Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 23.10.2019

§ 154 Asuntotontin 837-243-3807-14 (Tesomajärvi) varaaminen Marvea Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun

TRE:6286/10.00.03/2019

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin kiinteistötoimi järjesti 3. - 28.6.2019 tonttihaun, jossa oli haettavana asuinkerros- ja rivitalotontteja yhtiömuotoiseen asuinrakentamiseen.

Haussa olleista 17 tontista viisi sijaitsee Hervantajärvellä, viisi Linnainmaalla, yksi Santalahdessa, yksi Tesomajärvellä ja viisi Vuoreksessa.

Hakuaikana jätettiin yhteensä 70 hakemusta. Tässä haussa mahdollisesti luovuttamatta jäävät tontit ovat haettavissa seuraavassa tonttihaussa.

Tontin saajien valinnassa on arvioitu yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti seuraavia seikkoja: hakijalla mahdollisesti oleva toteuttamaton tonttivaranto, kaupungin hakijalle aiemmin luovuttamat tontit, alueiden monimuotoisuus ja asuntopoliittisten tavoitteiden toteutuminen, rakentamisen nopean aloituksen mahdollistaminen sekä kilpailun edistäminen.

Näiden kriteerien perusteella on arvioitu kukin hakemus. Kun samaa tonttia on hakenut useampi toimija, on pyritty valitsemaan toimija, joka kokonaisuudessaan täyttää parhaiten asetetut kriteerit. Todettakoon kuitenkin, että tonttihakuja järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa, joten nyt mahdollisesti ilman varauspäätöstä jäävät hakijat, ovat seuraavassa haussa taas uudessa asemassa.

Tonttihaun yhteydessä oli kerrottu, että tontinluovutuksen tavoitteena on monipuolinen asuntojakauma. Pienasuntoihin vahvasti painottuva asuntojakauma ei ole tavoitteiden mukainen. Tontinluovutuksen etusijalla ovat ne hakijat, jotka sitoutuvat toteuttamaan kohteeseen riittävästi perheasuntoja (asunnossa vähintään kaksi makuutilaa = makuuhuone, alkovi, parvi tms., joka tarjoaa riittävästi yksityisyyttä sekä mahdollisuuden lepoon ja oleskeluun). Asuntojakauman toivotaan sisältävän myös suuremmille perheille sopivia asuntoja (asunnossa vähintään 3 makuutilaa).

Asuntojakauma tulee esittää tontinkäyttösuunnitelman esittelyn yhteydessä ennen tontin lopullista luovuttamista.

Tesomajärvellä haussa ollut tontti sijaitsee noin 8 km länteen kaupungin keskustasta osoitteessa Tesomankuja 6. Tontilla sijaitsee huonokuntoinen, päiväkotikäytössä ollut rakennus. Asemakaavan nro 8538 perusteella tontin käyttötarkoitus on muutettu asumiseen, minkä lisäksi tontille on lisätty rakennusoikeutta. Kaupunki purkaa rakennuksen kustannuksellaan 30.4.2020 mennessä.

Tonttiin 837-243-3807-14 kohdistui 22 hakemusta. Kiinteistötoimi esittää tontin varaamista Marvea Oy:lle. Tonttihakemus tuli Mirode Oy:n nimissä, mutta hakemuksessa oli kerrottu, että Mirode Oy on perustamassa uutta yhtiötä kumppaniensa kanssa. Marvea Oy on rekisteröity 30.7.2019. Yhtiö on ilmoittanut rakentavansa tontille vapaarahoitteista omistus- ja vuokra-asuntotuotantoa. Tuotannon toivotaan olevan omistusasuntotuotantoa, sillä alueella on viime vuosina rakentunut paljon vuokratuotantoa.

Kyseinen tontti on asuinrakennusten korttelialuetta (A) oleva tontti, jonka pinta-ala on 2.044 m2 ja rakennusoikeus 2.800 k-m2. Tontille voi kaavan mukaan rakentaa kahdeksankerroksisen asuinrakennuksen.

Tontille tulisi vahvistaa luovutusehdot asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti.

Ottaen huomioon tontin sijainnin, pinta-alan, rakennusoikeuden sekä muut hinnoitteluun vaikuttavat tekijät saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 26.880 euroa (pääoma-arvo 672.000 euroa) ja elinkustannusindeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 1.379,88 euroa vuodessa. Hinnoittelussa on käytetty 240 euron kerrosneliömetriarvoa ja neljän prosentin vuokranmääräytymiskorkoa (keski-indeksi 1948 pistettä/v. 2018). Vuokra-ajan tulisi olla 60 vuotta.
    
Tässä vaiheessa tontti 837-243-3807-14 tulisi varata Marvea Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 1.11.2019 alkaen toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin enintään kuitenkin 30.4.2020 asti. Viimeistään varausajan päättyessä tontista tehdään pitkäaikainen maanvuokrasopimus. Varausajalta peritään vuokraa puolet tämänhetkisestä tontinvuokrasta eli 1.120 euroa kuukaudessa.

Tontilla nyt voimassa oleva asemakaava nro 2798 mahdollistaa korttelin 3807 250 kpl autopaikan sijoittamisen tontille 3806-1. Tammikuussa 2019 asemakaavoituksen, kiinteistötoimen ja korttelin 3806 taloyhtiöiden kesken pidetyssä kokouksessa sovittiin, että Tesomankuja 6 tontilta voidaan sijoittaa 8 kpl autopaikkoja tontille 3806-1. Korttelin 3807 asuintonttien vuokralaisten tulee yhdessä kirjallisesti sopia autopaikkojen sijoittumisesta tontille 3806-1. Tontti 3806-1 on tällä hetkellä vuokrattu pitkäaikaiselle maanvuokrasopimuksella asuintonttien 3807-7, 10 ja 11 vuokralaisille. Vuokrasopimus tullaan purkamaan ja tontti vuokrataan uudelleen pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella korttelin 3807 asuintonttien vuokralaisten esittämällä tavalla.

Ennen pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekemistä tontin 837-243-3807-14 varaajan tulee esittää hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tontille 837-243-3807-14 vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 1.379,88 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 26.880 euroa) ja vuokra-ajaksi 60 vuotta.

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Tontti 837-243-3807-14 varataan Marvea Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 1.11.2019 alkaen toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin siihen saakka, kunnes tontti vuokrataan pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella, enintään kuitenkin 30.4.2020 asti.

Varausaikana tontista 837-243-3807-14 peritään vuokraa 1.120 euroa kuukaudessa.

Tontin 837-243-3807-14 varaajan tulee esittää hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat ennen pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekemistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Marvea Oy/Miikka Routama, AHS Control Oy/Matias Ojalehto, Asuntoneuvoja Uudistuotanto Oy/Joonas Orava, Betoco Oy/Mikko Syrjä, Cortona Oy/Jarmo Antikka, Enli Oy/Tommi Sahi, Gradina Oy/Heikki Majuri, J & A Antikka Oy/Jarmo Antikka, Lehto Asunnot Oy/Johanna Eränen, NCC Suomi Oy/Risto Jaakkola, PH-Asunnot Oy/Petri Heikkilä, Pirkan Laaturakenne Oy/Atte Alanen, Rakennus Kaleva Oy/Risto Oksanen, Rakennus Lapti Oy/Anna-Leena Toivonen, Rakennustoimisto P2 Oy/Perttu Pitkälä, Sato-Asunnot Oy/Antti Laine, Sievi Asunnot Oy/Elina Esko, T2H Pirkanmaa Oy/Aleksi Huhdanpää, Tampereen Vuokratalosäätiö/Jaana Ojares, Visura Oy/Matti Frick, VRP Länsi-Suomi Oy/Tomi Häikiö, YH-Priimus Oy/Arto Teittinen, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot, kiinteistötoimi, maanvuokrat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat