Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 20.11.2019

§ 178 Nokian Pitkäniemen Hevoshaan luonnonsuojelualueen muodostaminen 

TRE:6034/11.01.03/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Punju Eeva, Ympäristösuunnittelija, Eeva.Punju@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö on valmistellut yhteistyössä kiinteistötoimen kanssa Nokian Pitkäniemen Hevoshaan alueen perustamista luonnonsuojelualueeksi. Alue on n. 14 hehtaarin laajuinen ja kokonaisuudessaan Tampereen kaupungin omistama. Pirkanmaan ELY-keskukselta haetaan alueen rauhoittamista luonnonsuojelulain 24 §:n mukaisesti yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi liitteen 1 mukaisella rajauksella ja liitteen 2 mukaisilla rauhoitusmääräyksillä. Tampereen kaupungin hallintosäännön 22 §:n kohdan 1) mukaan asunto- ja kiinteistölautakunnan tehtävänä on kaupungin maa ja tilaomaisuuden kehittämisen hallinnasta vastaaminen. Hallintosäännön 23 §:n mukaan ympäristö- ja rakennusjaosto toimii kunnan luonnonsuojeluviranomaisena, jonka tehtävänä on edistää luonnonsuojelua. Alueen rauhoittaminen on osoitettu Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelmassa, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.12.2012.

Valmisteilla oleva Hevoshaan luonnonsuojelualue sijaitsee Nokialla, Maanveräjänlahden ja Haikanlahden väliin Pyhäjärveen pistävällä niemellä. Maa- ja vesialueen omistaa Tampereen kaupunki. Länsipuolella, valtatien 3 toisella puolella, sijaitsee Pitkäniemen sairaala-alue. Tampereen keskusta sijaitsee n. 12 km Hevoshaasta itään. Suojelualueen rajaus on esitetty liitteessä 1. Keskiosan peltomaa on rajauksen ulkopuolella. Suojelualueeksi osoitetaan myös Hevoshaan kaakkoispuoleiset saaret, joista suuremmasta on käytetty nimeä Hevossaari.

Alue on alavaa lehtipuuvaltaista lehtoa, jossa sekapuustona on jonkin verran kuusia ja varsinkin keski- ja itäosassa mäntyä. Lahopuuta ja siitä riippuvaa lajistoa on runsaasti, joukossa mm. rustikka ja vuotikankääpä, jotka ovat silmälläpidettäviä kääväkkäitä. Soistumat ovat luhtaisia ja lehtoisia hieskoivuvoittoisia korpia. Eteläisen osan suurin n. 1,4 hehtaarin kuvio on ravinteinen suo- ja luhta-alue, jonka arvoa korostavat avovesilampareet.

Aluetta rajaavat lännessä valtatien 3 eli Pyhäjärventien syvä kuivatusoja sekä luoteessa tiealueelta Maaveräjänlahden poikki Villilään kulkeva maakaasuputki. Luonnonsuojelualue on rajattu 20 metrin etäisyydelle maakaasuputkesta. Alueen lounaispuolelta on osoitettu kulkevaksi maakuntakaavassa ohjeellinen päärata, Tampereen läntinen ratayhteys Pirkkala-Ylöjärvi-välillä. Suunnitellun radan linjaukseen on luonnonsuojelualueen rajasta vähintään 50 metriä.

Hevoshaan alue on maakuntakaavassa virkistysalueena, jolla on myös luonnonsuojelukohdemerkintä. Nokian oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa vuodelta 1985 alue on maa- ja metsätalousaluetta, jolla on suojelutarvetta. Alueelle ei ole laadittu asemakaavaa. Alue sijaitsee melualueella, jossa mallinnettu päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq,7-22) ylittää 55 dB koko alueella (Liite 3, Liikennevirasto 2017).

Alueelle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa ei osoiteta merkittäviä toimenpiteitä. Hevoshaan virkistyskäyttö on melko vähäistä, eikä alueelle osoiteta virkistyskäyttöä edistäviä rakenteita. Keskinen peltoalue, joka ei kuulu luonnonsuojelualueen rajaukseen, oli vuokraviljelyssä vielä 1990-luvulla, minkä jälkeen alueelle kasattiin moottoriliikennetien rakennustöistä jääneitä maamassoja. Alue ei ole enää viljelykäytössä.

Valmistelun yhteydessä pyydettiin v. 2010 lausunnot Liikennevirastolta, Pirkanmaan liitolta sekä Nokian kaupungilta. Lausunnonantajat esittivät, että rauhoitettavan alueen rajauksessa odotetaan että oikoratahankkeen tarkempi linjaus varmistuu maakuntakaavoituksen yhteydessä. Radan linjaus on osoitettu v. 2017 valmistuneessa maakuntakaavassa ja se on huomioitu Pirkanmaan liiton ja Väyläviraston hyväksymällä tavalla rajauksessa. Nokian kaupungin lausunnossa esitettiin myös, että Tampereen kaupungin tulee sitoutua mahdollisiin melusuojauksiin luonnonsuojelualueen melun ohjearvojen ylittyessä. Melusuojauksiin ei kuitenkaan synny tarvetta perustettavan luonnonsuojelualueen vuoksi, sillä alueelle ei osoiteta virkistyskäyttöä eikä suojelun perusteena ole melulle herkkiä luontoarvoja.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö, Harri.Willberg@tampere.fi

Esitetään asunto- ja kiinteistölautakunnan päätettäväksi:
Pitkäniemen Hevoshaan alueelle haetaan liitteen 1 mukaiselle n. 14 ha:n rajatulle määräalalle liitteen 2 mukaisilla rauhoitusmääräyksillä Pirkanmaan ELY-keskukselta luonnonsuojelulain 24 §:n mukainen rauhoituspäätös.
 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Punju Eeva, Ympäristösuunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristösuunnittelija Eeva Punju, puh. 040 806 2184, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Pitkäniemen Hevoshaan alueelle haetaan liitteen 1 mukaiselle n. 14 ha:n rajatulle määräalalle liitteen 2 mukaisilla rauhoitusmääräyksillä Pirkanmaan ELY-keskukselta luonnonsuojelulain 24 §:n mukainen rauhoituspäätös.
 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pirkanmaan ELY-keskus, Mikko Nurminen, Kari Kankaala, Anne J Tuominen, Eeva Punju, Harri Willberg, Pia Hastio, Timo Koski

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat