Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 20.11.2019

§ 180 LISÄPYKÄLÄ: Tredu-Kiinteistöt Oy:n ja Tampereen kaupungin välisten vuokrasopimusten päättäminen 31.12.2019 (lisäpykälä) 

TRE:5957/02.07.03/2019

Valmistelija

  • Suoniemi Niko, Tilapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Tilapäällikkö Niko Suoniemi, puh. 040 806 2794, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen seudun ammattiopisto (TREDU) aloitti toimintansa 1.1.2013, kun Tampereen ammattiopisto ja Pirkanmaan koulutuskonserni yhdistyivät. Yhdistymisen jälkeen katsottiin järkeväksi tilojen kehittämisen näkökulmasta siirtää Tredun kiinteistöt, jotka olivat Tampereen kaupungin taseessa, perustettavaan Tredu Kiinteistöt osakeyhtiöön. Tredu ei kuitenkaan itse toimi tilojen vuokraajana Tredu-Kiinteistöt Oy:lta, vaan Tredu-Kiinteistöt Oy on tehnyt vuokrasopimukset Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän (Kitia) kanssa. Palveluryhmässä asiaa hoitaa tilaomaisuuden hallinta -yksikkö.

Tredu-Kiinteistöt Oy:n ja Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän väliset sopimukset ovat ns. kylmävuokrasopimuksia. Tampereen kaupunki on tehnyt sopimukset tilojen ylläpitotoiminnan organisoimisesta sekä hanke- ja rakennuttamispalvelujen järjestämisestä Tampereen Tilapalvelujen kanssa. Tredu Kiinteistöt Oy laskuttaa pääomavuokran Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmältä,  mutta palveluryhmä laskuttaa Tredulta sekä pääomavuokran että ylläpitovuokran (kiinteistönhoito ja kunnossapito).

Konsernihallinnon johtoryhmä on 20.5.2019 linjannut, että on tarve suoraviivaistaa ja yksinkertaistaa vuokrauskäytäntöä ja saada selkeämpi, joustavampi ja käyttäjää paremmin palveleva vuokraus- ja ylläpitosopimuksen toimintamalli. Tarkoituksena on, että jatkossa Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä jäisi pois vuokrausprosessista ja Tredu olisi suorassa sopimussuhteessa Tredu-Kiinteistöt Oy kanssa.

Jotta Tredu voisi solmia kokonaisvuokrasopimukset suoraan Tredu Kiinteistöt Oy:n kanssa, päätti  Asunto- ja kiinteistölautakunta 21.8.2019 kokouksessaan täydentää  toimintavaltansa delegointipäätöstä siten, että Tredun johtaja, ammatillinen koulutus, päättää 1.1.2020 alkaen rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta Tampereen seudun ammattiopiston toimintaan elinkeino- ja osaamislautakunnan tekemän palveluverkkolinjauksen mukaisesti. Asunto- ja kiinteistölautakunta päätti 23.10.2019 § 144 aikaistaa delegoinnin voimaantuloa siten, että oikeus päättää edellä mainituista vuokraamisista alkaa 1.11.2019.

Tredu-Kiinteistöt Oy ja Tredu neuvottelevat keskenään uudet vuokrasopimukset, jonka johdosta nykyiset vuokrasopimukset Tredu-Kiinteistöt Oy:n ja Tampereen kaupungin välillä tulee päättää 31.12.2019. Tredu vastaa 1.1.2020 alkaen Tredu-Kiinteistöt Oy:ltä vuokratuista tiloista ja niiden ylläpidon järjestämisestä.

Vuoden 2018 alusta Tredun tilojen ylläpito ja rakennuttamispalvelut ovat olleet osa Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n tulosperusteista palvelusopimusta. Palvelusopimuksen sisällössä ja kustannuksissa huomioidaan Tredun poistuvia kohteita koskeva osuus. Lisäksi TA20 valmistelussa huomioidaan poistuvien kohteiden tulot ja menot.

Tampereen kaupungin ja Tredu Kiinteistöt Oy:n välisten vuokrasopimusten päättämisestä on laadittu liitteen mukainen sopimus, jonka Tredu Kiinteistöt Oy on osaltaan allekirjoittanut. Tredu Kiinteistöt Oy:n hallitus hyväksynee sopimuksen 21.11.2019.

Hallintosääntö §22 3) Asunto- ja kiinteistölautakunta päättää maa- ja vesialueiden, rakennusten sekä niihin liittyvien tilojen ja alueiden vuokraamisesta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti Tampereen kaupungin ja Tredu Kiinteistöt Oy:n väliset vuokrasopimukset päättyvät 31.12.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Outi Kallioinen, Marko Tulokas/Tredu Kiinteistöt Oy, Petri Mölsä/Tampereen Tilapalvelut Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat