Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 23.10.2019

§ 144 Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimivallan siirto elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen viranhaltijoille

TRE:334/00.02.01/2018

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Teppo Rantanen, puh. 0400 235 442, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunta päätti 21.8.2019 § 106 , että 1.1.2020 alkaen johtaja, ammatillinen koulutus, päättää rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta Tampereen seudun ammattiopiston toimintaa varten elinkeino- ja osaamislautakunnan tekemän palveluverkkolinjauksen mukaisesti.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan marraskuun kokoukseen valmistellaan nykyisten vuokrasopimusten purkaminen. Jotta Tampereen seudun ammattiopiston toiminta voisi jatkua nykyisissä tiloissaan keskeytyksettä, tulisi lautakunnan tekemää delegointia muuttaa siten, että johtaja, ammatillinen koulutus, voisi tehdä päätökset vuokrasopimuksista jo 1.11.2019 alkaen.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaan asunto- ja kiinteistölautakunta päättää rakennusten purkamisesta ja kirjanpidosta poistamisesta. Lautakunta on delegoinut päätösvaltaansa siten, että elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja päättää rakennusten purkamisesta ja niiden kirjanpidosta poistamisesta, mikäli purettavan rakennuksen kirjanpitoarvo on 200 000 ja 500 000 euron välillä ja kiinteistöjohtaja päättää rakennusten purkamisesta ja niiden kirjanpidosta poistamisesta, mikäli purettavan rakennuksen kirjanpitoarvo on alle 200 000 euroa.

Osana palvelu- ja vuosisuunnitelmaa valmistellaan luettelo suunnitelmavuoden aikana purettavaksi tulevista rakennuksista. Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyy palvelu- ja vuosisuunnitelman. Tarkoituksenmukaista olisi, että kiinteistöjohtaja voisi päättää niiden rakennusten purkamisesta ja kirjanpidosta poistamisesta, jotka ovat sisältyneet lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaan. Muitten rakennusten purkamisesta päättäisi lautakunta.

Päivitetty delegointiliite on päätöksen liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Asunto- ja kiinteistölautakunnan 21.8.2019 § 106 päättämää delegointia muutetaan 1.11.2019 alkaen seuraavasti:

Johtaja, ammatillinen koulutus, päättää rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta Tampereen seudun ammattiopiston toimintaa varten elinkeino- ja osaamislautakunnan tekemän palveluverkkolinjauksen mukaisesti.

Kiinteistöjohtaja päättää niiden rakennusten purkamisesta ja kirjanpidosta poistamisesta, jotka sisältyvät lautakunnan hyväksymään palvelu- ja vuosisuunnitelmaan.

Viranhaltijoiden on päätösvaltaa käyttäessään noudatettava, mitä lainsäädännössä on säädetty. Päätösvaltaa käytettäessä on noudatettava myös tämän lautakunnan vahvistamia yleisiä ohjeita ja määräyksiä.

Hallintosäännön 17 §:n 12 kohdan nojalla viranhaltijat, joille lautakunnan toimivalta siirretään, toimivat päätöksenteon osalta lautakunnan alaisina.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Outi Kallioinen, Kristiina Karppi, Harri T Jokinen, Virpi Ekholm, Niko Suoniemi, Petri Mölsä, Tredu-Kiinteistöt Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat