Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 20.11.2019

§ 163 Tampere-talon esitystekniikan uudistamisen tarveselvitys 

TRE:6764/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Tuominen Minna, Hankearkkitehti

Valmistelijan yhteystiedot

Hankearkkitehti Minna Tuominen, puh. 041 7300384, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampere-talo sijaitsee Kyttälän kaupunginosassa osoitteessa Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere. Kiinteistötunnus on 837-117-0316-0003. Tampere-talo on rakennettu vuosina 1988-1990 ja sitä on laajennettu vuosina 2005 sekä 2017. Rakennuksen ovat suunnitelleet arkkitehdit Esa Piiroinen ja Sakari Aartelo.

Tampere-talon ison salin esitystekniikan uudistaminen sisältää käyttöikänsä päähän tulleiden katsomon yleisvalaisimien ja näyttämölaitteiden uudistamisen. Katsomon valaisinten uudistaminen toteutetaan nykyisten valaisinten kaltaisilla uusilla valaisimilla sekä kunnostamalla olemassa olevia valaisimia. Katsomon valaisinten ja näyttämölaitteiden uudistuksella ei ole vaikutusta tilan arkkitehtuuriin.

Nykyinen vanha laitteisto rajoittaa toimintaa ja sisältöjen kehittymistä voimakkaasti. Laitteiston käyttövarmuus ja kapasiteetti eivät vastaa nykyaikaisten tuotantojen näyttämöteknillisiä tarpeita. Laitteiston vikaherkkyys, huollon haastavuus sekä varaosien saanti ovat kasvava epävarmuustekijä nykyisissä tuotannoissa. Tuotantojen teknistyminen ja esitystekniikan kasvaminen ovat ongelma laitteistolle, joka on mitoitettu 1998. Hankinnan keskeinen tavoite on poistaa nämä epävarmuustekijät ja saattaa Tampere-talon ison salin näyttämötekniikan yläkoneisto vastaamaan nykyisiä ja tulevia esitysteknisiä vaatimuksia.

Aikataulu

Rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi syyskuussa 2020 pajatöillä. Työt paikalla isossa salissa ajoittuvat touko-elokuuhun 2021, jolloin ison salin käyttökatko ajoittuu toiminnan kannalta hiljaisimpaan kesäaikaan. Käyttökatkon ajankohta on otettu ohjelmiston suunnittelussa jo huomioon. Hankesuunnittelu käynnistyy tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen.

Nostinlaitteet

Näyttämön osalla on tarve uusia teknisen käyttöikänsä päässä olevat nostinlaitteet ja –varusteet. Nykyisissä nostinlaitteissa on käytössä sekä talon valmistumisen aikaisia alkuperäisiä nostimia, että 2000-luvun alussa uudelleenryhmitettyjä nostimia. Osa nostimista on manuaalisia, osa moottorikäyttöisiä. Nostimet pystyvät kantamaan n. 150 kg kuormia, joka on useissa produktioissa liian vähän, jolloin kattoon on kiinnitettävä tilapäisiä kiinnityspisteitä suurempia kuormia varten ja nostettava näitä erillisin nosturein. Uudet nostimet tulisivat tiheämpään ja ne kaikki olisivat itsenäisesti ohjattavissa. Yksittäisen nostimen maksimikuorman tavoitteena on 500 kg, mikä mahdollistaisi useimpien näyttämörakenteiden kannatuksen. Kuormituskapasiteetti tarkennetaan toteutussuunnitteluvaiheessa siten, että näyttämötornin rakenteita ei tarvitse vahvistaa tai uusia rakennusteknisesti.

Yleisvalaisimet

Katsomon puolella on tarve uusia yleisvalaisimet, joiden halogeenipolttimoita ei ole enää saatavissa. Pienen salin korjaustyön yhteydessä saadut varaosapolttimot kuluvat loppuun nykytahdilla vuoteen 2021 mennessä. Valaisimet on upotettu viilupintaiseen kattoon räätälöityihin aukkoihin, jotka toimivat samalla poistoilma-aukkoina.  Aukkojen mitoitusta ei tule muuttaa, koska samalla poistoilmanvaihtoon liittyvä aukkopinta-ala muuttuisi. Hankkeessa etsitään valonlähteet, jotka ovat teholtaan, mitoiltaan ja muodoltaan nykyisiä vastaavat, mutta energiatehokkaammat. Uusittavaksi tulevat katon yleisvalaisimien lisäksi myös parvien alapuoliset valaisimet sekä seinällä olevat valaisimet, jotka myös uusitaan nykyisten valaisinten kaltaisiksi.

Investointi- ja käyttökustannukset

Tampere-talon teettämien alustavien tarjouspyyntöjen sekä Tampereen Tilapalvelut Oy:n laatiman hankinta-arvoerittelyn mukaan hankkeen kustannusarvio on 1.900.000 €

Perusparannuksen aiheuttama lisävuokra on 133.000 €/v.

Toiminnan kuvaus

Tampere-talossa järjestetään tänä päivänä yhteensä yli tuhat tapahtumaa, konserttia, kokousta ja muuta tilaisuutta vuodessa. Päiväkävijöiden vuotuinen määrä on tällä hetkellä 600.000 kävijän vuositasolla. Talon liikevaihto vuonna 2018 oli 12,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto on yli kaksinkertaistunut kuudessa vuodessa 5,8 miljoonasta 12,1 miljoonaan. Kokonaisliikevaihto mukaan lukien kaikki tuotot olivat vuonna 2018 18,9 miljoonaa euroa. Tampere-talon kulttuuri- ja kokouskävijöiden kokonaistulovaikutus Tampereen alueelle on 46 miljoonaa euroa. Tampere-talossa on vieraillut avausvuodesta 1990 lähtien yli 9,5 miljoonaa ihmistä. Tampere-talo koostuu useista erikokoisista tiloista, jotka ovat muuntojoustoisia kokonaisuuksia soveltuen eri käyttötarkoituksiin.

Toiminnan kehitysennuste

Tampere-talon iso sali toimii myös tulevaisuudessa Tampere Filharmonian pääasiallisena konserttipaikkana. Tampereen Oopperan vuosittaiset tuotannot tullaan järjestämään Tampere-talon Isossa salissa. Tampereen kaupunki tavoittelee Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -statusta, joka toisi kaupunkiin ja Tampere-taloon suuria, kansainvälisen tason produktiota jopa nykyistä enemmän. On ensiarvoisen tärkeää, että ison salin akustiset ja tekniset ominaisuudet ovat ajanmukaiset ja korkealaatuiset, jotta kaupungissa on riittävästi kapasiteettia jatkuvasti vaativampien tuotantojen toteuttamiseen.

Salin teknisen parantamisen vaikutus Tampere-talon toimintaan

Tampere-talon ison salin näyttämö palvelee monipuolisena ja muuntuvana toimintaympäristönä ympärivuotisesti kotimaisia ja kansainvälisiä huippuesiintyjiä ja on yksi suomalaisen orkesteritoiminnan pääkeskuksia. Säännölliset, kansainväliset balettivierailut ja Tampereen oopperan vuotuinen tuotanto ovat Keski-Suomen alueen suurimpia näyttämötuotantoja. Sali toimii myös Tampereen Filharmonian kotisalina ja vakituisena harjoittelupaikkana.

Tampere-talon iso sali on Pirkanmaalla ja Keski-Suomen alueella ainoa säännöllistä, vaihtuvaa konsertti- ja tapahtumatuotantoa harjoittava 1900-paikkainen akustinen konserttisali. Salin laadukkaat ohjelmasisällöt ja Tampere Filharmonian orkesteritoiminta ohjaa myös osaltaan yleisöille suunnattua muuta palvelutoimintaa, yleisötyötä, hanke- ja maakuntayhteistyötä, oppilaitosyhteistyötä ja kaupungin kulttuurihyvinvointitoimintaa.

Iso sali on käyttöasteeltaan suomalaisen kulttuurivaikuttamisen merkittävimpiä areenoita ja musiikki- ja näyttämötaiteen keskeinen työllistäjä. Iso sali on yksi kaupungin suurimmista toiminnallisista keskuksista ja käyttöaste on todella korkea. Ison salin suuri konsertti- ja tapahtumamäärä sekä vuotuinen yleisömäärä ovat osaltaan aiheuttaneet sen, että näyttämötekniikka on tullut tiensä päähän.

Tampere-talon ison salin tekninen toimivuus on edellytys merkittävän suurelle määrälle tapahtumia, jota sali kaupungissa mahdollistaa.  Salin esitystekniikan korjaus on välttämätön, jotta toiminta voi jatkua ja kehittyä entisestään.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Tarveselvitys merkitään tiedoksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Minna H Tuominen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat