Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 21.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 156 Sammon koulun laajennus ja päiväkoti, tarveselvitys

TRE:7305/10.03.07/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Hankearkkitehti Jarmo Viljakka, puh. 040 806 4105, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Sammon koulun laajennus ja päiväkoti sijaitsee Kalevan kaupunginosassa osoitteessa Kaupinkatu 29, 33540 Tampere.  Kiinteistötunnus on 837-129-812-2. Etäisyys Keskustorilta on noin 2,2 km. Vanhan koulun ensimmäinen vaihe ja terveysasema (Kuulovammaisten koulu ja Liisanpuiston terveysasema) valmistuivat vuonna 1976 (Tampereen kaupungin arkkitehtiosasto, arkkitehti Pentti Kauppila). Koulua on laajennettu vuosina 1983 (arkkitehtisuunnittelu Tampereen kaupungin arkkitehtiosasto, arkkitehti Jukka Hagman) ja 1997 (arkkitehtisuunnittelu Tampereen kaupungin Tilakeskus, arkkitehti Jukka Hagman). Rakennukset kärsivät vakavista sisäilmaongelmista ja koulu siirtyi väistötiloihin syksyllä 2017. Terveysasemarakennus on tyhjillään. Vanhaa koulurakennusta ja terveysasemaa ei ole suojeltu asemakaavalla. Tarveselvitysvaiheessa on kartoitettu etenemisvaihtoehdot. Sen perusteella on päädytty koulun ja terveysaseman purkamiseen ja korvaamaan se uudisrakennuksella.

 Kalevassa oppilasmäärän ennustetaan kasvavan voimakkaasti tulevina vuosina. Väestösuunnitteen mukaan päivähoitoikäisten määrä kasvaa voimakkaasti Sammon koulupolun alueella vuoteen 2033 mennessä. 1–5-vuotiaita ennustetaan olevan 588 enemmän kuin nyt ja 6–15-vuotiaita 420 enemmän kuin vuonna 2018. Sammon koulun laajennuksella ja uudella päiväkodilla pystytään vastaamaan niin päivähoitoikäisten kuin koululaisten määrän kasvusta aiheutuvaan palvelutarpeen kasvuun. Lisäksi Sammon koulua voidaan käyttää alkuvaiheessa väistötilana, mm. Kissanmaan koulun perusparannuksen ajan.

 

 

Tilan tarve

Koulun uudisrakennuksen rakenteellinen mitoitus on 750 oppilasta (luokat 0–9, 25 oppilasta/perusopetusryhmä), josta esiopetuksen osuus on kolme ryhmää (noin 75 oppilasta). Koulussa järjestetään jatkossa Sammon koulupolun keskitetty erityisopetus (noin 100 oppilasta). Päiväkodin rakenteellinen mitoitus on kuusi ryhmää eli noin 120 lasta. Päivähoidon keskitetty erityinen tuki järjestetään jatkossa Sammon kampuksen uudessa päiväkodissa. Todellinen lapsimäärä on silloin rakenteellista mitoitusta pienempi. Suunnitellut tilat mahdollistavat oppilasmäärien vuosittaisen vaihtelun.

Aikataulu

Rakennustyöt toteutetaan yhdessä vaiheessa. Rakennustyöt kestävät noin kaksi vuotta, ne käynnistyvät marraskuussa 2020 ja kohde valmistuu marraskuussa 2022. Käyttöönotto on tammikuussa 2023. Vanha koulu ja terveysasema puretaan ennen rakennustöiden alkamista.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot

Nykyinen asemakaava on vuodelta 1976. Kaavamääräys on Yso II (Sosiaalista ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue). Tontilta on varattava oppilaitoksien osalta yksi autopaikka kahta toimihenkilöä kohti. Tonttitehokkuusluku eli tontin kerrosalan suhde tontin pinta-alaan on 1,0. Kaleva on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi, RKY-alueeksi. Uusi koulu ja päiväkoti ei sijaitse RKY-alueella, mutta on kuitenkin sen välittömässä vaikutuspiirissä ja huomioidaan suunnittelussa ja toteutuksessa. Tehokkuusluvun mukainen rakennusoikeus on noin 16 539 m². Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Tontin koko on 16 539 m². Tonttia rajaa idässä Hälläpyöränkatu, etelässä Väinämöisenkatu, lännessä Kaupinkatu sekä pohjoisessa Kiovanpuisto. Sammon koulu ja Kiovanpuiston urheilukenttä sijaitsevat noin 100 m etäisyydellä rakennuksesta. Koulun ja päiväkodin uudisrakennus sijoitetaan asemakaavan mukaisesti purettavan koulun ja terveysaseman paikalle. Suurin osa autopaikoista sijoitetaan tontin eteläpäähän. Päiväkodin saattopaikat sijoitetaan päiväkodin läheisyyteen. Huoltoyhteys suunnitellaan turvalliseksi ja se erotetaan saattoliikenteestä. Arvioitu asemakaavan mukainen ja toteutettava autopaikkamäärä on uudisrakennuksen osalta (110 toimihenkilöä) yhteensä 55 ap. Päiväkodille ja esiopetukselle varataan saattopaikkoja kaksi per ryhmä. Invatakseille suunnitellaan esteetön ja turvallinen reitti rakennuksen sisäänkäynnille. Polkupyöräpaikkoja tontille sijoitetaan hajautetusti yhteensä noin 250 paikkaa, joista noin puolet katettuja.

Päiväkodin leikkipiha mitoitetaan lapsimäärän mukaan, minimimitoitus on 15 m²/lapsi. Koulun piha erotetaan aidalla päiväkodin pihasta. Koulun välituntipihan mitoitus on noin 6 m²/oppilas. Piha-alueet avautuvat Kiovanpuiston suuntaan. Pihoista muodostuu yhtenäinen helposti valvottava kokonaisuus. Pihalta on suora yhteys opetustiloihin. Pihalle sijoitetaan tekonurmipintainen aidattu miniareena (jalkapallo, koripallo, ym.), keinut ja kiipeilyvälineitä huomioiden myös esiopetusikäisten tarpeet. Pihan pintamateriaaleina käytetään pääosin sidottuja materiaaleja rakennuksen läheisyydessä. Päiväkodin pihasuunnittelussa noudatetaan Tampereen kaupungin suunnitteluohjetta. Pihan välineet ja varusteet tarkennetaan hanke- ja toteutussuunnitteluvaiheessa. Myös koulun välituntipihat aidataan. Koulun ja päiväkodin piha-alueet eivät sijaitse melualueella.

Rakennus on kaksikerroksinen. Koulusta ja päiväkodista suunnitellaan tehokas ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen kokonaisuus. Etäisyydet eri tilojen väleillä ja käytävien määrä pyritään minimoimaan. Alustavan suunnitelman mukaan 1. kerroksessa sijaitsevat taito- ja taideaineiden ja aineopetuksen yhtenäinen kokonaisuus, opetussolut, päiväkodin ryhmätilat, oppilashuollon tilat, keittiö, koulun ja päiväkodin ruokasali, joka on eriytettävissä koulun salista esim. lasiliukuseinällä. 2. kerroksessa sijaitsevat liikuntasali, opetussolut, päiväkodin ryhmätilat, monitoimitilat sekä koko henkilökunnan yhteiset tauko- ja työtilat. Esi- ja alkuopetuksen tilat suunnitellaan yhtenäiseksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi (kolme luokkien 0-2 kokonaisuutta). Iso liikuntasali on jaettavissa kolmeen lohkoon. Yksi lohko on mitoitettu siten, että siinä voidaan pelata harrastetason sarjapelejä. Ilman jakoa virallinen kenttä mahtuu saliin. Iltakäytön sisäänkäynti sijoittuu rakennuksen eteläpäähän autopaikkojen läheisyyteen. Osa luokista on yhdistettävissä toisiinsa ja avattavissa käytävän suuntaan siirtoseinin. Kaikki tilat suunnitellaan muuntojoustaviksi ja iltakäytön mahdollistaviksi. Iltakäytön vyöhykkeet suunnitellaan siten, että rakennusta voi käyttää usea eri toimija samaan aikaan. Sosiaalitilat keskitetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Kaikista tiloista on suora ja lyhyt yhteys keskeisesti sijaitsevaan ruokasaliin, joka toimii myös rakennuksen pääaulana.

Rakennus tullaan suunnittelemaan esteettömäksi ja muuntojoustavaksi. Rakenteet suunnitellaan siten, että tilojen muunneltavuus käyttötarkoituksen mahdollisesti muuttuessa tulevaisuudessa on mahdollista. Kantavien tai jäykistävien seinien määrä ja muut muutostöitä oleellisesti rajoittavat ratkaisut rakennusvaipan sisällä tulee minimoida. Rakennuksen runko on betonirakenteinen ja alustavan suunnitelman mukaan julkisivu korkealaatuinen puhtaaksimuurattu tiili, osa pinnoista rapattuja. Rakenne ja julkisivuratkaisuja tarkennetaan hanke- ja toteutussuunnitteluvaiheessa. Suunnittelussa rakenneosien käyttöiäksi määritetään perustusten ja rungon osalta 100 vuotta, muut rakennusosat 50 vuotta. Rakennuksen kerroskorkeus on 4 metriä. Liikuntasalin vapaa korkeus on 9 metriä. Rakennuksen kosteudenhallinnan toimintamallina käytetään Kuivaketju10 järjestelmää. Runkovaiheen jälkeen rakentaminen toteutetaan sääsuojan alla. Rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko rakennuksen elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset. Rakennuksen energiatehokkuuden tavoitetasoksi asetetaan E-luvuksi 100 (kWhE/m²/vuosi). Suunnittelussa noudatetaan Tampereen kaupungin rakennussuunnitteluohjeita ja päiväkotien suunnitteluohjetta.

Investointi- ja käyttökustannukset

Esiselvitysten perusteella tehdyissä laskelmissa on päädytty seuraavaan kustannusarvioon: 27 450 000 € (2 318 €/brm²). Rakennusinvestointiin lisätään julkinen taidehankinta, jonka suuruus on 1 % investoinnista, eli 274 500 €. Rakennusinvestointi yhteensä 27 724 500 €. Kustannusarvio perustuu alustavan tontinkäyttöluonnoksen bruttoalaan. Jatkosuunnittelussa pyritään kustannuksia alentamaan tilankäytön ratkaisuja tehostamalla. Kustannusarviossa on mukana maan alle rakennettava betonirakenteinen tekniikkakanaali, jonka kustannusarvio on 300 000 €. Kanaalin tarkoituksenmukaisuus arvioidaan hanke- ja toteutussuunnitteluvaiheessa. Liikuntasalin kokoa kasvatettiin Rt-ohjeen mukaisesta salista, jotta se vastaisi paremmin ja laajemmin myös iltakäytön ja urheiluseurojen tarpeisiin. Aurinkopaneelijärjestelmälle on laskettu erillishinta 70 000 € (ei sisälly investointiin), jonka tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan jatkosuunnittelun yhteydessä. Uudisrakennuksen aiheuttama pääomavuokra on 1 940 715 €/v (14,22 €/m²/kk), kiinteistönhoito 342 286 €/v (perusopetus, varhaiskasvatus ja avopalvelut 2,49 €/m²/kk, Pirkanmaan Voimia 3,74 €/m²/kk), kunnossapito 125 525 €/v (0,92 €/m²/kk) ja tontinvuokra 81 311 €/v (0,60 €/m²/kk). Vuokra on yhteensä 2 489 836 €/m²/v.

Vakavista sisäilmaongelmista johtuen Liisanpuiston koulun toiminta siirrettiin väistötiloihin Sairaalankadulla sijaitsevaan kiinteistöön syksyllä 2017. Koulu jatkaa toimintaansa väistötiloissa koulurakennuksen valmistumiseen saakka. Sairaalankadun kiinteistössä toimii myös Järvensivun koulu. Väistötilan muutos- ja korjaustöiden kustannukset olivat noin 922 000 €. Koko kiinteistön vuokra 1.1.2019 alkaen on 45 282 €/kk ja 543 384 €/vuosi. Alustavan suunnitelman mukaan Sammon koulun laajennus ja päiväkoti toimii Kissanmaan koulun väistötilana sen perusparannuksen ajan.

Toiminnan kustannukset

Sammon koulun laajennuksen ja päiväkodin henkilökunnan määrä on noin 110. Kouluun tarvitaan henkilökuntaa seuraavasti. Opettajia on yhteensä 35 (luokanopettajia, aineenopettajia ja erityisopettajia), avustajia 20 sekä yksi virka-apulaisrehtori. Perusopetuksen opettajien ja virka-apulaisrehtorin palkkauskustannukset ovat yhteensä n. 2 milj.€/vuosi. Avustajien palkkavarus on 600 000 €/vuosi. Yhteensä koulun vuosittaiset henkilöstökustannukset ovat noin 2,6 milj.€/vuosi. Esiopetuksessa on henkilökuntaa yhteensä 9 henkilöä (varhaiskasvatuksen opettajia, lastenhoitajia ja avustajia), henkilöstökustannukset ovat vuodessa noin 300 000 €. Päiväkodissa henkilökuntaa on 30 henkilöä (varhaiskasvatuksen opettajia, erityisopettajia, lastenhoitajia, avustajia, päiväkodin johtaja ja fysioterapeutti). Päiväkodin palkkakustannukset ovat yhteensä noin 920 000 €/vuosi. Koulun ja päiväkodin henkilöstökustannukset ovat yhteensä noin 3,8 milj.€. Vuoden 2022 vuosisuunnitelmassa tulee huomioida uusien kalustusteiden kustannukset, jotka ovat kokonaisuudessa noin 2,3 milj.€. Tästä summasta koulun osuus on 2 milj.€ ja päiväkodin 300 000 €. Uusien tilojen varustamiseen tarvittavat kustannukset lasketaan oppilasperusteisesti 2 500 €/lapsi ja alakoulun oppilas ja 3 000 €/yläkoulun oppilas. Summasta 40 % (880 000 €) on varsinaista ensikertaista kalustamista (irtokalusteita) ja 60 % (1 320 000 €) on varaus käyttötalouteen, sisältää mm. tarvittavat ICT-hankinnat. Uudet henkilöstökustannukset tulevat kokonaisuudessaan kasvatus- ja opetuspalveluiden käyttötalouteen vasta silloin, kun koulu ei enää toimi väistötilana.

Lapsivaikutusten arviointi

Terveys: Sammon koulun laajennuksen ja päiväkodin uudisrakennus mahdollistaa alueen lapsille terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön lähipalveluna. Lisäksi uusissa tiloissa pystytään huomioimaan perusopetuksen erityisen tuen ja päivähoidon erityisen tuen vaatimat tilajärjestelyt.
Turvallisuus ja liikkuminen: Uudisrakennuksen myötä parannetaan samalla alueen liikenneturvallisuutta, mm. tekemällä aluetta koskeva liikennekartoitus. Päiväkotiin suunnitellaan turvallinen saattoyhteys ja koululaisten turvalliseen liikkumiseen kiinnitetään huomiota. Rakennuksen huoltoyhteys suunnitellaan turvalliseksi ja invayhteys suunnitellaan erikseen sisäänkäynnin läheisyyteen.
Arjen sujuvuus: Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia lasten ja perheiden arjen sujumiseen, kun päivähoito ja esi- ja perusopetus pystytään tarjoamaan lähipalveluna alueen kasvavalle lapsi- ja oppilasmäärälle. Rakennuksen tilat tulevat olemaan monikäyttöisiä ja niitä on mahdollista vuokrata iltakäyttöön, esim. lasten harrastustoimintaa varten.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Virpi Ekholm, Kiinteistöjohtaja

Sammon koulun laajennuksen ja päiväkodin tarveselvitys merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Jarmo Viljakka, Niko Suoniemi, Petra Rantala, Anni Andrejeff, Kristiina Järvelä, Elina Kalliohaka, Petri Peltonen, Elli Rasimus, Matti Tanski, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)