Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 21.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Luovutusehtojen vahvistaminen tontille 837-119-835-39 ja tontin vuokraaminen

TRE:7309/10.00.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Bonava Suomi Oy on pyytänyt tontin 119-835-39, Sarvijaakonkatu 1 a, vuokraamista perustamansa yhtiön Asunto Oy Tampereen Kalevan Paletti 2 nimiin.

Kyseinen tontti sijaitsee 119. kaupunginosassa ns. Kalevanrinteen korttelissa. Tampereen kaupunki, Sislin Oy (yhteistyökumppaninaan NCC Rakennus Oy Asuminen nyk. Bonava Suomi Oy) sekä Kiinteistö Oy Kalevanpaasi tekivät vuonna 2012 aloitteen alueen asemakaavan muuttamiseksi. Vuonna 2017 vahvistuneen asemakaavan nro 8478 perusteella aiemmin liike-, teollisuus- ja huoltoasemakäytössä olleet tontit on muutettu osin asuntotonteiksi. Lisäksi korttelissa on yksi AH-tontti (asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue).

Tontille 119-835-39 tulisi vahvistaa luovutusehdot asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti ja vuokrata tontti Asunto Oy Tampereen Kalevan Paletti 2 -nimiselle yhtiölle 1.12.2018 alkaen.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta olevan tontin 39 pinta-ala on 949 m² ja rakennusoikeus 3 920+yht. 50 k-m². Asemakaavan mukaan sallitusta kerrosalasta on käytettävä vähintään 120 k-m² liike-, toimisto- tai työtiloina.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala ja rakennusoikeus saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 103 220 euroa (pääoma-arvo 2 580 500 euroa) ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 5 356,51 euroa vuodessa. Hinnoittelussa on käytetty 650 euron kerrosneliömetriarvoa ja 4 %:n vuokranmääräytymiskorkoa (keski-indeksi 1927 pistettä/v. 2017). Vuokra-ajan tulisi olla 60 vuotta.

Ennen rakennusluvan myöntämistä vuokramiehen tulee esittää hyväksyttävä tontinkäyttösuunnitelma.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Virpi Ekholm, Kiinteistöjohtaja

Tontille 119-835-39 vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 5 356,51 euroa (tämänhetkinen vuosivuokra 103 220 euroa), vuokra-ajaksi 60 vuotta (1.12.2018–30.11.2078) ja muut vuokraehdot tavanomaisiksi.

Tontti 119-835-39 vuokrataan Asunto Oy Tampereen Kalevan Paletti 2 -nimiselle yhtiölle.

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm oikeutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Bonava Suomi Oy/Saara Melama, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot, kiinteistötoimi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.