Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 20.11.2019

§ 174 Luovutusehtojen vahvistaminen asuntotontille 837-224-7429-7 (Haukiluoma) ja tontin vuokraaminen Artun Palveluasunnot Oy:lle ja Arttuasunnot Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 

TRE:5642/10.00.03/2018

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asuntotontti 837-224-7429-7 on varattu Arttuasunnot Oy:lle asunto- ja kiinteistölautakunnan 5.9.2018 §131 tekemällä päätöksellä 31.3.2019 asti. Varausta on jatkettu kiinteistöjohtajan 9.4.2019 § 330 päätöksellä 30.9.2019 asti.

Lautakunnan päätöksellä tontille on vahvistettu elinkustannusindeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 1.120,91 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 21.835 euroa).

Arttuasunnot Oy on tonttia hakiessaan ilmoittanut toteuttavansa tontille valtion pitkän korkotuen tuotantoa, joten tontin vuokra on hinnoiteltu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) hyväksymällä 150 euron kerrosneliömetrihinnalla.

Hankkeen suunnittelun edetessä Arttuasunnot Oy on esittänyt, että osa tuotannosta voitaisiinkin toteuttaa lyhyen korkotuen hankkeena. Marraskuun 6. päivänä päivätyn hakemuksen mukaan hanke toteutuisi siten, että pitkän korkotuen osuus tulisi Artun Palveluasunnot Oy:lle ja lyhyen korkotuen osuutta varten Arttuasunnot Oy perustaa erillisen yhtiön; tässä vaiheessa tontti vuokrattaisiin siltä osin Arttuasunnot Oy:lle perustettavan yhtiön nimiin.

Tontti oli haettavana ARA-tuotantoon ilman, että olisi edellytetty nimenomaan pitkän korkotuen tuotantoa, joten kiinteistötoimi ei näe estettä, etteikö hanketta voisi toteuttaa varaajan esittämällä tavalla.

Tässä vaiheessa tontille tulisi kuitenkin vahvistaa vuokra uudelleen, sillä lyhyen korkotuen kohteissa tontin vuokra hinnoitellaan vapaarahoitteisen tuotannon mukaisesti.

Asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK) olevan tontin Haukiluoma-7429-7 pinta-ala on 5.382 m2 ja rakennusoikeus 3.600+v400 km2.

Arttuasunnot Oy:n hakemuksen mukaan tuotannosta 2.400 k-m2 toteutetaan valtion pitkällä korkotuella ja 1.200 k-m2 lyhyellä korkotuella.

Käyttäen hinnoittelussa 2.400 k-m2:n osalta 150 euron kerrosneliömetrihintaa saadaan määräosan tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 14.400 euroa (pääoma-arvo 360.000 euroa) ja elinkustannusindeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 739,22 euroa.

Vuokra perustuu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) vahvistamaan 150 euron kerrosneliömetrihintaan. Markkinahinnan ja ARA-hinnan välinen erotus on korvausta yleistä taloudellista etua koskevan palvelun toteuttamisesta (ns. SGEI- tukea, Komission päätös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen, 2012/21/EU, EUVL L7/2012). Vuokrauksen kohteena olevalle osuudelle ei saa rakentaa muuta kuin ARA-asuntotuotantoa.

Mikäli osuudelle rakennetaan muuta kuin ARA- tuotantoa, on vuokralainen velvollinen maksamaan kaupungille käyvän markkinahinnan (205 euroa/k- m2) ja ARA-hinnan välisen erotuksen.

Vapaarahoitteisen tuotannon kerrosneliömetrihinta alueella on 205 euroa, jota käyttämällä 1.200 k-m2 osalta tämänhetkinen vuosivuokra on 9.840 euroa (pääoma-arvo 246.000 euroa) ja elinkustannusindeksiin sidottu indeksilukua 100 vastaava perusvuokra 505,13 euroa.

Hinnoittelussa on käytetty neljän prosentin vuokranmääräytymiskorkoa; keski-indeksi 1948 pistettä/v. 2018.

Arttuasunnot Oy on esittänyt tontinkäyttösuunnitelmat pitkän korkotuen hankkeen osalta, joten tontti voidaan vuokrata 1.10.2019 alkaen. Lyhyen korkotuen hankkeen osalta tontinkäyttösuunnitelma tulee esittää rakennusluvan hakemisen yhteydessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Tontille 837-224-7429-7 vahvistetaan vuokrat seuraavasti:

Lyhyen korkotuen tuotantoon luovutettavan määräosan (1200/3600) osalta elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 505,13 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 9.840 euroa).

Valtion tukemaan pitkän korkotuen asuntotuotantoon luovutettavan määräosan (2400/3600) osalta elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 739,22 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 14.400 euroa).

Vuokra perustuu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) vahvistamaan 150 euron kerrosneliömetrihintaan.

Markkinahinnan ja ARA-hinnan välinen erotus on korvausta yleistä taloudellista etua koskevan palvelun toteuttamisesta (ns. SGEI- tukea, Komission päätös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen, 2012/21/EU, EUVL L7/2012). Vuokrauksen kohteena olevalle osuudelle ei saa rakentaa muuta kuin ARA-asuntotuotantoa.

Mikäli osuudelle rakennetaan muuta kuin ARA-tuotantoa, on vuokralainen velvollinen maksamaan kaupungille käyvän markkinahinnan (205 euroa/k- m2) ja ARA-hinnan välisen erotuksen.

Tontti 837- 224-7429-7 vuokrataan Artun Palveluasunnot Oy:lle (2400/3600) ja Arttuasunnot Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun (1200/3600) asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana 60 vuoden ajaksi (1.10.2019 - 30.9.2079).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Kiinteistöjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arttuasunnot Oy/Tino Nurmi ja Juri Pelkonen, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot, kiinteistötoimi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat