan Kaplan, Tampere.

Setlementtiasunnot Oy on neuvotellut alustavasti hankkeen rahoituksesta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) kanssa ja pyytänyt tontin 837-109-990-8 ostamista. Tontille on tarkoitus toteuttaa vuokra-asuntotuotantoa valtion pitkällä korkotuella.

Setlementtiasunnot Oy:n tulee esittää hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat rakennusluvan hakemisen yhteydessä.

Ottaen huomioon alueen sijainnin oli hakuohjeissa kerrottu, että vapaarahoitteisen tuotannon osalta hinnoittelussa käytetään 950 euron kerrosneliömetrihintaa. Valtion tukeman asuntotuotannon (pitkä korkotuki) osalta hinnaksi oli ilmoitettu 400 euroa/k-m2, jonka hinnan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on 23.4.2018 päivätyllä kirjeellään vahvistanut.

Tontin 837-109-990-8 pinta-ala on 987 m2 ja asuinrakennusoikeus 3.500 k-m2. Käyttämällä 400 euron kerrosneliömetrihintaa saadaan myyntihinnaksi 1.400.000 euroa.

Kauppahinta perustuu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) vahvistamaan 400 euron kerrosneliömetrihintaan. Markkinahinnan ja ARA-hinnan välinen erotus on korvausta yleistä taloudellista etua koskevan palvelun toteuttamisesta (ns. SGEI-tukea, Komission päätös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen, 2012/21/EU, EUVL L7/2012).

Kaupan kohteena olevalle tontille ei saa rakentaa muuta kuin ARA-asuntotuotantoa. Mikäli tontille rakennetaan muuta kuin ARA-tuotantoa, on ostaja velvollinen maksamaan kaupungille käyvän markkinahinnan ja ARA-hinnan välisen erotuksen (1.925.000 euroa).

Tonttien 837-109-990-8 myyntiin liittyen kiinteistötoimi on yhdessä lakiyksikön kanssa laatinut tämän päätöksen liitteen mukaisen kaupungin ja Setlementtiasunnot Oy:n välisen, 17.10.2019 allekirjoitetun ehdollisen kauppakirjan.

Ranta-Tampellan asuntotonttien myyntitulot on huomioitu vuoden 2019 talousarviossa osana Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintatulotavoitetta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Tontti 837-109-990-8 myydään 1.400.000 euron kauppahinnalla Setlementtiasunnot Oy:lle.

Liitteenä oleva osapuolten välinen 17.10.2019 allekirjoitettu ehdollinen kauppakirja hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Setlementtiasunnot Oy, Skanska Talonrakennus Oy, Ranta-Tampellan putkikeräys Oy, Raija Tevaniemi, Patricia Nikko, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot, kiinteistötoimi, kitiatalous, Kirsi Grönberg

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat