Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 21.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 157 Pispalan haulitornin hanke- ja korjaussuunnitelma

TRE:7334/10.03.07/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen, puh. 050 321 0355 ja rakennuttajainsinööri Marko Leino, puh. 050 555 5528, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Vuonna 1908 valmistuneen Pispalan haulitornin on todettu olevan tekniseltä kunnoltaan siinä tilassa, että sen korjaussuunnittelu on käynnistetty. Kohteesta on laadittu erikoistarkastusraportti 25.10.2018. Tarkastuksessa havaittiin, että vauriot teräs- ja betonirakenteissa vaarantavat rakenteen kantavuuden pitkällä aikavälillä. Hankkeessa on tarkoitus peruskorjata tornin teräsrunko ja perustukset. Alustavan suunnitelman mukaan korjaustyöt ajoitetaan huhti–lokakuulle 2019. Hankkeen toteutuskustannukset ovat yhteensä 1 277 000 euroa (alv. 24 %). Hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaihe rahoitetaan muiden kiinteistöjen ja laiteinvestointien määrärahasta.

Tampereen Tilapalvelut Oy hoitaa korjaushankkeen suunnittelua ja suunnittelun ohjausta kaupungin ja yhtiön välistä palvelu- ja yhteistyösopimusta noudattaen. Hankkeen projektipäällikkönä toimii rakennuttajainsinööri Marko Leino ja pääsuunnittelijana suunnittelupäällikkö Mikko Allinniemi. Rakennesuunnittelija toimii A-Insinöörit Suunnittelu Oy.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Virpi Ekholm, Kiinteistöjohtaja

Pispalan haulitorin hanke- ja korjaussuunnitelma hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Rakennuttajainsinööri Marko Leino oli asiantuntijana asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Niko Suoniemi, Petra Rantanen, Petri Mölsä, Jussi Kuoppala, Jukka Kauppinen, Marko Leino, Jani Knuuttila, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.