Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 21.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Tilojen vuokraaminen Tampereen Kokoelmahallit Oy:ltä

TRE:6764/02.07.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Hankearkkitehti Outi Leppänen, puh. 040 642 7519 ja kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Postimuseosäätiö (Postimuseo) ja Työväen museoyhdistys ry (Työväenmuseo Werstas) ovat sopineet 20.12.2017 museoiden yhteisen kokoelmahallin rakentamisesta osoitteeseen Kauhakorvenkatu 58. Kokoelmahallin tulee omistamaan näiden tahojen perustama Tampereen kokoelmahalli Oy. Kokoelmahalli rakennetaan Ruskossa sijaitsevalle Tampereen kaupungin vuokraamalle tontille, joka on lohkottu Tampereen kaupungin kokoelmakeskuksen tontista. Tontin kiinteistötunnus on 837-075-6221-17.

Rakennettavan kokoelmahallin käyttäjätahoiksi tulevat Postimuseon ja Werstaan lisäksi Tampereen kaupungin museopalvelut. Tampereen kaupungin Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä tulee vuokraamaan Tampereen kokoelmahalli Oy:ltä tiloja, jotka se vuokraa edelleen Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden palvelualueelle museopalveluiden käyttöön. Museopalvelut voi edelleen luovuttaa tiloja yhteistyömuseoidensa, kuten Poliisimuseo tai Suomen jääkiekkomuseo, käyttöön.

Perustelut tilantarpeelle

Tampereen historiallisten museoiden esinekokoelmat ovat pääasiassa sijoitettuna Ruskossa sijaitsevaan kokoelmakeskukseen. Tästä huolimatta esinekokoelmia on kokoelmakeskuksen tilanpuutteen vuoksi hajasijoitettuna yhteensä neljässä eri etävarastossa. Etävarastojen yhteenlaskettu kokonaispinta-ala on 1 634 neliömetriä.

Uuden kokoelmasäilytystilan myötä esinekokoelmia siirretään etävarastoista kokoelmakeskuksen vieressä olevaan uuteen säilytystilaan. Esimerkiksi esinekokoelmien koko viestintäkokoelma tullaan siirtämään uuteen säilytystilaan. Samoin suurten teollisuuskoneiden kokonaisuudesta tullaan merkittävä osa sijoittamaan uuteen säilytystilaan. Uusi kokoelmasäilytystila antaa mahdollisuuden myös järjestellä esinekokonaisuuksia kokoelmakeskuksen sisällä, jolloin osa aineistosta voidaan siirtää kokoelmakeskuksesta uuteen tilaan ja ottaa vapautuvaan tilaan aineistoja etävarastoista.

Tilan tarve

Vuokrattavat tilat on suunniteltu ja tarkoitettu yksinomaan museokokoelmien säilyttämiseen. Kokoelmahallissa museoiden kokoelmia ja muuta materiaalia siirretään ja säilytetään tiloissa, joihin hallin eri käyttäjätahoilla on pääsy. Museoiden vuokra-alueet ovat sopimusteknisesti erilliset, mutta fyysisesti osin samaa tilaa. Lisäksi hallissa on yhteisiä tiloja. Käyttäjätaho voi omien työntekijöidensä lisäksi valtuuttaa myös yhteistyömuseoidensa työntekijöitä työskentelemään vuokraamissaan tiloissa, mikäli niissä säilytetään yhteistyömuseon kokoelmia.

Halli on yksikerroksinen varastorakennus, jossa on teräsrunko ja pelti-villa-pelti elementtirakenteiset ulkoseinät. Rakennuksessa on lisäksi teräsbetoninen väestönsuoja. Rakenteissa ja tontinkäyttösuunnitelmassa on mahdollistettu rakennuksen myöhempi laajentaminen. Kokoelmahallin ja viereisen kokoelmakeskuksen piha-alueet on rajattu toisistaan verkkoaidoin. Kokoelmahallin tilat jakautuvat yhteiskäyttöisiin tiloihin (yhteensä 269 m²) ja vuokralaisille kohdennettuihin säilytystiloihin (yhteensä 1 964 m²). Yhteiskäyttöisiä tiloja ovat lastaustilat, toimisto- ja sosiaalitilat, saniteettitilat sekä tekniset tilat. Vuokrattavia tiloja ovat kokoelmasäilytykseen tarkoitetut korkeat ja matalat tilat sekä ns. rekvisiittatila. Yhteiskäyttöiset tilat ovat kaikkien käyttäjätahojen käytettävissä.

Tampereen kaupungille vuokrasopimuksella vuokrattavat tilat ovat pohjakerroksen säilytystila kooltaan 440 m² sekä siihen portailla yhdistetty parvi, kooltaan 60,5 m². Yhteensä Tampereen kaupungille vuokrattavia tiloja on 500,5 m². Nämä tilat on rajattu muista tiloista verkkoseinin ja tiloissa on kulunvalvonta. Vuokrasopimuksella käyttäjätahot sitoutuvat suhtautumaan kokoelmahalliin suuntautuviin vierailuihin myönteisesti, mutta sopivat niiden järjestelyistä tapauskohtaisesti.

Aikatauluarvio

Rakentamisaikataulun mukaisesti kokoelmahalli valmistuu tammikuun 2019 lopussa. Vuokra-aika alkaa rakennuksen valmistuttua, aikaisintaan 1.2.2019.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 26.2.2018 rakentamista varten 940 000 euron investointiavustuksen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on edellyttänyt investointi-päätöksessään, että tila säilyy museoiden yhteisenä kokoelmatilana 15 vuoden ajan. Kaikki osapuolet sitoutuvat vuokrasopimuksella kunnioittamaan tätä avustusehtoa. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi. Ensimmäinen mahdollinen irtisanomisajankohta osapuolille on 31.12.2032, jonka jälkeen noudatetaan 12 kuukauden irtisanomisaikaa.

Vuokra- ja käyttökustannukset

Vuokran suuruus on 80 960,88 €/v (13,48 €/m²/kk) ja 6 746,74 €/kk. Kaikki ilmoitetut euromäärät ovat ilman arvonlisäveroa. Hintoihin lisätään maksettaessa tai laskutettaessa kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero, joka sopimuksentekohetkellä on 24 %. Vuokra tarkistetaan vuosittain kustannusnousua vastaavaksi. Tarkistuspäivä on 1.1. Kustannusnousun perusteena käytetään Tilastokeskuksen julkaisemaa Kuluttajahintaindeksiä (Elinkustannusindeksi) ja tarkastuksessa käytettävä pisteluku on lokakuun pisteluku. Lähtöindeksinä on vuoden 2018 lokakuun pistearvo.

Kokonaisvuokra sisältää pääomavuokran, ylläpitovuokran, tontinvuokran, kiinteistövakuutukset, kiinteistöveron sekä muut kiinteistöön kohdistuvat maksut ml. sähkön ja veden käyttö, sekä langallinen ja langaton internet-yhteys. Vuokranantaja ja käyttäjätahot solmivat yhteisen, kiinteistökohtaisen vartiointisopimuksen alan yrityksen kanssa. Sopimukseen sisältyvät piirivartiointi, kulunvalvontaan liittyvä laitteisto, kameravalvonta ja rikosilmoitinjärjestelmä. Käyttäjätahon tilat ovat ko. vartiointisopimuksen piiirissä ja korvaus kiinteistön vartioinnista sisältyy vuokraan. Tampereen kokoelmahalli Oy hankkii omistukseensa nostimia ja muita työkaluja ja laitteita, jotka ovat käyttäjätahojen yhteisesti käytettävissä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden palveluryhmä on huomioinut vuokran sekä vuokraamiseen liittyvät käyttäjän hankinnat vuoden 2019 talousarviossaan. Käyttäjä vastaa hyllyjen ja muiden säilytysjärjestelmien hankinnasta. Kokoelmahallista vuokrattavat tilat eivät lisää palveluryhmän henkilöstökustannuksia lukuun ottamatta kokoelmien muuttoa ja uuteen tilaan sijoittamista varten tarvittavaa määräaikaista museomestaria. Käyttäjätaho vastaa säilytystilojensa puhtaanapidosta ja siivouksesta.

Tilojen muutostöitä, esineistön vakuuttamista ja vastuukysymyksiä koskevat ehdot sekä muut ehdot sisältyy vuokrasopimukseen, johon sovelletaan lakia liikehuoneiston vuokrauksesta (LHVL 482/95).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Virpi Ekholm, Kiinteistöjohtaja

Vuokrataan Tampereen Kokoelmahallit Oy:ltä, Y-tunnus 29143769, 500,5 m² tila museoiden varastoksi Perustelut -kohdassa kuvatuin ehdoin. Kiinteistöjohtaja valtuutetaan tekemään teknisiä tarkennuksia ja allekirjoittamaan vuokrasopimus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kimmo Antila/Postimuseosäätiö, Kalle Kallio/Työväenmuseoyhdistys ry, Virpi Ekholm, Niko Suoniemi, Anne Karinen, Jaana Leppäkorpi, Outi Leppänen, Toimi Jaatinen, Lauri Savisaari, tilapalvelut.vuokrausasiat@tampere.fi, tilapalvelut.ict@tampere.fi, Marko Siirtola, Mika Pohjola, Artti Elonen, kiinteistopalvelut@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.