Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 20.11.2019

§ 172 Asuntotonttien 837-327-7691-1 ja 7692-1 (Vuores) varaaminen A-Kruunu Oy:lle ja TA-Asumisoikeus Oy:lle 

TRE:6864/10.00.03/2019

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

A-Kruunu Oy, TA-Asumisoikeus Oy ja Arkta Rakennus Oy ovat pyytäneet saada varata tuotantoaan varten tontit 837-327-7691-1 ja 7692-1.

Hakemuksen mukaan tonteille toteutettavan hankkeen kehittämisteemana on vähämuovinen puukerrostalorakentaminen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ja Tampereen Yliopiston (ent. TTY) kanssa. Tonteille toteutetaan yhteensä KVR-neuvottelu-urakkana noin 6.545 kem2 pitkän korkotuen ARA­ asuinkerrostalohanke A-kruunu Oy:lle ja noin 6.955 kem2 asuinkerrostalohanke asumisoikeusasumiseen TA-Asumisoikeus Oy:lle.

Asunnot tulevat A-Kruunu Oy:n ja TA-Asumisoikeus Oy:n omaan omistukseen. Arkta Rakennus Oy toimii hankkeen kehittäjänä ja KVR-urakoitsijana. Tontit jaetaan hallinnanjakosopimuksella tulevien haltijoiden välillä.

Kyseiset tontit sijaitsevat Vuoreksen Isokuusen ensimmäisen vaiheen asemakaavan ns. Harjanteen alueella, jossa kaava on laadittu neljän keskustakorttelin (7690-7693) osalta kumppanuuskaavoitushankkeena. Kaikki neljä alkuperäistä toimijaa ovat luopuneet hankkeistaan ja tontit ovat sen jälkeen olleet avoimessa tonttihaussa haettavina.

Hakuohjeissa on kerrottu, että Vuoreksen Isokuusen tontit on tarkoitettu erityisesti puurakentamiseen. Osalla kerrostaloille (AK, AKR) osoitetuista tonteista (korttelit 7690-7693) edellytetään, että rakennusten kantavan rungon ja julkisivujen tulee olla pääsääntöisesti puuta (pois lukien kellarirakenteet, maanvastaiset rakenteet, väestönsuojat ja tarkoituksenmukaiset jäykistävät rakenteet, kuten hissikuilut).

Korttelit 7691 ja 7692 on kertaalleen varattu tonttihakujenkin perusteella, mutta varauksista on luovuttu.

Hakemuksen perusteella tonteilla rakennettava tuotanto on tonttihauissa edellytettyä puurakentamista ja näin ollen myös puurakentamisen edistämisohjelman mukaista.

Hankkeen toteuttamisesta on neuvoteltu hakijoiden, ARA:n, Tampereen Yliopiston ja kaupungin kesken ja hakijat ovat esitelleet tontinkäyttösuunnitelmiaan laaturyhmässä. Hanke soveltuu hyvin asuntomarkkinatilanteeseen, asuntokantaan ja asuntotuotantotavoitteisiin.

Näin ollen kiinteistötoimi esittää, että korttelit varattaisiin hakijoiden toivomalla tavalla hankkeen suunnittelua varten.

Tässä vaiheessa tonteille tulisi vahvistaa luovutusehdot asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti ja varata tontit hakemuksen mukaisesti A-Kruunu Oy:lle ja TA-Asumisoikeus Oy:lle.

Molemmat tontit ovat asuinkerrostalojen ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta olevia tontteja. Tontin 837-327-7691-1 pinta-ala on 5.589 m2 ja rakennusoikeus 7.500 k-m2. Tontin 837-327-7692-1 pinta-ala on 6.091 m2 ja rakennusoikeus 6.000 k-m2. Tonteille voi rakentaa viisi-kuusikerroksisia rakennuksia.

Vuores sijaitsee ARA:n aluejakokartassa ns. kolmosvyöhykkeellä. Käyttäen hinnoittelussa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ko. vyöhykkeelle hyväksymää ja kaupunginhallituksen 28.3.2018 vahvistamaa 176 euron kerrosneliömetrihintaa ja neljän prosentin vuokranmääräytymiskorkoa (keski-indeksi 1948 pistettä/v. 2018) saadaan tonteille vuokrat seuraavasti:

tontti 837-327-7691-1, Honkakuusenkatu 5
- tämänhetkinen vuosivuokra 52.800 euroa (pääoma-arvo 1.320.000 euroa)
- elinkustannusindeksiin sidottu perusvuokra 2.710,47 euroa

tontti 837-327-7692-1, Aihkinkatu 6
- tämänhetkinen vuosivuokra 42.240 euroa (pääoma-arvo 1.056.000 euroa)
- elinkustannusindeksiin sidottu perusvuokra 2.168,38 euroa

Vuokra-ajan tulisi olla 60 vuotta.

Vuorekseen rakennetaan valokuituun perustuva alueellinen tietoliikenneverkko, jonka toteuttamista ja toimintaa varten on Tampereen kaupunki perustanut Vuores Palvelu Oy -nimisen yhtiön. Palveluyhtiö järjestää myös alueen kiinteistöjen ylläpitopalveluita. Tontin luovutuksen yhteydessä vuokralainen ostaa tontin asemakaavassa merkittyihin kerrosneliömetreihin sidotun määrän Vuores Palvelu Oy:n osakkeita ja allekirjoittaa erillisen kaupungin, Vuores Palvelu Oy:n ja vuokralaisen välisen Vuoreksen alueen kiinteistöjen alueellista tietoverkkoa, ylläpitopalveluiden järjestämistä sekä palveluyhtiön hallintoa koskevan sopimuksen. Sopimuksella vuokralainen liittyy Vuores Palvelu Oy:n rakennuttamaan alueelliseen tietoliikenneverkkoon ja sitoutuu maksamaan osuutensa alueellisen tietoverkon investointikustannuksista sekä tietoverkkoon liittyvät palvelumaksut.

Todettakoon vielä, että Vuoreksen keskeisille korttelialueille rakennetaan nykyaikainen jätteiden imukeräykseen tarkoitettu putkijärjestelmä. Järjestelmällä on tarkoitus kerätä keskeisiltä alueilta alipaineella neljää eri jätelajiketta keskitettyyn keräyspisteeseen. Jätteiden putkikeräysjärjestelmän sekä siihen liittyvän toiminnan kokonaisuudessaan toteuttaa Pirkan Putkikeräys Oy, jonka yhtiön Pirkanmaan Jätehuolto Oy on perustanut juuri tätä toimintaa varten. Tähän liittyen tarkoituksena on, että ko. korttelialueiden kiinteistöt tulevat putkiyhtiön osakkaiksi. Tontin luovutuksen yhteydessä kukin kiinteistö lunastaa putkiyhtiön osakkeita tontin asemakaavassa merkityn pääkäyttötarkoituksen sekä siihen rinnastettavan käyttötarkoituksen mukaisten kerrosneliömetrimäärien suhteessa ja allekirjoittaa putkiyhtiön sekä vuokralaisen väliset tarvittavat osakas- ja liityntäsopimukset sekä maksaa liityntäsopimuksen mukaiset maksut.

Tässä vaiheessa tontit tulisi varata siten, että tontti 837-327-7691-1 varataan A-Kruunu Oy:lle (4700/7500) ja TA-Asumisoikeus Oy:lle (2800/7500) ja tontti 837-327-7692-1 A-Kruunu Oy:lle (1845/6000) ja TA-Asumisoikeus Oy:lle (4155/6000) 1.12.2019 alkaen toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin enintään kuitenkin 31.5.2020 asti. Viimeistään varausajan päättyessä tonteista tehdään pitkäaikaiset maanvuokrasopimukset. Varausajalta peritään vuokraa puolet tämänhetkisestä tontinvuokrasta eli tontin 837-327-7691-1 osalta 2.200 euroa kuukaudessa ja tontin 837-327-7692-1 osalta 1.760 euroa kuukaudessa.

Hanketta on esitelty laaturyhmässä ja hanke voi edetä siellä esiteltyjen ratkaisujen perusteella.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Tontille 837-327-7691-1 vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 2.710,47 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 52.800 euroa).

Tontille 837-327-7692-1 vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 2.168,38 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 42.240 euroa).

Vuokralainen on velvollinen ostamaan tontin asemakaavassa merkittyihin kerrosneliömetreihin sidotun määrän Vuores Palvelu Oy:n osakkeita ja allekirjoittamaan erillisen kaupungin, Vuores Palvelu Oy:n ja vuokralaisen välisen Vuoreksen alueen kiinteistöjen alueellista tietoverkkoa, ylläpitopalveluiden järjestämistä sekä palveluyhtiön hallintoa koskevan sopimuksen. Sopimuksella vuokralainen liittyy Vuores Palvelu Oy:n rakennuttamaan alueelliseen tietoliikenneverkkoon ja sitoutuu maksamaan osuutensa alueellisen tietoverkon investointikustannuksista sekä tietoverkkoon liittyvät palvelumaksut.

Vuokralainen on velvollinen lunastamaan tontin asemakaavassa merkityn pääkäyttötarkoituksen ja siihen rinnastettavan käyttötarkoituksen mukaisten kerrosneliömetrien yhteismäärän suhteessa kaupungin erikseen osoittaman jätehuollon keräys- ja noutopalveluja tuottavan putkiyhtiön osakkeita ja tässä tarkoituksessa allekirjoittamaan liittymisvahvistuksen sitoutumisesta Osapuoleksi Osakassopimukseen, sekä lisäksi allekirjoittamaan keräys- ja noutopalvelun käyttöä ja palvelutasoa määrittelevän liityntäsopimuksen ja maksamaan liityntäsopimuksen mukaiset maksut.

Vuokra-ajaksi vahvistetaan 60 vuotta. Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Tontti 837-327-7691-1 varataan A-Kruunu Oy:lle (4700/7500) ja TA-Asumisoikeus Oy:lle (2800/7500) ja tontti 837-327-7692-1 A-Kruunu Oy:lle (1845/6000) ja TA-Asumisoikeus Oy:lle (4155/6000) 1.12.2019 alkaen toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin siihen saakka, kunnes tontit vuokrataan pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella, enintään kuitenkin 31.5.2020 asti.

Varausajalta peritään vuokraa puolet tämänhetkisestä tontinvuokrasta eli tontin 837-327-7691-1 osalta 2.200 euroa kuukaudessa ja tontin 837-327-7692-1 osalta 1.760 euroa kuukaudessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

A-Kruunu Oy/Eero Lehtomäki, TA-Asumisoikeus Oy/Sami Lehto, Arkta Rakennus Oy/Timo Ristamäki, Vuores Palvelu Oy/Reetta Hynynen, Pirkan Putkikeräys Oy/Jarkko Nissinen, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot, kiinteistötoimi, maanvuokrat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat