Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 20.11.2019

§ 168 Pellervon päiväkodin ja koulun uudisrakennuksen toteutussuunnitelma ja toteutussopimus 

TRE:6268/10.03.06/2019

Valmistelija

  • Kauppinen Jukka, Rakennuttamispäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen, puh. 050 321 0355, etunimi.sukunimi@tilapa.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Perustelut

Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi Pellervon päiväkodin ja koulun tarveselvityksen 22.3.2018. Hankesuunnitelma on hyväksytty Asunto- ja kiinteistölautakunnassa 19.12.2018. Toteutussuunnittelu on tehty hankesuunnitelman pohjalta.

Uusi kaksikerroksinen päiväkoti- ja koulurakennus on mitoitettu kahdeksalle päiväkotiryhmälle ja noin 150 oppilaan kaksisarjaiselle esi- ja alkuopetuksen koululle. Rakennus on kaksikerroksinen ja lapekattoinen. Se muodostuu kahdesta siivestä, joita yhdistävät yhteiskäyttöiset tilat. Esi- ja alkuopetuksen tilat sijaitsevat ylemmässä kerroksessa. Kahden hoitoryhmän eli 40 lapsen tarpeisiin suunniteltuja päiväkodin ryhmätiloja on neljä. Kolme näistä tilaryhmistä sijaitsee maantasokerroksessa ja yksi ylemmässä kerroksessa. Yksi 40 lapsen tiloista on suunniteltu ympärivuorokautisen hoidon erityistarpeet huomioiden. Rakennuksessa on hissi ja kaikkiin tiloihin on esteetön pääsy. Osa päiväkotien ryhmätiloista soveltuu opetustiloiksi ilman rakennusteknisiä tilamuutoksia, jolloin varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen muuttuviin lapsimääriin voidaan reagoida joustavasti. Vastaavasti luokkatiloja on mahdollista käyttää leikkitiloina.

Arkkitehtisuunnitelmat on laatinut Avario Oy, joka on toiminut myös hankkeen pääsuunnittelijana. Pihasuunnittelusta vastasi Avario Oy, pohjarakennesuunnittelusta Taratest Oy, LVIA-sunnittelusta Insinööritoimisto Sol-Air Oy sekä sähkö-, rakenne- ja akustiikkasuunnittelusta Ramboll Finland Oy.

Hankkeen rakennuttamisesta on vastannut 19.12.2018 alkaen Tampereen Tilapalvelut Oy. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa joulukuussa 2019 ja valmistua maaliskuussa 2021. Rakennuksen valmistuttua tontilla toiminnassa ollut moduulirakenteinen päiväkoti puretaan ja siirretään pois tontilta, jonka jälkeen Pellervon päiväkodin ja koulun pihatyöt voidaan tehdä loppuun. Pihatyöt on tarkoitus aloittaa toukokuussa 2021 ja valmistua kesäkuussa 2021.

Rakennus- ja talotekniikkaurakat kilpailutettiin EU-hankintamenettelyn mukaisina avoimina hankintakyselyinä elokuussa 2019. Hinnaltaan halvimman hyväksyttävän tarjouksen rakennustöistä teki Peab Oy, IV-töistä Lahden LVI-talo Oy, putkitöistä Virtain Putkityö Oy ja sähkötöistä Novasähkö Oy.

Hankesuunnitelmassa hyväksytty kustannusarvio oli yhteensä 9,0 miljoonaa euroa, josta Pirkanmaan Voimia Oy:lle kuuluvien keittiölaitteiden osuus oli 85.000 euroa. Toteutussuunnitelman hankinta-arvoerittelyn mukaisesti toteutuskustannukset ovat yhteensä 9.466.000 euroa, josta Pirkanmaan Voimia Oy:n keittiölaitteiden osuus on 126.000 euroa. Kustannusten nousu selittyy pääosin yleisellä kustannustason nousulla sekä rakentamisen määräysten ja ohjeistuksen tiukentumisella.

Hankkeelle on vuoden 2020 talousarvioissa hyväksytty määräraha 8.915.000 euroa. Tampereen kaupungin toteutuskustannukset ovat 9.340.000 euroa ja kustannusten nousu hankesuunnitelmaan verrattuna on ollut 425.000 euroa. Määrärahan ylitys 4,8 % on talousarvion sitovuussääntöjen puitteissa lautakunnan hyväksymisrajan sisällä sillä edellytyksellä, että vuoden 2020 nettoinvestointimenot eivät ylity.

Tampereen Tilapalvelut Oy jatkaa kaupungin ja yhtiön välisen palvelu- ja yhteistyösopimuksen perusteella Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen tuottamaa palveluliiketoimintaa. Hankkeen rakennuttamisesta ja valvonnasta laaditaan osapuolten kesken toteutussopimus.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Pellervon päiväkoti ja koulu uudisrakennus -hankkeen toteutussuunnitelma ja toteutussopimus hyväksytään.

Kiinteistöjohtaja valtuutetaan tekemään toteutussopimukseen tarvittaessa pieniä teknisiä korjauksia ja allekirjoittamaan toteutussopimus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Niko Suoniemi, Kristiina Järvelä, Anni Andrejeff, Elli Rasimus, Petri Peltonen, Elina Kalliohaka, sisäinen tarkastus, Tilapalvelut.Kirjaamo@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat