Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 20.11.2019

§ 167 Pispalan haulitornin peruskorjauksen toteutussuunnitelma ja toteutussopimus 

TRE:7334/10.03.07/2018

Valmistelija

  • Leino Marko, Rakennuttajainsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttajainsinööri Marko Leino, puh. 050 555 5528, etunimi.sukunimi@tilapa.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hanke- ja korjaussuunnitelma on hyväksytty Asunto- ja kiinteistölautakunnassa 21.11.2018. Toteutussuunnittelu on tehty hankesuunnitelman pohjalta.

Kuntotutkimuksissa huonokuntoiseksi todettu Pispalan haulitorni peruskorjataan ja maalataan kauttaaltaan sekä tornin perustuksia vahvistetaan.

Arkkitehtisuunnitelmat on laatinut Tampereen Tilapalvelut Oy, joka on toiminut myös hankkeen pääsuunnittelijana. Rakennesuunnittelusta vastasi A-insinöörit Oy ja LVIA-suunnittelusta Tampereen Tilapalvelut Oy. Hankkeen rakennuttamisesta on vastannut Tampereen Tilapalvelut Oy. Peruskorjaustyöt on tarkoitus aloittaa maaliskuussa 2020 ja valmistua lokakuussa 2020.

Rakennusurakka kilpailutettiin kansallisten hankintaohjeiden mukaisesti ja tarjouspyynnöt julkaistiin julkiset hankinnat HILMA-järjestelmässä ensimmäisen  kerran tammikuussa 2019. Tuolloin tarjouksia saatiin ainoastaan yksi ja tarjous ylitti hankesuunnitelmissa arvioidun kustannusarvion huomattavasti. Urakka kilpailutettiin toisen kerran lokakuussa 2019 tavoitehintaurakkana. Tarjouksia saatiin kolme kappaletta ja kokonaistaloudellisesti edullisimman tavoitehintatarjouksen teki Kreate Oy.

Hankesuunnitelmissa hyväksytty kustannusarvio oli yhteensä 1,078 miljoonaa euroa (alv 0 %). Hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvio perustui rakennesuunnittelijan laatimaan arvioon. Toteutussuunnittelun hankinta-arvoerittelyn mukaisesti toteutuskustannukset voivat olla tavoitehintaurakkamallista johtuen maksimissaan 1,562 miljoonaa euroa (alv 0 %), josta vuoden 2020 osuus on enintään 1,395 miljoonaa euroa (alv 0 %).

Hankkeelle on varattu määräraha muiden rakennusten sekä kaupunkikuvallisten kohteiden investoinnit -määrärahasta, joka vuodelle 2020 on yhteensä 3,6 miljoonaa euroa (alv 0 %).

Tampereen Tilapalvelut Oy jatkaa kaupungin ja yhtiön välisen palvelu- ja yhteistyösopimuksen perusteella Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen tuottamaa palveluliiketoimintaa. Hankkeen rakennuttamisesta ja valvonnasta laaditaan osapuolten kesken toteutussopimus.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Pispalan haulitornin peruskorjaushankkeen toteutussuunnitelma ja toteutussopimus hyväksytään.

Kiinteistöjohtaja valtuutetaan tekemään toteutussopimukseen tarvittaessa pieniä teknisiä korjauksia ja allekirjoittamaan toteutussopimus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Rakennuttajainsinööri Marko Leino oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Niko Suoniemi, Anni Andrejeff, Kristiina Järvelä, Elli Rasimus, Petri Peltonen, Elina Kalliohaka, sisäinen tarkastus, tilapalvelut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat