Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 21.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Kaupungin ja Asunto Oy Metammelat -nimisen yhtiön välisen maankäyttösopimuksen hyväksyminen liittyen kaavaan 8664

TRE:6782/10.00.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Kehityspäällikkö Juha-Matti Ala-Laurila, puh. 040 779 5611, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Asunto Oy Metammelat -nimisen yhtiön omistamalla tontilla 837-115-252-13 on maanomistajan aloitteesta vireillä asemakaavamuutos nro 8664. Asemakaavamuutoksella nykyinen tontti jaetaan kahdeksi ja rakennusoikeuden määrä tontilla kasvaa. Käyttötarkoitus muuttuu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Sopimusta laadittaessa on huomioitu täydennysrakentamisen kannustimet.

Neuvottelujen pohjalta on kiinteistötoimi yhdessä lakimiesosaston kanssa laatinut päätöksen liitteen mukaisen kaupungin ja Asunto Oy Metammelat -nimisen yhtiön välisen, asemakaavan nro 8664 muutokseen liittyvän, 31.10.2018 allekirjoitetun ehdollisen maankäyttösopimuksen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Virpi Ekholm, Kiinteistöjohtaja

Liitteenä oleva, kaupungin ja Asunto Oy Metammelat -nimisen yhtiön välinen asemakaavan nro 8664 muutokseen liittyvä, 31.10.2018 allekirjoitettu ehdollinen maankäyttösopimus hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kalle Kiili poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Asunto Oy Metammelat, SRV Rakennus Oy, Juha-Matti Ala-Laurila, Heli Toukoniemi, Patricia Nikko, Anna Hyyppä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.