Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 20.11.2019

§ 171 Asuntotonttien 837-327-7744-1 ja 2 (Vuores) varaaminen Lehto Asunnot Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 

TRE:2052/10.00.03/2019

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki järjesti Vuoreksen Isokuusen kaupunginosaan sijoittuvan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun 21.3. – 14.6.2019.

Kilpailussa etsittiin toteutusmalleja Vuoreksen Isokuusen puurakentamisalueen keskustakorttelin tonteille 837-327-7744-1 ja 2. Tavoitteena oli löytää erityisesti korttelitason älykkäitä ja innovatiivisia energiaratkaisuja, jotka hyödyntävät vähäpäästöisiä energiamuotoja, esineiden internetiin perustuvia ratkaisuja sekä käyttäjälähtöisiä palveluita.

Kortteli on osa Isokuusen puurakentamisen aluetta. Energiaratkaisujen lisäksi kilpailussa etsittiin toteutusmallia asuinalueen tiiviille, keskustamaiselle puurakentamiskorttelille. Isokuusen puurakentamisen nollaenergiakortteli ja tontinluovutuskilpailu toteuttavat kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajien ilmastoverkoston vuonna 2017 tekemää aloitetta puurakentamisen edistämisestä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja hiilen sitomiseksi pitkäikäisiin puurakenteisiin. Se myös edistää puukerrostalorakentamisen liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua.

Kilpailuun saapui kaksi ehdotusta, nimimerkeillä ”Metsäkuusi” ja Vihreä sormenjälki”. Ehdotukset vastasivat hyvin kilpailulle asetettuja tavoitteita. Molemmat ehdotukset esittävät monialaisesti tutkitut suunnitelmat, joissa on ratkaistu sekä kilpailun kaupunkikuvalliset ja asemakaavalliset tavoitteet sekä kilpailun erityisteemana olleet energiatehokkuutta, vähähiilisyyttä sekä älykkäitä ratkaisuja koskevat erityiskysymykset.

Molemmat ehdotukset noudattavat melko tarkasti Isokuusen III asemakaavan tarjoamia mahdollisuuksia ja kaavaan sisältyviä reunaehtoja. Ehdotukset tarjoavat myös melko samankaltaisia ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseksi; maalämmön ja aurinkoenergian yhdistelmää. Yleisarvioinnissa ehdotukset näyttäytyivät melko tasavertaisina.

Tuomaristo arvioi voittajaksi ehdotuksen nimimerkillä ”Vihreä sormenjälki”. Ehdotuksen ovat laatineet Rakennusyhtiö Lehto Asunnot Oy, Luo arkkitehdit Oy, Insinööritoimisto Vesitaito Oy sekä Frei Zimmer Oy. Kilpailuohjelmassa oli kerrottu, että tontit varataan ja myöhemmin vuokrataan kilpailun voittajalle lopullista suunnittelua varten.

Tässä vaiheessa tonteille 837-327-7744-1 ja 2 tulisi vahvistaa luovutusehdot asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti ja varata tontit Lehto Asunnot Oy:lle 1.12.2019 alkaen.

Tontit 837-327-7744-1 ja 2 ovat asuinkerrostalojen ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta (AKR) olevia tontteja. Tontin 1 pinta-ala on 2.763 m2 ja rakennusoikeus 4.000+lto300 k-m2; tontin 2 pinta-ala on 1.397 m2 ja rakennusoikeus 1.200 k-m2.

Ottaen huomioon tonttien sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus yms. hinnoitteluun vaikuttavat tekijät saadaan tonteille vuokrat seuraavasti:

tontti 837-327-7744-1, Sydänpuunkatu 1

- tämänhetkinen vuosivuokra 43.000 euroa (pääoma-arvo 1.075.000 euroa)
- elinkustannusindeksiin sidottu indeksilukua 100 vastaava perusvuokra 2.207,39 euroa

tontti 837-327-7744-2, Sydänpuunkatu 3/Sydänpuuntanhua 1

- tämänhetkinen vuosivuokra 12.000 euroa (pääoma-arvo 300.000 euroa)
- elinkustannusindeksiin sidottu indeksilukua 100 vastaava perusvuokra 616,02 euroa

Hinnoittelussa on käytetty 250 euron kerrosneliömetriarvoa ja neljän prosentin vuokranmääräytymiskorko (keski-indeksi 1948 pistettä/v. 2018).

Vuorekseen rakennetaan valokuituun perustuva alueellinen tietoliikenneverkko, jonka toteuttamista ja toimintaa varten on Tampereen kaupunki perustanut Vuores Palvelu Oy - nimisen yhtiön. Palveluyhtiö järjestää myös alueen kiinteistöjen ylläpitopalveluita. Tontin luovutuksen yhteydessä vuokralainen ostaa tontin asemakaavassa merkittyihin kerrosneliömetreihin sidotun määrän Vuores Palvelu Oy:n osakkeita ja allekirjoittaa erillisen kaupungin, Vuores Palvelu Oy:n ja vuokralaisen välisen Vuoreksen alueen kiinteistöjen alueellista tietoverkkoa, ylläpitopalveluiden järjestämistä sekä palveluyhtiön hallintoa koskevan sopimuksen. Sopimuksella vuokralainen liittyy Vuores Palvelu Oy:n rakennuttamaan alueelliseen tietoliikenneverkkoon ja sitoutuu maksamaan osuutensa alueellisen tietoverkon investointikustannuksista sekä tietoverkkoon liittyvät palvelumaksut.

Todettakoon vielä, että Vuoreksen keskeisille korttelialueille rakennetaan nykyaikainen jätteiden imukeräykseen tarkoitettu putkijärjestelmä. Järjestelmällä on tarkoitus kerätä keskeisiltä alueilta alipaineella neljää eri jätelajiketta keskitettyyn keräyspisteeseen. Jätteiden putkikeräysjärjestelmän sekä siihen liittyvän toiminnan kokonaisuudessaan toteuttaa Pirkan Putkikeräys Oy, jonka yhtiön Pirkanmaan Jätehuolto Oy on perustanut juuri tätä toimintaa varten. Tähän liittyen tarkoituksena on, että ko. korttelialueiden kiinteistöt tulevat putkiyhtiön osakkaiksi. Tontin luovutuksen yhteydessä kukin kiinteistö lunastaa putkiyhtiön osakkeita tontin asemakaavassa merkityn pääkäyttötarkoituksen sekä siihen rinnastettavan käyttötarkoituksen mukaisten kerrosneliömetrimäärien suhteessa ja allekirjoittaa putkiyhtiön sekä vuokralaisen väliset tarvittavat osakas- ja liityntäsopimukset sekä maksaa liityntäsopimuksen mukaiset maksut.

Tässä vaiheessa tontit 837-327-7744-1 ja 2 tulisi varata Lehto Asunnot Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 1.12.2019 alkaen toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin enintään kuitenkin 31.5.2020 asti. Viimeistään varausajan päättyessä tonteista tehdään pitkäaikainen maanvuokrasopimus. Varausajalta peritään vuokraa puolet tämänhetkisestä tontinvuokrasta eli tontin 1 osalta 1.792 euroa kuukaudessa ja tontin 2 osalta 500 euroa kuukaudessa.

Ennen pitkäaikaisen sopimuksen tekemistä tonttien varaajan tulee esittää hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat laaturyhmässä. Laaturyhmän käsittelyllä varmistetaan asemakaavan sekä muiden ohjeistuksien huomioiminen sekä suunnitelmien laatutaso ennen rakennuslupavaihetta. Laaturyhmä hyväksynnästä laaditaan muistio, joka liitetään rakennuslupa-asiakirjoihin.

Tontinkäyttösuunnitelmat on syytä toimittaa laaturyhmän käsiteltäväksi hyvissä ajoin, jotta vältytään mahdollisten suunnitelmamuutosten aiheuttamilta ylimääräisiltä kustannuksilta.

Asemakaavassa korttelin 7744 autopaikkoja on osoitettu LPA-tontille 7744-3. Kortteleiden 7744 ja 7745 asuntotonttien rakentajien tulee yhdessä suunnitella ja toteuttaa LPA-tontti 3, joka tullaan vuokraamaan yhteisesti kortteleiden 7744 ja 7745 asuntotonttien vuokralaisille.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Tontille 837-327-7744-1 vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 2.207,39 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 43.000 euroa).

Tontille 837-327-7744-2 vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 616,02 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 12.000 euroa).

Vuokralainen on velvollinen ostamaan tontin asemakaavassa merkittyihin kerrosneliömetreihin sidotun määrän Vuores Palvelu Oy:n osakkeita ja allekirjoittamaan erillisen kaupungin, Vuores Palvelu Oy:n ja vuokralaisen välisen Vuoreksen alueen kiinteistöjen alueellista tietoverkkoa, ylläpitopalveluiden järjestämistä sekä palveluyhtiön hallintoa koskevan sopimuksen. Sopimuksella vuokralainen liittyy Vuores Palvelu Oy:n rakennuttamaan alueelliseen tietoliikenneverkkoon ja sitoutuu maksamaan osuutensa alueellisen tietoverkon investointikustannuksista sekä tietoverkkoon liittyvät palvelumaksut.

Vuokralainen on velvollinen lunastamaan tontin asemakaavassa merkityn pääkäyttötarkoituksen ja siihen rinnastettavan käyttötarkoituksen mukaisten kerrosneliömetrien yhteismäärän suhteessa kaupungin erikseen osoittaman jätehuollon keräys- ja noutopalveluja tuottavan putkiyhtiön osakkeita ja tässä tarkoituksessa allekirjoittamaan liittymisvahvistuksen sitoutumisesta Osapuoleksi Osakassopimukseen, sekä lisäksi allekirjoittamaan keräys- ja noutopalvelun käyttöä ja palvelutasoa määrittelevän liityntäsopimuksen ja maksamaan liityntäsopimuksen mukaiset maksut.

Vuokra-ajaksi vahvistetaan 60 vuotta. Muuten vuokrauksissa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Tontit 837-327-7744-1 ja 2 varataan Lehto Asunnot Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 1.12.2019 alkaen toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin siihen saakka, kunnes tontit vuokrataan pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella, enintään kuitenkin 31.5.2020 asti.

Varausaikana tonteista 837-327-7744-1 ja 2 peritään vuokraa tontin 1 osalta 1.792 euroa kuukaudessa ja tontin 2 osalta 500 euroa kuukaudessa.

Tonttien 837-327-7744-1 ja 2 varaajan tulee esittää hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat laaturyhmässä ennen pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekemistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lehto Asunnot Oy/Hannu Tuohi, Pohjola Talotuotanto Oy/Jukka Naskali, Vuores Palvelu Oy/Reetta Hynynen, Pirkan Putkikeräys Oy/Jarkko Nissinen, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot, kiinteistötoimi, maanvuokrat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat