Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 21.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Hervannan Makkarajärven-Viitastenperän luonnonsuojelualue

TRE:4707/11.01.03/2017

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö ja kiinteistötoimi ovat valmistelleet Hervannan Makkarajärven-Viitastenperän alueen perustamista luonnonsuojelualueeksi 85,5 hehtaarin laajuisena. Luonnonsuojelualueen rajaus poikkeaa kolmella hehtaarilla luonnonsuojeluohjelmassa esitetystä rajauksesta. Myös liikuntatoimelta ja Tampereen Taivaltajilta on saatu kommentteja koskien alueella kulkevia polkureittejä. Perustaminen on osa Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelmaa, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.12.2012.

Suojelualueesta käytetään virallista nimeä Makkarajärven-Viitastenperän luonnonsuojelualue.

Kiinteistötoimi on suorittanut Makkarajärven-Viitastenperän luonnonsuojelualueella METSO-kartoituksen ja on hakemassa korvausta luonnonsuojelualueen perustamisesta aiheutuvista taloudellisista menetyksistä METSO-ohjelman kautta.

Luonnonsuojelualue sijaitsee Tampereella, Hervannassa, noin 12 km Tampereen kaupungin keskustasta kaakkoon ja sijoittuu kiinteistöille 2:36, 2:38, 4:2, 5:25, 5:0 ja 14:0. Kohde on varttunutta sekä tuoreen kankaan että kuivan kankaan metsää. Alueen pohjoispuolella on myös lehtomaisia piirteitä ja soistumia. Alueeseen kuuluu yksi järvi, 1,9 hehtaarin laajuinen Makkarajärvi. Metsässä on runsaasti lahopuuta.

Alue on tärkeää virkistysaluetta retkeilijöille, luonnontarkkailijoille, sienestäjille ja marjastajille. Alueella on runsas polkuverkosto, jota pidetään kunnossa. Lisäksi siellä ylläpidetään pitkospuita, nuotiopaikkoja ja latureittejä. Edelleen siellä kulkee Makkarajärven-Viitastenperän luontopolku. Alueella on myös metsäkirkko, jota saadaan pitää yllä ja järjestää pienimuotoisia tapahtumia.

Alueelta on löydetty kuusi uhanalaisluokitukseen kuuluvaa kääväkäslajia, harvinaisimpana vaarantuneeksi luokiteltu poimukääpä. Makkarajärvellä pesii kaakkuri ja sen rannoilla tavataan EU:n direktiivin liitteen IVb mukaista lajia, sirolampikorentoa. Muuta linnustoa edustavat vanhan metsän lajit kanahaukka, varpus- ja viirupöllö sekä pohjantikka. Perhoslajistossa on tavattu muutamia harvinaisuuksia kuten aaltopikkumittari, suomenpikkumittari ja vaaleaharmoyökkönen. Viimeksi mainittu on luokiteltu vaarantuneeksi (VU). Viitastenperän kallioilta on löydetty useita harvinaisia jäkälä- ja sammallajeja, kuten vain muutamia kertoja Suomesta tavattu jauhejäkälä. Rauhoitettuja kasvilajeja edustaa valkolehdokki. Uhanalaisluokitukseen kuuluvia kasvilajeja ovat hentosara ja kellotalvikki (silmällä pidettäviä, NT) ja alueellisesti uhanalainen harajuuri. Nisäkkäistä alueella on tavattu liito-oravia ja myös karhuista ja ilveksistä on lukuisia havaintoja.

Suojelualueen tavoitteena on suojella vanhan metsän ja Makkarajärven ominaispiirteitä ja tässä ympäristössä elävää eliölajistoa. Lisäksi on tarkoituksena säilyttää maisemallisesti ja jäkälä- sekä sammallajistoltaan arvokkaan kallioalueen ominaispiirteet. Viitastenperän kallio on luokiteltu valtakunnallisesti hyvin arvokkaaksi kallioalueeksi. Kallioalueella katsotaan olevan merkittäviä maisemallisia, geologisia ja biologisia arvoja.

Suojelualueen luoteiskulma rajautuu osayleiskaavan mukaisiin asuntoalueisiin, pientalovaltaiseen asuntoalueeseen (AP-5) ja kerrostalovaltaiseen asuntoalueeseen (AK-9).

Yleiskaavoituksella ei ole huomauttamista Kantakaupungin yleiskaava 2040 mukaisen Makkarajärven-Viitastenperän luonnonsuojelualueen perustamiselle, mutta toteaa, että alueen laajentaminen Hervantajärven eteläpuolella edellyttää luonnonsuojeluohjelman tarkistamista eikä puolla rajauspäätöstä nykyisen luonnonsuojeluohjelman esitystä laajempana. Ympäristönsuojeluyksikön tekemän tarkistuksen mukaan laajennusalue on ympäristöltään hyvin samanlaista kuin Hervantajärven eteläpuolinen luonnonsuojeluohjelmaan sisältyvä rajausalue, josta on mm. löydetty hyvin harvinainen jauhejäkälälaji. Tästä syystä  katsottiin tarpeelliseksi laajentaa aluetta kolmella hehtaarilla.
Luonnonsuojelualueelle on laadittu rajaus ja rauhoitusmääräykset. Hoito- ja käyttösuunnitelmaa valmistellaan yhdessä intressiryhmien kanssa ja vahvistetaan myöhemmin ELY-keskuksessa. Alue on kokonaisuudessaan Tampereen kaupungin omistama.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Pasi Halme, Katupäällikkö, Pasi.Halme@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:

Makkarajärven-Viitastenperän luonnonsuojelualueelle haetaan Pirkanmaan ELY-keskuksen rauhoituspäätös 85,5 hehtaarin laajuiselle alueelle luonnonsuojelulain edellyttämällä tavalla.

Päätös

Asia poistettiin esityslistalta.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä ympäristönsuojelupäällikkö Pasi Halme peruutti esityksensä.

Asia poistettiin esityslistalta.

Perustelut

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö on valmistellut yhteistyössä kaupungin muiden yksiköiden kanssa Hervannassa sijaitsevan Makkarajärvi-Viitastenperän alueen perustamista luonnonsuojelualueeksi. Alue on 85,9 hehtaarin laajuinen ja kokonaisuudessaan Tampereen kaupungin omistama. Alueen rauhoittaminen on osoitettu Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelmassa, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.12.2012. Alue on Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 esitetty suojelualueena (S). Tampereen kaupunginvaltuuston 15.5.2017 hyväksymässä mutta valituksen alaisessa kantakaupungin yleiskaavassa 2040 alue on osoitettu luonnonsuojelualueeksi, jonka tarkempi rajaus ja suojelun perusteet määritellään luonnonsuojelulain mukaisella rajaus- tai perustamispäätöksellä. Alue suojellaan myös osana ympäristö- ja maa- ja metsätalousministeriön ”Luontolahjani satavuotiaalle Suomelle” -kampanjaa, jossa kannustetaan maanomistajia rauhoittamaan alueita luonnonsuojelualueiksi. Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan Luonnonsuojelupiiri ry ja Luonnonsuojeluliitto Tampere ry ovat tehneet 6.10.2017 Tampereen kaupungille kuntalaisaloitteen osallistumisesta kampanjaan esimerkiksi Makkarajärvi-Viitastenperän ja Kintulammin alueilla.

Suojelualueen tavoitteena on suojella alueen luonnon, erityisesti vanhan metsän ja soiden ominaispiirteitä ja verkostoa sekä näissä ympäristöissä elävää eliölajistoa. Lisäksi on tarkoituksena säilyttää maisemallisesti, geologisesti ja jäkälä- sekä sammallajistoltaan arvokkaan kallioalueen ominaispiirteet. Alueen virkistyskäyttö ja polku-, latu- ja ulkoilureittien ylläpito on rauhoitusmääräyksissä huomioitu. Myös marjastus ja sienestys voi alueella jatkua. Alueen hoito- ja käyttösuunnitelma valmistellaan yhdessä intressiryhmien kanssa vuoden 2018 aikana ja se vahvistetaan myöhemmin ELY-keskuksessa. Tärkeimpänä suunnittelun tavoitteena tulee olemaan alueen runsaan ja todennäköisesti kasvavan virkistyskäytön ohjaaminen sille sopiville alueille ja rakenteille.

Päätettävänä olevat rajausehdotus ja rauhoitusmääräykset on valmisteltu yhdessä kiinteistötoimen, liikuntapalveluiden sekä kaupunkiympäristön suunnittelun asemakaavoituksen, yleiskaavoituksen, viheralueiden ja hulevesien ja liikennesuunnittelun kanssa.Tampereen Taivaltajilta sekä Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiriltä ja Luonnonsuojeluliiton Tampereen yhdistykseltä on saatu kommentteja valmistelutyön kuluessa. Tampereen hallintokuntien kesken pidettiin 17.11.2017 palaveri, jonka mukaisesti alueen rajausta ja rauhoitusmääräyksiä on muokattu. Rajausta on tarkennettu luonnonsuojeluohjelman mukaisesta rajauksesta. Tarkennuksia on tehty alueen arvokkaiden luontotyyppien ja lajien esiintymien pohjalta sekä huomioiden tarkentunut ympäröivien alueiden nykyinen ja tuleva maankäyttö. Alueen keskelle, rauhoituksen ulkopuolelle jää 1,9 hehtaarin laajuinen Makkarajärvi, joka on yhteistä vesialuetta. Etelässä alue sijoittuu Hervantajärven Viitastenperän lahdenpohjukan ympärille siten, että rajauksessa mukana ovat valtakunnallisesti arvokkaat jylhäpiirteiset kallioalueet lahdenpohjukan ympärillä.

Makkarajärvi-Viitastenperä sijaitsee Tampereella, Hervannassa, noin 12 km Tampereen kaupungin keskustasta kaakkoon Lempäälän ja Kangasalan rajalla. Kohde on maastonmuodoiltaan hyvin vaihtelevaa varttunutta tuoreen kankaan ja kuivan kankaan metsää. Metsissä on paikoitellen runsaasti lahopuuta. Alueen pohjoisosissa on myös lehtomaisia piirteitä. Alueen arvoa nostavat useat ojittamattomat suoalueet. Alueella esiintyy niin rämeitä kuin korpiakin.

Alueelta on löydetty kuusi uhanalaisluokitukseen kuuluvaa kääväkäslajia, harvinaisimpana vaarantuneeksi luokiteltu poimukääpä. Alueen kääväkäslajisto on muutenkin edustava, sisältäen huomionarvoisia lajeja yhteensä 27. Makkarajärvellä pesii kaakkuri ja sen rannoilla tavataan EU:n luontodirektiivin liitteen IVb mukaista lajia, sirolampikorentoa. Muuta linnustoa edustavat vanhan metsän lajit, uhanalaisluokituksessa silmälläpidettävä kanahaukka, varpus- ja viirupöllö sekä pohjantikka. Alueella tavataan myös viimeisimmän uhanalaisluokituksen mukaan runsaasti vähentyneitä ja siten vaarantuneiksi luokiteltuja metsien varpuslintuja, hömötiasta, töyhtötiasta ja punatulkkua. Perhoslajistossa on tavattu muutamia harvinaisuuksia kuten aaltopikkumittari, suomenpikkumittari ja vaaleaharmoyökkönen. Viimeksi mainittu on luokiteltu vaarantuneeksi (VU). Viitastenperän kallioilta on löydetty useita harvinaisia jäkälä- ja sammallajeja, kuten alueellisesti uhanalainen pohjankorvajäkälä. Silmälläpidettäväksi luokitellulla raidankeuhkojäkälällä on alueella kolme kasvupaikkaa, joista yksi on raitiotien varikolta siirrettyjen yksilöiden siirtoistutuspaikka. Rauhoitettuja kasvilajeja edustaa valkolehdokki. Uhanalaisluokitukseen kuuluvia kasvilajeja ovat hentosara ja kellotalvikki (silmälläpidettäviä, NT) ja alueellisesti uhanalainen harajuuri. Nisäkkäistä alueella on tavattu liito-oravia ja myös karhuista ja ilveksistä on lukuisia havaintoja.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Pasi Halme, Katupäällikkö, Pasi.Halme@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:

Makkarajärvi-Viitastenperän alueelle haetaan liitteen 2 mukaisilla rauhoitusmääräyksillä liitteen 1 mukaiselle 85,9 hehtaarin alueelle Pirkanmaan ELY-keskuksen rauhoituspäätös luonnonsuojelulain edellyttämällä tavalla Tampereen kaupungin luontolahjana satavuotiaalle Suomelle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Makkarajärvi-Viitastenperän alueelle haetaan liitteen 2 mukaisilla rauhoitusmääräyksillä liitteen 1 mukaiselle 85,9 hehtaarin alueelle Pirkanmaan ELY-keskuksen rauhoituspäätös luonnonsuojelulain edellyttämällä tavalla Tampereen kaupungin luontolahjana satavuotiaalle Suomelle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä esityksen.

Lisäksi hyväksyttiin seuraava toivomusponsi:

Pyritään neuvottelemaan Kangasalan ja Lempäälän kanssa laajemmasta luonnonsuojelualueesta, johon osa Makkarajärven aluetta voisi kuulua.

 

Eriävä mielipide

Olga Haapa-aho, Jaakko Mustakallio, Minna Minkkinen, Suvi Mäkeläinen

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Ilkka Sasi teki seuraavan muutosehdotuksen.

"Kaupunginhallitus päättää hylätä esityksen."

Lisäksi hän teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen:" Pyritään neuvottelemaan Kangasalan ja Lempäälän kanssa laajemmasta luonnonsuojelualueesta, johon osa Makkarajärven aluetta voisi kuulua." Atanas Aleksovski ja Lassi Kaleva kannattivat Sasin ehdotuksia.

Sasin muutosehdotuksia ei hyväksytty yksimielisesti, joten niistä oli äänestettävä.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Esittelijän päätösehdotus KYLLÄ, Sasin hylkäysehdotus EI
Sasin hylkäysehdotus hyväksyttiin äänin 9-4.

Kyllä
Aila Dündar-Järvinen
Anneli Kivistö
Atanas Aleksovski
Ilkka Sasi
Irja Tulonen
Kalervo Kummola
Lauri Lyly
Yrjö Schafeitel
Lassi Kaleva

Ei
Suvi Mäkeläinen
Minna Minkkinen
Olga Haapa-aho
Jaakko Mustakallio

Puheenjohtajan äänestysesitys: Sasin toivomusponsi KYLLÄ, hylkäys EI
Sasin toivomusponsiehdotus hyväksyttiin äänin 9-1, 3 tyhjää.

Kyllä
 Aila Dündar-Järvinen
 Anneli Kivistö
 Atanas Aleksovski
 Ilkka Sasi
 Irja Tulonen
 Kalervo Kummola
 Yrjö Schafeitel
 Lassi Kaleva
 Lauri Lyly

Ei
 Minna Minkkinen

Tyhjää
 Olga Haapa-aho
 Jaakko Mustakallio
 Suvi Mäkeläinen

Perustelut

Kaupunginvaltuustossa 22.1.2018 on jätetty yhteensä 41 valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite Makkarajärven-Viitastenperän luonnonsuojelualueen perustamiseksi Tampereen luonnonsuojeluohjelman, Pirkanmaan maakuntakaavan sekä Tampereen kantakaupungin yleiskaavan osoittamalla tavalla.

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö on valmistellut yhteistyössä kaupungin muiden yksiköiden kanssa Hervannassa sijaitsevan Makkarajärvi-​Viitastenperän alueen perustamista luonnonsuojelualueeksi. Alue on 85,​9 hehtaarin laajuinen ja kokonaisuudessaan Tampereen kaupungin omistama. Alueen rauhoittaminen on osoitettu Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelmassa,​ joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.12.2012. Alue on Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 esitetty suojelualueena (S). Tampereen kaupunginvaltuuston 15.5.2017 hyväksymässä mutta valituksen alaisessa kantakaupungin yleiskaavassa 2040 alue on osoitettu luonnonsuojelualueeksi,​ jonka tarkempi rajaus ja suojelun perusteet määritellään luonnonsuojelulain mukaisella rajaus-​ tai perustamispäätöksellä.

Suojelualueen tavoitteena on suojella alueen luonnon,​ erityisesti vanhan metsän ja soiden ominaispiirteitä ja verkostoa sekä näissä ympäristöissä elävää eliölajistoa. Lisäksi on tarkoituksena säilyttää maisemallisesti,​ geologisesti ja jäkälä-​ sekä sammallajistoltaan arvokkaan kallioalueen ominaispiirteet. Alueen virkistyskäyttö ja polku-​,​ latu-​ ja ulkoilureittien ylläpito on rauhoitusmääräyksissä huomioitu. Myös marjastus ja sienestys voi alueella jatkua. Alueen hoito-​ ja käyttösuunnitelma valmistellaan yhdessä intressiryhmien kanssa vuoden 2018 aikana ja se vahvistetaan myöhemmin ELY-​keskuksessa. Tärkeimpänä suunnittelun tavoitteena tulee olemaan alueen runsaan ja todennäköisesti kasvavan virkistyskäytön ohjaaminen sille sopiville alueille ja rakenteille.

Päätettävänä olevat rajausehdotus ja rauhoitusmääräykset on valmisteltu yhdessä kiinteistötoimen,​ liikuntapalveluiden sekä kaupunkiympäristön suunnittelun asemakaavoituksen,​ yleiskaavoituksen,​ viheralueiden ja hulevesien ja liikennesuunnittelun kanssa. Tampereen Taivaltajilta sekä Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiriltä ja Luonnonsuojeluliiton Tampereen yhdistykseltä on saatu kommentteja valmistelutyön kuluessa. Tampereen hallintokuntien kesken pidettiin 17.11.2017 palaveri,​ jonka mukaisesti alueen rajausta ja rauhoitusmääräyksiä on muokattu. Rajausta on tarkennettu luonnonsuojeluohjelman mukaisesta rajauksesta. Tarkennuksia on tehty alueen arvokkaiden luontotyyppien ja lajien esiintymien pohjalta sekä huomioiden tarkentunut ympäröivien alueiden nykyinen ja tuleva maankäyttö. Alueen keskelle,​ rauhoituksen ulkopuolelle jää 1,​9 hehtaarin laajuinen Makkarajärvi,​ joka on yhteistä vesialuetta. Etelässä alue sijoittuu Hervantajärven Viitastenperän lahdenpohjukan ympärille siten,​ että rajauksessa mukana on Tampereen puollelle sijoittuva osa valtakunnallisesti arvokkaasta kallioalueesta.

Makkarajärvi-​Viitastenperä sijaitsee Tampereella,​ Hervannassa,​ noin 12 kilometriä Tampereen kaupungin keskustasta kaakkoon Lempäälän ja Kangasalan rajalla. Kohde on maastonmuodoiltaan hyvin vaihtelevaa varttunutta tuoreen kankaan ja kuivan kankaan metsää. Metsissä on paikoitellen runsaasti lahopuuta. Alueen pohjoisosissa on myös lehtomaisia piirteitä. Alueen arvoa nostavat useat ojittamattomat suoalueet. Alueella esiintyy niin rämeitä kuin korpiakin.

Alueelta on löydetty kuusi uhanalaisluokitukseen kuuluvaa kääväkäslajia,​ harvinaisimpana vaarantuneeksi luokiteltu poimukääpä. Alueen kääväkäslajisto on muutenkin edustava​ sisältäen huomionarvoisia lajeja yhteensä 27. Makkarajärvellä pesii kaakkuri ja sen rannoilla tavataan EU:n luontodirektiivin liitteen IVb mukaista lajia,​ sirolampikorentoa. Muuta linnustoa edustavat vanhan metsän lajit,​ uhanalaisluokituksessa silmälläpidettävä kanahaukka,​ varpus-​ ja viirupöllö sekä pohjantikka. Alueella tavataan myös viimeisimmän uhanalaisluokituksen mukaan runsaasti vähentyneitä ja siten vaarantuneiksi luokiteltuja metsien varpuslintuja,​ hömötiasta,​ töyhtötiasta ja punatulkkua. Perhoslajistossa on tavattu muutamia harvinaisuuksia kuten aaltopikkumittari,​ suomenpikkumittari ja vaaleaharmoyökkönen. Viimeksi mainittu on luokiteltu vaarantuneeksi (VU). Viitastenperän kallioilta on löydetty useita harvinaisia jäkälä-​ ja sammallajeja,​ kuten alueellisesti uhanalainen pohjankorvajäkälä. Silmälläpidettäväksi luokitellulla raidankeuhkojäkälällä on alueella kolme kasvupaikkaa,​ joista yksi on raitiotien varikolta siirrettyjen yksilöiden siirtoistutuspaikka. Rauhoitettuja kasvilajeja edustaa valkolehdokki. Uhanalaisluokitukseen kuuluvia kasvilajeja ovat hentosara ja kellotalvikki (silmälläpidettäviä,​ NT) ja alueellisesti uhanalainen harajuuri. Nisäkkäistä alueella on tavattu liito-​oravia ja myös karhuista ja ilveksistä on lukuisia havaintoja.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 18.12.2017. Kaupunginhallitus hylkäsi esityksen ja päätti toivomuspontenaan, että pyritään neuvottelemaan Kangasalan ja Lempäälän kanssa laajemmasta luonnonsuojelualueesta, johon osa Makkarajärven aluetta voisi kuulua. Neuvottelu Kangasalan ja Lempäälän johdon kanssa järjestettiin 19.4.2018. Lempäälän kunta ja Kangasalan kaupunki eivät näe perustetta jatkaa neuvotteluja.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Pirkanmaan Ely-keskukselta haetaan luonnonsuojelulain mukaista rauhoituspäätöstä 85,9 hehtaarin suuruiselle rajaukselle Makkarajärvi-Viitastenperän alueella liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristösuunnittelija Eeva Punju, puh. 040 806 2184, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 28.5.2018 § 257 hakea Pirkanmaan Ely-keskukselta luonnonsuojelulain mukaista rauhoituspäätöstä 85,9 hehtaarin suuruiselle rajaukselle Makkarajärvi-Viitastenperän alueella.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt 9.11.2018 päätöksen Makkarajärvi-Viitastenperän luonnonsuojelualueen perustamisesta. Suojelualuetunnus on YSA241865. Suojelualueen pinta-ala on noin 86,2 hehtaaria. Alueen omistaa Tampereen kaupunki.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Virpi Ekholm, Kiinteistöjohtaja

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Makkarajärvi-Viitastenperän luonnonsuojelualueen perustamisesta merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Anne J Tuominen, Virpi Ekholm, Pia Hastio, Elina Karppinen, Anna Henttonen, Timo Koski, Katri Jokela, Pekka Heinonen, Petri Pulli /Tampereen Vesi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)