Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 21.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 163 Vaihtokirjan oikaisu Tampereen kaupungin ja Sandvik Mining and Construction Oy:n kesken

TRE:6284/02.06.02/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki luovutti 13.9.2018 allekirjoitetulla vaihtokirjalla noin 53 000 m²:n suuruisen määräalan tontista 837-235-3572-8 Sandvik Mining and Construction Oy:lle. Sandvik Mining and Construction Oy luovutti Tampereen kaupungille tontin 837-235-3572-5 sekä määräalan 837-235-3572-5-M501.

Vaihtokirjan allekirjoittamisen jälkeen tonttijakolaskelman yhteydessä kävi ilmi, että Sandvik Mining and Construction Oy:lle  luovutettu 53 000 m²:n suuruinen alue muodostuu tosiasiassa 52 827 m²:n suuruisesta määräalasta tontista 837-235-3572-8 ja 173 m²:n suuruisesta määräalasta Tampereen kaupungin yleisestä alueesta Myllypuron kadut 837-235-9901-0. Tästä syystä oli tarpeen laatia liitteenä oleva ehdollinen vaihtokirjan oikaisu. Vaihtokirjan oikaisu ei aiheuta muutosta 13.9.2018 allekirjoitetun vaihtokirjan muihin ehtoihin. Muutosta koskevat karttaliitteet ovat vaihtokirjan yhteydessä.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Virpi Ekholm, Kiinteistöjohtaja

Liitteenä oleva Tampereen kaupungin ja Sandvik Mining and Construction Oy:n välinen 24.10.2018 allekirjoitettu ehdollinen vaihtokirjan oikaisu hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sandvik Mining and Construction Oy/Petri Saksala, Patricia Nikko, Sirkka Koivuniemi, Anita Liecks

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.