Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 20.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 18 Etelä-Hervannan koulun, päiväkodin ja suun terveydenhuollon tilojen tarveselvitys

TRE:8216/10.03.07/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kuosmanen Taru, Johtaja, Taru.Kuosmanen@tampere.fi

Perustelut

Etelä-Hervannan koulu ja päiväkoti sijaitsee Hervannan kaupunginosassa osoitteessa Mekaniikanpolku 9, 33720 Tampere. Kiinteistötunnus on 837-65-7155-1. Etäisyys keskustorilta on noin 10 km.

Vanha koulu valmistui vuonna 1983 (arkkitehdit Peter Bieber ja Ritva Luoto KK / Suunnittelurengas Oy). Rakennus kärsii vakavista sisäilmaongelmista ja koulu siirtyi väistötiloihin syksyllä 2018. Rakennus toimi alkuperäisessä käytössä koko historiansa ajan. Koulussa on ollut noin 760 1–9-luokkien oppilasta ja noin 70 esiopetuksen oppilasta. Lisäksi rakennuksessa oli kaksi suun terveydenhoidon vastaanottotilaa.

Kohteen asemakaavamuutos on vireillä (Drno TRE:1735/10.02.01/2017). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 5. – 26.10.2017 välisen ajan. Kaavaluonnos oli nähtävillä 16.8. – 13.9.2018 välisen ajan. Kaavaehdotus oli nähtävillä 15. – 29.11.2018 välisen ajan. Alustavan aikataulun mukaan asemakaava vahvistuu helmi-maaliskuussa 2019, mikäli siitä ei valiteta. Tarveselvitys on tehty samanaikaisesti asemakaavamuutoksen kanssa ja siinä on kartoitettu etenemisvaihtoehdot. Sen perusteella on päädytty vanhan koulun purkamiseen ja korvaamaan se uudisrakennuksella.

Etelä-Hervannan koulun oppilasmäärä on kasvanut hieman viimeisen viiden vuoden aikana. Väestösuunnitteen (2018) mukaan varhaiskasvatusikäisten määrä kasvaa huomattavasti vuoteen 2033 mennessä. Peruskouluikäisten (6–15-vuotiaat) määrä kasvaa tasaisesti tulevina vuosina. Hervannan päiväkoti- ja kouluverkko vaatii mittavaa uudistamista nykyisten rakennusten kunnosta johtuen. Rakennuskantaa uudistaessa varaudutaan samalla lasten ja oppilasmäärän kasvuun. Uusi koulu korvaa entisen Etelä-Hervannan koulun, joka on nyt väistötiloissa. Myös Pelipuiston toimipiste siirtyy uuteen kouluun ja nykyisestä toimipisteestä luovutaan. Lisäksi varaudutaan oppilasmäärän kasvuun. Päiväkotiin siirtyy Pelipuiston, Pulmusen ja Pääskysen päiväkotien toiminta ja uusi päiväkoti korvaa nämä yksiköt.

Tilan tarve

Uuden koulun ja päiväkodin rakenteellinen mitoitus on 1 300 oppilasta (luokat 0–9, 25 oppilasta / perusopetusryhmä), josta esiopetuksen osuus on viisi ryhmää. Oppilasmäärä sisältää S2- ja erityisopetuksen oppilaat. Päiväkodin rakenteellinen mitoitus on kahdeksan ryhmää eli noin 160 lasta. Suun terveydenhoidolle suunnitellaan 10 hoitohuoneen kokonaisuus aputiloineen. Suun terveydenhuollon tilat painottuvat erityisesti lasten ja nuorten suun terveydenhuoltoon. Hervannan väestön palveluja varten tarvitaan Pohjois-Hervannan koulun hammashoitolan ja kesällä suljetun Myllyvuoren koulun korvaavat tilat. Ratkaisulla turvataan erityisesti lasten ja nuorten hammashoidon toiminta alueella. Rakennuksen arvioitu bruttoala on 14.126 brm², huoneistoala 12.305 htm², hyötyala 9.173 hym² ja tilavuus 75.900 brm².

Aikataulu

Rakennustyöt on suunniteltu toteutettavaksi vuosien 2021–2023 aikana, jolloin käyttöönotto olisi elokuussa 2023.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot

Vireillä olevan asemakaavan mukaan koulun tontin uudeksi rakennusoikeudeksi muodostuu 16.000 m². Koulun pysäköintikäyttöön osoitettavalla pysäköintialueella (LP-2) sijaitsee noin 26 autopaikkaa. Kaavamuutos koulun tontilla mahdollistaa koulu-, päiväkoti-, sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja toiminnan kehittämisen. Uuden pysäköintialueen (LP-2) muodostaminen mahdollistaa toimivat ja turvalliset pysäköintijärjestelyt sekä koulun ja päiväkodin saattoliikennettä että iltakäytön ja puiston käyttöä varten. Alueen jalankulku- ja pyöräilyverkkoa kehitetään turvallisemmaksi selkeyttämällä huolto- ja saattoliikennettä sekä iltakäyttöpysäköintiä. Pysäköinnin uudelleenjärjestely vähentää alueen asukkaita häiritsevää liikennöintiä Sähköraitilla ja Nosturinraitilla.

Tontin koko on 26.363 m². Tonttia rajaa idässä Ahvenisraitti, etelässä Elementinpolku, lännessä Välituntipuistikko ja pohjoisessa Mekaniikanpolku. Laattapuiston ja Mäkipuiston urheilukentät sijaitsevat lähietäisyydellä. Tontille sijoittuvat auto- ja saattopaikat (20 autopaikkaa) sijoitetaan tontin pohjoispuolelle. Päiväkodin saattopaikat sijaitsevat Arkkitehdinkadun ja Valtaraitin kulmassa sijaitsevalla LP-2-alueella. Etäisyys LP-2-alueelta päiväkodille on noin 200 metriä. Koulun ja päiväkodin uudisrakennus sijoittuu keskeisesti tontille. Päiväkodin piha sijoittuu tontin itäpuolelle ja koulun välituntipiha vastaavasti länsipuolelle. Koulun piha jaetaan isojen ja pienten oppilaiden pihoiksi. Huoltoyhteys tontille kulkee jatkossa Nosturinraitin kautta ja se suunnitellaan turvalliseksi ja erotetaan saattoliikenteestä. Ajoväylät asfaltoidaan. Asemakaavan mukainen ja toteutettava autopaikkamäärä on tontilla yhteensä 20 autopaikkaa ja viereisellä LP-2-alueella noin 26 autopaikkaa. Päiväkodille ja esiopetukselle varataan saattopaikkoja kaksi per ryhmä. Invatakseille suunnitellaan esteetön ja turvallinen reitti rakennuksen sisäänkäynnille. Polkupyöräpaikkoja tontille sijoitetaan hajautetusti yhteensä noin 440 paikkaa, joista puolet on katettuja.

Päiväkodin leikkipiha mitoitetaan lapsimäärän mukaan. Pihan tavoitepinta-ala on 20 m²/lapsi, minimimitoitus on 15 m²/lapsi. Pihoista muodostetaan yhtenäinen helposti valvottava kokonaisuus. Päiväkodin piha aidataan. Päiväkodin pihasuunnittelussa noudatetaan Tampereen kaupungin suunnitteluohjetta. Pihan välineet ja varusteet tarkennetaan hanke- ja toteutussuunnitteluvaiheessa. Koulun pihalle sijoitetaan kaksi aidattua tekonurmipintaista miniareenaa (jalkapallo, koripallo, ym.) sekä keinuja ja kiipeilyvälineitä huomioiden myös esiopetusikäisten tarpeet. Pihan pintamateriaaleina käytetään rakennuksen lähialueilla sidottuja materiaaleja. Alaluokkien ja esiopetuksen sekä yläluokkien pihat erotetaan toisistaan. Pihoilta on suora yhteys ryhmä- ja opetustiloihin.

Tontin länsipäässä sijaitseva metsäinen alue on asemakaavaluonnoksessa määritetty säilytettäväksi (s-4). Se kehitetään ja kunnostetaan osaksi koulun välituntipihaa maisemanhoidollisin toimenpitein. Tontin rajoilla sijaitsevat vanhat puut pyritään säilyttämään. Koulun ja päiväkodin piha-alueet eivät sijaitse melualueella. Tontin läpi menevä vanha maanalainen sähkölinja siirretään ennen vanhan koulun purkua. Linjan siirto on Tampereen Sähköverkko Oy:n investointi. Kevyen liikenteen yhteydet koululle ovat hyvät ja niiden turvallisuutta parannetaan asemakaavamuutoksen yhteydessä. Lähin joukkoliikenteen pysäkki sijaitsee noin 170 metrin päässä rakennuksesta. Tuleva raitiotie kulkee koulun läheltä, etäisyys Insinöörinkadun pysäkille on noin 450 metriä.

Koulusta ja päiväkodista suunnitellaan tehokas ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen kokonaisuus. Etäisyydet eri tilojen väleillä ja käytävien määrä pyritään minimoimaan koulun ja päiväkodin suuresta koosta huolimatta. Rakennus on neljäkerroksinen. Alustavan suunnitelman mukaan pohjakerroksessa sijaitsevat taito- ja taideaineiden ja aineopetuksen yhtenäinen kokonaisuus, keittiö ja ruokasali, opetusportaat, iso kolmeen lohkoon jaettava liikuntasali ja kuntosali aputiloineen, sosiaalitilat sekä teknisiä tiloja. Päiväkodin ruokasali on eriytettävissä koulun salista esim. lasiliukuseinällä. Koulun ruokasali on korkea tila ja se toimii myös rakennuksen pääaulana. Ison liikuntasalin vapaa sisäkorkeus on yhdeksän metriä. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat pieni liikuntasali, opetussolut, päiväkodin ryhmätilat, kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon sekä suun terveydenhuollon tilat. Toisessa kerroksessa sijaitsevat koko henkilökunnan yhteiset tauko- ja työtilat, opetussolut sekä päiväkodin ryhmätilat. Kolmanteen kerrokseen sijoittuvat opetussolut ja osa iv-konehuoneista. Osa iv-konehuoneista sijoitetaan vesikatolle.

Esi- ja alkuopetuksen tilat suunnitellaan yhtenäiseksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Iltakäytön sisäänkäynti sijoittuu rakennuksen pohjois- ja eteläpäähän. Osa luokista on yhdistettävissä toisiinsa ja avattavissa käytävän suuntaan siirtoseinin, jolloin opetuksessa voidaan hyödyntää myös käytävätiloja. Sosiaalitilat keskitetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Kaikki tilat suunnitellaan muuntojoustaviksi ja iltakäytön mahdollistaviksi. Kaikista tiloista on suora ja lyhyt yhteys keskeisesti sijaitsevaan ruokasaliin, joka toimii myös rakennuksen pääaulana. Rakennus suunnitellaan ns. kengättömäksi, märkäeteisiin ja eteisiin suunnitellaan kenkätelineet. Vanhan koulun väestönsuojapaikka on osoitettu rakennusluvassa Hervannan yhteiseen kalliosuojaan. Nykyisen väestönsuojatilatilan lisäksi uuteen rakennukseen suunnitellaan kasvaneen tarpeen mukainen väestönsuoja.

Rakennus tullaan suunnittelemaan esteettömäksi ja muuntojoustavaksi. Rakenteet suunnitellaan siten, että tilojen muunneltavuus käyttötarkoituksen mahdollisesti muuttuessa tulevaisuudessa on mahdollista. Kantavien tai jäykistävien seinien määrä ja muut muutostöitä oleellisesti rajoittavat ratkaisut rakennusvaipan sisällä minimoidaan. Rakennus perustetaan maanvaraisesti. Rakennuksen runko on betonirakenteinen ja julkisivu korkealaatuista puhtaaksimuurattua tiiltä, osa pinnoista on rapattuja. Lasiseinät toteutetaan vakiojärjestelmin. Rakenne- ja julkisivuratkaisuja tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheessa. Rakennuksen kerroskorkeus on neljä metriä. Rakennuksen paloluokka on P1. Suunnittelussa rakennusosien käyttöiäksi määritetään perustusten ja rungon osalta 100 vuotta, muiden rakennusosien osalta 50 vuotta. Kaikissa suunnitteluvalinnoissa huomioidaan helposti huollettavat, korjattavat ja päivitettävät rakenteet ja materiaalit. Rakennuksen kosteudenhallinnan toimintamallina käytetään Kuivaketju10-järjestelmää. Runkovaiheen jälkeen rakentaminen toteutetaan sääsuojan alla. Tarveselvitysvaiheessa kohteeseen tehtiin aurinkosuojaustarkastelu, jossa suunniteltiin passiivinen aurinkosuojaus ikkunoihin siten, ettei tilojen jäähdytystä kouluun tarvita. Tarkastelun perusteella tehtiin olosuhdelaskenta sisälämpötiloista. Saatujen tulosten perusteella rakennuksen länsi- ja eteläsivulle suunnitellaan rungon ulkopuolinen auringonsuojaus (auringonsuojasäle). Lisäksi etelän suuntaan avautuvan aulan/ruokasalin ikkunan yläpuolelle rakennetaan katos. Opetustiloja ei lähtökohtaisesti sijoiteta paikkoihin, joissa arvion mukaiset sisälämpötilat nousevat korkeimmiksi. Tarkastelun tulokset huomioidaan ja tarkastelua päivitetään jatkosuunnittelun yhteydessä. Suunnittelussa noudatetaan Tampereen kaupungin suunnitteluohjeita.

Rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko rakennuksen elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset. Rakennuksen energiatehokkuuden tavoitetasoksi asetetaan E-luvuksi 100 (kWhE/m² vuosi).

Investointi- ja käyttökustannukset

Esiselvitysten perusteella tehdyissä laskelmissa on päädytty kustannusarvioon 33.675.000 euroa (2 373 €/brm²). Kustannusarvio sisältää läheisen saattoliikennepaikoitukseen osoitettavan LP-2-alueen rakentamiskustannuksen, joka on noin 150.000 euroa. Tarveselvitysvaiheessa tehtiin päätös suun terveydenhoidon tilojen sijoittamisesta koulun ja päiväkodin yhteyteen. Tampereen Voimia Liikelaitos muuttui Pirkanmaan Voimia Oy:ksi 1.1.2019 alkaen. Keittiön laitteet ovat jatkossa palveluntuottajan oma investointi. Ne kuitenkin kilpailutetaan osana kokonaisurakkaa ja laitehankinnan lisäksi Voimia osallistuu rakennuttamis- ja rakennuskustannuksiin keittiön osalta. Keittiölaitteiden kustannusarvio on noin 275.000 euroa (alv 0 %), arvio sisältää myös rakennuttamis- ja rakentamisen kustannukset.

Uudisrakennuksen aiheuttama pääomavuokra on 2.357.250 euroa/vuosi (15,96 euroa/m²/kk), kiinteistönhoito 370.627 euroa/vuosi (2,51 euroa/m²/kk), kunnossapito 141.754 euroa/vuosi (0,96 euroa/m²/kk), tontinvuokra 83.520 euroa/vuosi (0,57 euroa/m²/kk). Vuosivuokra on yhteensä 2.953.150 euroa/vuosi (20,00 €/m²/kk). Vuosivuokra käyttäjittäin jakautuu seuraavasti: kasvatuspalvelut (varhaiskasvatus) 464.292 euroa/vuosi, opetuspalvelut (perusopetus, sis. esiopetus) 2.287.902 euroa/vuosi, avo- ja asumispalvelut (oppilashuolto ja suun terveydenhoito) 139.743 euroa/vuosi ja Pirkanmaan Voimia Oy 61.213 euroa/vuosi.

Toiminnan kustannukset

Uuden Etelä-Hervannan koulun ja päiväkodin henkilökunnan määrä on noin 195 henkilöä, josta hammashoidon henkilöstöä on noin 22 henkilöä. Hammashoidon henkilöstökustannukset ovat noin 290.000 euroa/vuosi ja muut kustannukset 40.000 euroa/vuosi. Kahdeksanryhmäisen päiväkodin henkilöstömäärä on 30 henkilöä. Yksi päiväkotiin siirtyvistä nykyisistä päiväkodeista tarjoaa ilta- ja viikonloppuhoitoa, sen myötä henkilöstömitoitus on hieman tavallista suurempi. Varhaiskasvatuksen henkilökustannukset ovat 1,1 milj. euroa/vuosi. Koska toiminta loppuu väistötiloista, säilyvät henkilöstökustannukset nykyisellään. Esiopetuksen henkilökunnan (noin 14 henkilöä) henkilöstökustannukset ovat vuodessa noin 487.000 euroa/vuosi. Koulussa on henkilökuntaa tällä hetkellä noin 100 henkilöä. Henkilöstön määrä lisääntyy oppilasmäärän kasvun myötä (koulu toimii ensin väistötilana). Kun koulun koko kapasiteetti on käytössä, opetushenkilöstön määrä on noin 140 henkilöä. Palkkauskustannukset ovat silloin yhteensä noin 5,7 milj. euroa/vuosi. Koulun ja päiväkodin henkilöstökustannukset ovat yhteensä noin 7.287.000 milj. euroa/vuosi. Vuoden 2023 vuosisuunnitelmassa tulee huomioida uusien kalustusteiden kustannukset, jotka ovat kokonaisuudessa noin 3.845.000 euroa. Uusien tilojen varustamiseen varataan oppilaskohtaisesti 2.500 euroa/lapsi + alakoulun oppilas ja 3.000 euroa/yläkoulun oppilas. Summasta 40 % (1.538.000 euroa) on varsinaista ensikertaista kalustamista (irtokalusteita) ja 60 % (2.307.000 euroa) on varaus käyttötalouteen, joka sisältää mm. tarvittavat ICT-hankinnat. Ateriapalvelun kustannus on noin 800.000 euroa/vuosi, sisältäen elintarvikkeet, työkustannukset ja muut kulut. Puhtauspalvelun kustannus on noin 175.000 euroa/vuosi.

Lapsivaikutusten arviointi

Terveys: Etelä-Hervannan koulun ja päiväkodin uudisrakennus ja päiväkodin perusparannus mahdollistavat lapsille terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön.

Turvallisuus ja liikkuminen: Koulu ja päiväkoti sijaitsevat keskellä hyviä kävely- ja pyöräilyteitä. Huoltoajolle suunnitellaan kulkuyhteys Arkkitehdinkadun kautta. Päiväkodin saattopaikat järjestyvät läheiselle parkkipaikalle, josta on hyvä kävelytieyhteys päiväkodille. Oppilaiden on helppo tulla kouluun kävellen tai polkupyörillä.

Arjen sujuvuus: Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia lasten ja perheiden arjen sujumiseen, kun päivähoito, esiopetus sekä ala- ja yläkoulu pystytään tarjoamaan jatkossakin lähipalveluna alueen lapsille. Rakennuksen tilat tulevat olemaan monikäyttöisiä ja niitä on mahdollista vuokrata iltakäyttöön, esim. lasten harrastustoimintaa varten.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Etelä-Hervannan koulun, päiväkodin ja suun terveydenhuollon tilojen tarveselvitys hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaarelle sekä koordinaattori Elina Kalliohaalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankearkkitehti Jarmo Viljakka, puh. 040 806 4105, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Etelä-Hervannan koulun, päiväkodin ja suun terveydenhuollon tilojen tarveselvitys merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Jarmo Viljakka, Niko Suoniemi, Auli Heinävä, Petra Rantanen, Anni Andrejeff, Kristiina Järvelä, Elina Kalliohaka, Ville Raatikainen, Ulla Siltanen, Ulla-Maija Ojalammi, Matti Tanski, Anne-Mari Aaltonen, Leena Vekara, Harri Haraholma, Jari Tolvanen, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen, Panu Hirvonen

Käsitellyt asiat