Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 21.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Hakemus Kolmenkulman Pahaluoman luonnonsuojelualueen perustamiseksi

TRE:4475/11.01.03/2017

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä on valmisteltu Kolmenkulman Juhansuon alueella sijaitsevan n. 2,2 hehtaarin määräalan rauhoittamista luonnonsuojelualueeksi. Kyseinen alue tunnetaan myös nimellä Pahaluoma ja luonnonsuojelualueen nimeksi ehdotetaan Pahaluoman luonnonsuojelualue. Alue on kokonaisuudessaan Tampereen kaupungin omistuksessa. Pirkanmaan ELY-keskukselta haetaan alueen rauhoittamista luonnonsuojelulain 24 §:n mukaisesti yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi liitteen 1 mukaisella rajauksella ja liitteen 2 mukaisilla rauhoitusmääräyksillä. Tampereen kaupungin hallintosäännön 22 §:n kohdan 1) mukaan asunto- ja kiinteistölautakunnan tehtävänä on kaupungin maa- ja tilaomaisuuden kehittämisen hallinnasta vastaaminen. Hallintosäännön 23 §:n mukaan ympäristö- ja rakennusjaosto toimii kunnan luonnonsuojeluviranomaisena, jonka tehtävänä on edistää luonnonsuojelua.

Kohde on osoitettu rauhoitettavaksi Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelmassa, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.12.2012. Pahaluoman alue sijaitsee kaupungin länsireunalla, n. 11 kilometriä Tampereen keskustasta, valtatien 3 länsipuolella.

Alueella on voimassa asemakaava nro 8189 (Kolmenkulma II), joka on 18.6.2018 hyväksytty valtuustossa ja kuulutettu lainvoimaiseksi 9.8.2018. Asemakaavassa rauhoitettavan alueen pääkäyttötarkoitus on suojaviheralue, jolla sijaitsee luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas ekologinen yhteys. Lisäksi alueella on merkintä s-21: ”Hajuheinäesiintymän hävittäminen on luonnonsuojelulain perusteella kielletty. Alueen puusto, purouoma sekä kosteusolosuhteet tulee säilyttää luonnontilaisena”. Alueen läpi kulkeva puro on kaavassa osoitettu luonnontilaisena säilytettäväksi vesiuomaksi.

Luonnonsuojelualueen merkittävin laji on hajuheinä (Cinna latifolia). Hajuheinä on uhanalaisluokituksessa silmällä pidettäväksi luokiteltu, luontodirektiiviin liitteeseen IVb kuuluva laji. Lisäksi se on Suomen kansainvälinen vastuulaji ja kuuluu luontodirektiivin II lajiluetteloon, jossa esiintyvien lajien suojelemiseksi on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita. Vuonna 2014 paikalta laskettiin 95 fertiiliä tupasta, joissa oli yhteensä 345 kukkivaa versoa. 

Alue on rehevää, paikoin ryteikköistäkin puronvarsilehtoa ja korpea polveilevan, kivikkoisen ja luonnontilaisen kaltaisen purouoman ympärillä. Puroa ympäröivillä kivennäismailla lehtomaisen kangasmetsän puusto on kuusivaltaista ja rakenteeltaan eri-ikäistä, ja lahopuuta esiintyy melko runsaasti. Alueella kasvaa kohtuullisesti lehtipuustoa, ja joukossa on myös metsälehmusta. Suojelualueen tavoitteena on säilyttää luonnontilainen puronvarsi ja sitä ympäröivä arvokas ympäristö sekä siinä sijaitseva hajuheinän kasvupaikka. Rajaukseen sisällytetään suojavyöhykettä, jotta kasvupaikan kostea ja varjoisa pienilmasto säilyy. Nyt esitettävä rajausta on laajennettu luonnonsuojeluohjelmassa esitetystä. Rajausta on laajennettu tarkentuneen hajuheinän kasvupaikkatiedon perusteella sekä paremmin vastaamaan asemakaavan suojelumääräyksen rajausta.

Luonnonsuojelualueen rajauksesta on pyydetty kaavoituksen, ELY-keskuksen liikennevastuualueen, Liikenneviraston ja Pirkanmaan liiton lausunnot. ELY-keskuksen liikennevastuualueella ja Liikennevirastolla ei ollut huomauttamista rajaukseen. Rajausta on kaavoituksen lausunnon perusteella muokattu siten, että rajaus vastaa pääosin asemakaavan sl-21 aluetta. Rajaus poikkeaa asemakaavan sl-21 alueesta kuitenkin siten, että luonnonsuojelualuerajauksen ja valtatien 3 läntisimmän ajoradan väliin on jätetty Pirkanmaan liiton lausunnon edellyttämällä tavalla 60 metriä vapaata tilaa Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 osoitetun uuden ratayhteyden tilavaraukselle.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Harri Willberg, Ympäristönsuojelupäällikkö, Harri.Willberg@tampere.fi

Esitetään asunto- ja kiinteistölautakunnan päätettäväksi:

Kolmenkulman Pahaluoman liitteen 1 mukaiselle n. 2,2 ha:n määräalalle haetaan liitteen 2 mukaisilla rauhoitusmääräyksillä Pirkanmaan ELY-keskukselta luonnonsuojelulain 24 §:n mukainen rauhoituspäätös.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristösuunnittelija Eeva Punju, puh. 040 806 2184, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Virpi Ekholm, Kiinteistöjohtaja

Kolmenkulman Pahaluoman liitteen 1 mukaiselle n. 2,2 ha:n määräalalle haetaan liitteen 2 mukaisilla rauhoitusmääräyksillä Pirkanmaan ELY-keskukselta luonnonsuojelulain 24 §:n mukainen rauhoituspäätös.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pirkanmaan Ely-keskus, Harri Willberg, Anne J Tuominen, Elina Karppinen, Pia Hastio

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)