Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 20.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 15 Asunto- ja kiinteistölautakunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko 2018

TRE:675/00.05.01/2019

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 85 §:n mukaan lautakunnat vastaavat tehtäväalueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Lautakunnat raportoivat kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessaan annettava selonteko, miten sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, että lakeja, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän laatima sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan kuvaus sekä selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ovat liitteinä.

Kokonaisarviona lautakunta lausuu, että sen sisäinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita ei ole todettu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Annetaan liitteenä oleva selonteko ja kuvaus sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

  • Kalle Kiili ilmoitti eriävän mielipiteen, joka liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

Kokouskäsittely

Kalle Kiili teki seuraavan muutosehdotuksen: selontekoon lisätään alaotsikko "Lautakunnan erillinen huomio kerrostalotonttien vuokrasopimusten uusimista koskien" ja siihen teksti: "Tammikuussa 2019 selvisi, että kerrostalotonttien jatkovuokrasopimusten hinnoittelu on tehty Kalevan alueella vielä vuonna 2018 noin 30% alle kaupungin tilaaman silloisen hintaselvityksen mukaisen alueen alimman mahdollisen markkinahinnan. Asunto- ja kiinteistölautakunnalle ei esittelijän toimesta kerrottu, että viranhaltijoiden tulkinta valtuuston päättämästä asunto- ja maapolitiikan linjausten muutoksista tarkoittaa, että 2019 jatkettavien kerrostalotonttien vuokrasopimusten hinta Kalevassa on noin 80% korkeampi kuin mitä se oli vuonna 2018."

Koska ehdotus ei saanut kannatusta, se raukesi.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Piritta Haapahuhta, sisäinen tarkastus

Käsitellyt asiat