Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 20.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 21 Luovutusehtojen vahvistaminen asuntotontille 837-312-5397-17 ja tontin vuokraaminen Arkta Rakennus Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun

TRE:7835/10.00.03/2018

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Arkta Rakennus Oy on pyytänyt tontin 837-312-5397-17 vuokraamista pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella perustettavien yhtiöiden lukuun.

Yhtiön tarkoittama tontti sijaitsee Ilokkaanpuistoksi nimettyä peltoaluetta, Hylliniitynpuistoa sekä Hylliniitynkadun aluetta koskevan kaavamuutoksen nro 8617 mukaisella alueella.

Alueen kehittämisestä on tehty kaupunginhallituksen 16.3.2015 hyväksymä yhteistyösopimus kaupungin, Amodus Oy:n ja Arkta Rakennus Oy:n välillä. Yhteistyösopimuksen ja kaupunginvaltuuston hyväksymien asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti asemakaavan toteuttamisesta sovitaan erillisessä toteutussopimuksessa em. mainittujen yhtiöiden muodostaman työyhteenliittymän kanssa.

Työyhteenliittymä toteuttaa sopimuksen kohteena olevalle alueelle asuntorakentamista, joka on osa E-lukulaskentaan ja nollaenergia-rakentamiseen liittyvää kehityshanketta. Hankkeen perusajatuksena on toteuttaa uusiutuvan energian voimalaitoksia keskitetysti itse asuntoalueen ulkopuolella palvelemaan alueen kiinteistöjä. Työyhteenliittymä suunnittelee, kehittää, rakentaa ja toteuttaa voimalaitoshankkeena Teiskon Viitapohjaan aurinkovoimalan, joka tuottaa energiaa Ilokkaanpuiston asuntotonteille.

Toteutussopimuksen mukaan asemakaavassa nro 8617 osoitettujen Ilokkaanpuiston asuintonttien 5397-13, -14, -15, -16 ja -17 tultua rekisteröidyiksi kaupunki vuokraa ne työyhteenliittymän perustamille asunto-osakeyhtiölle käypään markkinahintaiseen vuokraan. Tontit vuokrataan kaupungin tavanomaisin sopimusehdoin kuitenkin ottaen huomioon hankkeen erityispiirteet.

Ennen pitkäaikaisten maanvuokrasopimusten allekirjoittamista alueiden tontinkäyttösuunnitelmat tulee hyväksyttää kaupungilla. Tontinkäyttösuunnitelman yhteydessä tulee työyhteenliittymän osoittaa sopimukset ja muut asiakirjat, joilla tämän toteutussopimuksen mukaisesti vuokrattavat tontit liitetään Viitapohjan aurinkovoimalaan ja miten kohteet toteuttavat nettonollaenergiankulutusta.

Hankkeen seuranta tapahtuu sitä varten perustetussa kaupungin ohjaus-/seurantaryhmässä, joka valvoo toteutussopimuksen toteutumista ja seuraa hankkeen raportointia.

Tässä vaiheessa tontille 837-312-5397-17 tulisi vahvistaa luovutusehdot asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti ja vuokrata tontti pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Arkta Rakennus Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun.

Asuinkerrostalojen (AK) korttelialuetta olevan tontin 837-312-5397-17, Ilokkaankatu 9, pinta-ala on 5 805 m² ja asuinrakennusoikeus 3 600 k-m². Tontille voi rakentaa kolme-viisikerroksisia asuinrakennuksia.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala ja rakennusoikeus saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 46 080 euroa (pääoma-arvo 1 152 000 euroa) ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 2 365,50 euroa. Hinnoittelussa on käytetty 320 euron kerrosneliömetriarvoa ja neljän prosentin vuokranmääräytymiskorkoa (keski-indeksi 1948 pistettä/v. 2018). Vuokra-ajan tulisi olla 60 vuotta.

Arkta Rakennus Oy on esittänyt hyväksyttävän tontinkäyttösuunnitelman, joten tontti voidaan vuokrata 1.3.2019 alkaen.

Helmikuun 11. päivä 2019 allekirjoitettu kaupungin, Amodus Oy:n ja Arkta Rakennus Oy:n välinen toteutussopimus on vuokrasopimuksen liitteenä. Toteutussopimuksen ehdot sitovat osaltaan myös vuokralaista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Tontille 837-312-5397-17 vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 2 365,50 euroa (tämänhetkinen vuosivuokra 46 080 euroa) ja vuokra-ajaksi 60 vuotta (1.3.2019–28.2.2079).

Vuokrasopimuksen liitteenä olevan kaupungin, Amodus Oy:n ja Arkta Rakennus Oy:n välisen, 11.2.2019 allekirjoitetun toteutussopimuksen ehdot sitovat osaltaan myös tontin vuokralaista. Muuten tontin vuokraehdot ovat tavanomaiset.

Tontti 837-312-5397-17 vuokrataan Arkta Rakennus Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun.

Kiinteistöjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arkta Rakennus Oy/Timo Ristamäki, Amodus Oy/Jukka Mäkelä, Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot, kiinteistötoimi

Käsitellyt asiat