Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 23.10.2019

§ 156 Asuntotontin 837-119-835-41 (XIX) vuokraaminen Koy Tampereen Jallukalle

TRE:5952/10.00.03/2019

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kiinteistöjohtajan 1.10.2019 tekemällä päätöksellä on tontti 837-119-835-41 (Kalevanrinne) päätetty vuokrata Koy Tampereen Jallukka -nimiselle yhtiölle 1.10.2019 - 30.9.2079. Päätöksen mukaan tontin perusvuokra on 1.727,04 euroa (tämänhetkinen vuosivuokra 33.642,74 euroa).

Vuokrauspäätös perustuu Asunto- ja kiinteistölautakunnan 5.9.2018 § 129 tekemään päätökseen, jolla tontti varattiin Elävän musiikin säätiö ELMU sr:lle ja Y- Säätiö sr:lle, jotka varausaikana perustivat Koy Tampereen Jallukan hallinnoimaan kyseistä tonttia. Samassa lautakunnan päätöksessä tontille vahvistettiin luovutusehdot. Säätiöt olivat ilmoittaneet rakentavansa tontille vuokra-asuntotuotantoa valtion pitkällä korkotuella. Kalevanrinne sijaitsee ARA:n aluejakokartassa ns. hinnoittelemattomalla vyöhykkeellä. Tontin vuokra hinnoiteltiin alun perin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA) esitetyllä 400 euron kerrosneliömetrihinnalla. ARA hyväksyi kuitenkin hinnaksi 275 euroa +15%, mikä pyöristettynä tekee 320 euroa.

Näin ollen tontille 837-119-835-41 tulisi vahvistaa vuokra uudelleen.

Kyseinen tontti on asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK) oleva tontti, jonka pinta- ala on 777 m2 ja rakennusoikeus 1990+yht90 k- m2. Käyttämällä hinnoittelussa 320 euron kerrosneliömetriarvoa saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 26.624 euroa (pääoma-arvo 665.600 euroa) ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 1.366,73 euroa. Hinnoittelussa on käytetty 4%:n vuokranmääräytymiskorkoa (keski-indeksi 1948 pistettä/v. 2018).

Vuokra perustuu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) vahvistamaan 320 euron kerrosneliömetrihintaan. Markkinahinnan ja ARA-hinnan välinen erotus on korvausta yleistä taloudellista etua koskevan palvelun toteuttamisesta (ns. SGEI-tukea, Komission päätös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen, 2012/21/EU, EUVL L7/2012).

Vuokrauksen kohteena olevalle tontille ei saa rakentaa muuta kuin ARA-asuntotuotantoa. Mikäli tontille rakennetaan muuta kuin ARA-tuotantoa, on vuokralainen velvollinen maksamaan kaupungille käyvän markkinahinnan (650 euroa/k-m2) ja ARA-hinnan välisen erotuksen.

Vuokra-ajaksi on jo aiemmin vahvistettu 60 vuotta.

Tonttihaun yhteydessä oli kerrottu, että hakijan eduksi katsotaan sitoutuminen kaupungin ja tulevan maakunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön sosiaalisen asuttamisen asukasvalinnan osalta (koskee
enintään 10 % osuutta rakennukseen tulevista asunnoista). Säätiöt ovat ilmoittaneet sopineensa keskinäisellä sopimuksella, että 10 % osuus osoitetaan Kiinteistö Oy M2 -kotien (Y-säätiö) hallinnoimasta osuudesta.

Kiinteistöjohtajan 1.10.2019, § 634, tekemä päätös: Asuntotontin 837-119-835-41 (XIX) vuokraaminen, kumotaan tällä päätöksellä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Kiinteistöjohtajan 1.10.2019, § 634, tekemä päätös, asuntotontin 837-119-835-41 (XIX) vuokraaminen, kumotaan.

Tontille 837-119-835-41 vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 1.366,73 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 26.624 euroa).

Vuokra perustuu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) vahvistamaan 320 euron kerrosneliömetrihintaan. Markkinahinnan ja ARA-hinnan välinen erotus on korvausta yleistä taloudellista etua koskevan palvelun toteuttamisesta (ns. SGEI-tukea, Komission päätös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen, 2012/21/EU, EUVL L7/2012).

Vuokrauksen kohteena olevalle tontille ei saa rakentaa muuta kuin ARA-asuntotuotantoa. Mikäli tontille rakennetaan muuta kuin ARA-tuotantoa, on vuokralainen velvollinen maksamaan kaupungille käyvän markkinahinnan (650 euroa/k-m2) ja ARA-hinnan välisen erotuksen.

Tontti 837-119-835-41 vuokrataan Koy Tampereen Jallukka -nimiselle yhtiölle asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana 60 vuoden ajaksi (1.10.2019 - 30.9.2079).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja. Kiinteistöjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Koy Tampereen Jallukka, kiinteistötoimi, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat